| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVIII/361/2014 Rady Gminy Jonkowo

z dnia 24 października 2014r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Jonkowo

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849) w związku z art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99, z 2011 r. Nr 233, poz. 1381) Rada Gminy w Jonkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty podejmujące po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie gminy Jonkowo.

2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1, przysługuje na okres jednego roku licząc od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

3. Zwolnienie o którym mowa w § 1 ust. 1 nie przysługuje:

1) przedsiębiorcy, który już raz korzystał z ulgi, a następnie dokonał wykreślenia z rejestru przedsiębiorców i zarejestrował rozpoczęcie nowej działalności,

2) przedsiębiorcy, który już raz korzystał z ulgi, a następnie zmienił nazwę, formę organizacyjną lub przedmiot prowadzonej działalności.

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, stanowiące własność przedsiębiorców, którzy rozpoczynają bądź poszerzają swoją działalność na terenie gminy Jonkowo, pod warunkiem utworzenia co najmniej 1 nowego stanowiska pracy.

2. Zwolnienie, o którym mowa w § 2 ust. 1, przysługuje na okres:

1) 1 roku jeżeli w wyniku inwestycji utworzono 1-4 nowych miejsc pracy,

2) 2 lat jeżeli w wyniku inwestycji utworzono 5-10 nowych miejsc pracy,

3) 3 lat jeżeli w wyniku inwestycji utworzono powyżej 10 nowych miejsc pracy,

3. Warunkiem utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli nowa inwestycja spowodowała wzrost liczby zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia przedsiębiorcy w okresie 6 miesięcy przed dokonaniem inwestycji.

4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje, jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez okres zwolnienia.

§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 udziela się od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność gospodarczą, natomiast zwolnienie, o którym mowa w § 2 udziela się od 1 stycznia następnego roku podatkowego.

§ 4. Zwolnienie, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowią pomoc de minimis, której udzielenie następuję zgodnie z przepisami Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r.).

§ 5. 1. Pomoc w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości przewidziana w uchwale może być udzielona, jeżeli wartość otrzymanej przez dany podmiot pomocy de minimis, w okresie trzech lat podatkowych nie przekroczy 200 000 EURO.

2. Do wartości udzielonej pomocy de minimis nie wlicza się:

1) pomocy publicznej udzielonej w ramach programu pomocowego, pomocy indywidualnej oraz pomocy indywidualnej na restrukturyzację zatwierdzonych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 108 Traktatu UE,

2) pomocy publicznej udzielonej w ramach wyłączeń grupowych, a także pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

§ 6. 1. Warunkiem uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 i 2 jest złożenie wniosku w terminie do 2 miesiący od dnia oddania nowej inwestycji do użytku bądź rozpoczęcia działalności po raz pierwszy.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest dołączyć:

1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej,

2) pozwolenie na użytkowanie budynku lub budowli,

3) dokumenty świadczące o zwiększeniu zatrudnienia,

4) zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymane przez przedsiębiorcę od organów udzielających pomocy, w bieżącym roku kalendarzowym oraz z dwóch poprzedzających lat kalendarzowych,

5) informacji o każdej innej uzyskanej pomocy niż de minimis dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielona jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały.

§ 7. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 i 2 zobowiązany jest do składania:

1) do dni 15 stycznia każdego roku podatkowego zaświadczeń o pomocy de minimis i dokumentów potwierdzających liczbę zatrudnienia,

2) w terminie 20 dni od dnia zakończenia każdego kwartału, informacji o utrzymaniu stanu zatrudnienia wraz z potwierdzoną deklaracją rozliczeniową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

§ 8. 1. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie Urząd w terminie 14 dni od daty wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

2. Podatnik, który wprowadził w błąd co do spełnienia warunków uprawniających do zwolnienia, traci prawo zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia, a należny podatek za ten okres musi zapłacić wraz z odsetkami.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych w zakresie udzielania pomocy publicznej w treści uchwały stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r.).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jonkowo.

§ 11. Traci moc Uchwała Nr XXII/124/2008 Rady Gminy w Jonkowie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Jonkowo.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Karol Czajkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »