| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III.27.15 Rady Miasta Ełku

z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na terenie Gminy Miasta Ełk

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z pózń. zm.) oraz z art. 97 ust. 5,w związku z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), Rada Miasta Ełku uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku.

§ 2. 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny.

2. Przy ustalaniu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym uwzględnia się sytuację zdrowotną, bytową i materialną osoby lub rodziny kierowanej do mieszkania chronionego.

3. Odpłatność obejmuje dany miesiąc kalendarzowy i jest naliczana proporcjonalnie do okresu pobytu osoby skierowanej do mieszkania chronionego.

§ 3. 1. Podstawą do ustalenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym jest miesięczny koszt utrzymania mieszkania ustalany zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, na dany rok kalendarzowy, w oparciu o rzeczywiste koszty utrzymania mieszkania w roku poprzednim, na które składają się koszty zużycia energii elektrycznej, zużycia wody, odbioru nieczystości stałych i płynnych, dostawy energii cieplnej, oraz drobne naprawy i bieżąca konserwacja lokalu i jego wyposażenia, a także inne opłaty wynikające z tytułu użytkowania mieszkania chronionego.

2. Miesięczny koszt utrzymania, w pierwszym roku funkcjonowania mieszkania chronionego ustalany jest w oparciu o szacunkowe koszty utrzymania mieszkania, o których mowa w ust.1.

3. Odpłatność osoby kierowanej do mieszkania jest proporcjonalna do liczby osób przebywających w mieszkaniu.

§ 4. 1. Wysokość odpłatności ustala się zgodnie z następującą tabelą, z zastrzeżeniem ust. 2.

Dochód osoby lub rodziny w stosunku do kryterium dochodowego

Procent miesięcznej odpłatności za pobyt
w mieszkaniu chronionym w stosunku
do dochodu osoby/rodziny

Do 100%

0%

Powyżej 100% do 150%

50%

Powyżej 150% do 200%

75%

Powyżej 200%

100%

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na trudną sytuację materialną
lub życiową, a zwłaszcza, gdy odpłatność stanowiłaby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłaby skutki udzielonej pomocy, odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym może być ustalona w niższej wysokości niż określona w ust. 1.

3. Obniżenie wysokości odpłatności od ustalenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.

§ 5. 1. Wysokość należności, o której mowa w § 4, termin i sposób określa się w decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.

2. Należność z tytułu odpłatności, o której mowa w ust. 1, podlega egzekucji w trybie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Ełku


Dariusz Wasilewski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »