| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz 594 ze zm) oraz art.40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U z 2013 roku poz.260) Rada Gminy Kętrzyn uchwala,co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXV/154/2004 z dnia 24.11.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych wprowadza się następujące zmiany :

1. Uchyla się załącznik do Uchwały Nr XXV/154/2004 z dnia 24.11.2004 r.

2. Załącznik do uchwały Nr XXV/154/2004 z dnia 24.11.2004 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Do postępowań w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego w celach, o których mowa w § 2 załącznika do uchwały, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się stawki opłat w wysokości ustalonej niniejszą uchwałą.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Sienkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego

§ 1. Ustala się stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Kętrzyn, których zarządcą jest Gmina Kętrzyn. Poniższe stawki nie dotyczą infrastruktury, o której mowa w § 2.

1. Stawki opłat za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:

Opłata w złotych przy zajęciu

jezdni do 50 % szerokości

jezdni ponad 50 % szerokości do całkowitego zajęcia

poza jezdnią

3,00 zł

6,00 zł

1,00 zł

2. Roczne stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

Lokalizacja urządzeń w pasie drogowym

urządzeń wodnokanalizacyjnych i sanitarnych


25,00 zł/rok

pozostałych nie wymienionych urządzeń

100,00 zł/rok

3. Stawki opłat za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego oraz reklam:

Lokalizacja urządzeń w pasie drogowym

obiekty budowlane

0,50 zł

reklamy

1,50 zł

§ 2. Ustala się stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnym Gminy Kętrzyn, których zarządcą jest Gmina Kętrzyn, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w celu:

1) prowadzenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury "ostatniej mili" ,

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą "ostatniej mili"

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą "ostatniej mili".

Przez infrastrukturę "ostatniej mili" rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu art.2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne ( Dz.U Nr 171, poz. 1800 ze zm) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzła telekomunikacyjnego regionalnej sieci szerokopasmowej, a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art.2 pkt 50 tej ustawy.

1. Stawki opłat za jeden dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym dotyczących infrastruktury "ostatniej mili" wynoszą:

Opłata w złotych przy zajęciu

jezdni do 50% szerokości

jezdni ponad 50 % szerokości do całkowitego zajęcia

poza jezdnią

0,05 zł

0,08 zł

0,04 zł

2. Roczne stawki opłat w złotych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury "ostatniej mili" niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej wynoszą:

Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym

w poprzek drogi

wzdłuż drogi

w jezdni

poza jezdnią

5,00 zł

1,50 zł

0,50 zł

3. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą "ostatniej mili" za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego za jeden dzień zajęcia wynoszą:

Opłata w złotych przy zajęciu


jezdni do 50% szerokości

jezdni ponad 50% szerokości do całkowitego zajęcia


poza jezdnią

0,05 zł

0,08 zł

0,04 zł

4. Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury "ostatniej mili" ustala się, roczną stawkę opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia - w wysokości 5 zł.

§ 3. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w §1 i 2 - stawka opłaty wynosi 1,00/dzień.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Sienkiewicz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »