| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/340/2014 Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na rok podatkowy 2015

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318, z 2014r. poz.379, poz.1072), art.18a, art.19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku - o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz.849), pkt 4 lit. e Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. (MP z 2014r. poz.718) Rada Miejska w Reszlu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 60,00 zł rocznie od każdego psa.

§ 2. Opłatę pobiera się w połowie stawki, jeżeli dana osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego, lub posiadała psa do dnia 30 czerwca roku podatkowego.

§ 3. Podatnicy wpłacają opłatę od posiadania psów za dany rok podatkowy bez wezwania w terminie:

1) do dnia 15 maja,

2) w ciągu dwóch tygodni od dnia nabycia psa, dla osób, które stały się posiadaczami psów po dniu 15 maja.

§ 4. Osoby fizyczne posiadające psy są obowiązane złożyć organowi podatkowemu informację odnośnie nabycia, zbycia, utraty psa w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów na terenie Sołectw w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty od posiadania psów na terenie Sołectw wyznacza się Sołtysów.

§ 6. 1. Za pobór opłaty od posiadania psów przysługuje inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 20% zainkasowanej opłaty.

2. Całość pobranej opłaty inkasenci wpłacają w kasie lub na rachunek budżetu Gminy wraz z odpowiednim rozliczeniem w terminie do dnia 31 maja, a następnie do końca każdego miesiąca.

3. Wzór rozliczenia inkasenta z pobranej opłaty od posiadania psów stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wynagrodzenie za pobór opłaty od posiadania psów płatne jest w terminie 14 dni od daty otrzymania wpłaty i rozliczenia od inkasenta.

§ 7. Wpłaty opłaty od posiadania psów można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Reszlu lub na rachunek bankowy budżetu Gminy w Banku Spółdzielczym w Reszlu Nr rachunku: 04 8851 0008 2001 0000 0101 0001 z dopiskiem "opłata od posiadania psów".

§ 8. Tracą moc Uchwały:

- Nr XLII/264/2013 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 października 2013 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na rok podatkowy 2014;

- Nr XLIII/280/2013 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/264/2013 w sprawie opłaty od posiadania psów na rok podatkowy 2014.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2015 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Reszlu


Beata Subocz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/340/2014
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 25 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/340/2014
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 25 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Kancelaria Prawno-Patentowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »