| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 8 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212, art.214 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 67 507,00zł, z tego:

- dochody własne zwiększa się o kwotę 67 507,00zł.

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 7 100,00zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 17 892 956,23 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 17 528 147,75 zł,

b) dochody majątkowe - 364 808,48 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 74 607,00 zł.,

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 17 698 811,23zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 17 132 196,75 zł,

b) wydatki majątkowe - 566 614,48 zł., w tym:

- wydatki inwestycyjne w 2014 r. - 566 614,48 zł.

§ 3. Aktualny plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r. stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Aktualny stan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 4.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Dorosz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/7/2014
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

170 000,00

7 100,00

177 100,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

7 100,00

7 100,00

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0,00

7 100,00

7 100,00

758

Różne rozliczenia

5 603 437,15

65 507,00

5 668 944,15

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3 921 120,00

65 507,00

3 986 627,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 921 120,00

65 507,00

3 986 627,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

27 630,00

2 000,00

29 630,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

17 630,00

2 000,00

19 630,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0,00

2 000,00

2 000,00

Razem:

17 818 349,23

74 607,00

17 892 956,23


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/7/2014
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

192 383,00

7 100,00

199 483,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1 000,00

2 000,00

3 000,00

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

1 000,00

2 000,00

3 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

168 335,00

5 100,00

173 435,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

52 900,00

5 100,00

58 000,00

801

Oświata i wychowanie

6 644 897,17

45 507,00

6 690 404,17

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

319 371,00

45 507,00

364 878,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

17 444,00

18 944,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 800,00

28 063,00

29 863,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

363 357,00

20 000,00

383 357,00

85401

Świetlice szkolne

186 539,00

20 000,00

206 539,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 300,00

15 350,00

17 650,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

500,00

4 650,00

5 150,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

452 575,00

2 000,00

454 575,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

90 330,00

2 000,00

92 330,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 000,00

2 000,00

27 000,00

Razem:

17 624 204,23

74 607,00

17 698 811,23

Strona 1


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2014
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział

Rozdział

§

Dochody ogółem

Wydatki ogółem (6+10)

z tego:

Wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia

pochodne od wynagrodzeń

dotacje

wydatki majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

600

60017

6630

144 750

0

0

0

0

0

0

600

60017

6050

0

70 000

0

0

0

0

70 000

750

75023

2330

0

1 500

1500

0

0

1 500

0

754

75405

3000

0

2 000

2000

0

0

2 000

0

754

75411

3000

0

3 000

3000

0

0

3 000

0

801

80104

2310

0

121 000

121000

0

0

121 000

0

921

92195

6630

10 000

0

0

0

0

0

0

921

92195

6050

0

10 000

0

0

0

0

10 000

Ogółem:

154 750

207 500

127 500

0

0

127 500

80 000


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/7/2014
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2014 r. - przychody i rozchody budżetu

Kwota

L.p.

Treść

Klasyfikacja §

Plan

2014 r.

1

2

3

5

1.

Planowane dochody

17 892 956,23

2.

Planowane wydatki

17 698 811,23

3.

Nadwyżka (1-2)

194 145,00

4.

Deficyt (1-2)

0,00

I.

Finansowanie (Przychody - Rozchody)

-194 145,00

Przychody ogółem:

0,00

1.

Kredyty

§ 952

0,00

2.

Pożyczki

§ 952

0,00

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

0,00

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0,00

5.

Prywatyzacja majątku j.s.t.

§ 941 do 944

0,00

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

0,00

7.

Obligacje skarbowe

§ 911

0,00

8.

Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)

§ 931

0,00

9.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

0,00

Rozchody ogółem :

194 145,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

69 835,00

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

0,00

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

124 310,00

4.

Udzielone pożyczki i kredyty

§ 991

0,00

5.

Przelewy na rachunki lokat

§ 994

0,00

6.

Wykup obligacji skarbowych

§ 971

0,00

7.

Wykup innych papierów wartościowych

§ 982

0,00

8.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

0,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »