| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 i 922) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/368/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw § 4 ust. 1 załącznika Nr 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych szkołach w wysokości 4,86 % kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej szkole."

§ 2. Załącznik Nr 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Lp.

Stanowisko

Wysokość dodatku funkcyjnego w % stawki bazowej

1

2

3

1.

dyrektor przedszkola

6 % za każdy oddział

2.

dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum

3,5 % z każdy oddział

3.

wicedyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum

1,2 % za każdy oddział

4.

wicedyrektor do spraw przedszkola

3,5 % za każdy oddział

5.

kierownik świetlicy szkolnej

5 %

6.

Sprawowanie funkcji:
1) opiekuna stażu
2) doradcy metodycznego
3) nauczyciela konsultanta


3 %
5 %
5 %

§ 3. Traci moc Uchwała Nr OR.BR.0007.84.2014.AR Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia
5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Kędzierski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »