| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/359/14 Rady Miejskiej w Lidzbarku

z dnia 5 czerwca 2014r.

w sprawie określenia odpłatności za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lidzbark

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm), art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, i Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011r., Nr 106, poz. 622, nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941, poz. 979, z 2013r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, poz. 1650, z 2014r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. .642), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Lidzbark w zakresie podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach, są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Opłacie podlegają koszty opieki i dodatkowych zajęć wspierających prawidłowy rozwój dziecka wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, które obejmują:

1) zapewnienie bezpiecznych warunków funkcjonowania dziecka podczas pobytu w przedszkolu;

2) przygotowanie miejsca zabaw, miejsca wypoczynku i snu dziecka oraz opiekę i nadzór nad dzieckiem podczas wypoczynku;

3) nadzór nad dzieckiem w czasie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach przedszkolnych oraz na placu zabaw;

4) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;

5) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;

6) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania;

7) gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny dziecka;

8) zapewnienie opieki podczas pobytu dzieci w czasie zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek i koszt rodziców.

§ 3. 1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń, o których mowa w § 2 w wysokości 1 zł.

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń, o których mowa w § 2, ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1, oraz zadeklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej. W przypadku ustalenia, że dziecko przebywa w przedszkolu ponad zadeklarowaną liczbę godzin, dyrektor przedszkola obciążać będzie rodziców (opiekunów prawnych) dodatkową opłatą wg. zasad określonych w § 3.

3. Opłaty, o których mowa w ust. 2, wnoszone są przez rodziców (opiekunów prawnych) do dnia 7 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, w którym udzielane były świadczenia.

4. Opłata, o której mowa w ust. 2, nie obejmuje kosztów za wyżywienie dziecka, które ustala się odrębnie.

5. W przypadku nieobecności dziecka opłaty, o której mowa w ust. 2, nie nalicza się za dni nieobecności.

6. Kwota ustalona w ust.1 podlega waloryzacji zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o systemie oświaty.

§ 4. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze świadczone przez przedszkola, o których mowa w § 2, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 5. 1. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju są zwolnione z odpłatności za dodatkowe zajęcia przedszkolne.

2. Na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, w przypadku gdy z usług przedszkola korzystają kolejne dzieci z rodziny, na które przyznawany jest zasiłek rodzinny na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 o 25% na drugie dziecko i o 50% na każde kolejne dziecko.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia odpłatności za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lidzbark (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 112, poz. 1852 ze zm.)

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Dudaniec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »