| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/28/2015 Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 12 marca 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce

Na podstawie art. 20c ust. 4-6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r., poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1877) Rada Miasta Bartoszyce uchwala,co następuje:

§ 1.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Miejską Bartoszyce,

2) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

§ 2.

Ustala się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli wraz z liczbą punktów:

1) rodzic deklarujący zamieszkanie w Bartoszycach w rocznym zeznaniu podatkowym za poprzedni rok - 6 punktów,

2) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z oferty przedszkola:

a) powyżej 8 godzin dziennie - 5 punktów,

b) 8 godzin dziennie - 4 punkty,

3) pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego rodzica, w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 2 punkty,

4) kontynuowanie w kolejnym roku szkolnym edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata - 1 punkt.

§ 3.

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 2, tj.:

1) kopia pierwszej strony rocznego zeznania podatkowego składanego do urzędu skarbowego za poprzedni rok lub odpowiednie zaświadczenie z urzędu skarbowego,

2) oświadczenie rodziców/a dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu - załącznik nr 1,

3) zaświadczenia rodziców/a o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub prowadzeniu działalności rolniczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Leonard Boiwko


Załącznik do Uchwały Nr VII/28/2015
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 12 marca 2015 r.

Oświadczenie rodzica/ów dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu

1) Ja niżej podpisana/y ………………………….…………………………..……………………….. zamieszkały ………………………………………………………………………………………

legitymującysiędowodemosobistymnr ……………… wydanym przez

………………………………………………………………………………………………..

2) Ja niżej podpisana/y ………………………….…………………………..……………………….. zamieszkały ………………………………………………………………………………………

legitymującysiędowodemosobistymnr ……………… wydanym przez

oświadczam/y, że

deklaruję/emy………..… godzinny czas pobytu mojego / naszego dziecka …………………….…………………………… w przedszkolu.

(imię i nazwisko dziecka)

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Bartoszyce, dnia ….............................

1/ …………………………….

(czytelny podpis rodzica)

2/ …………………………….

(czytelny podpis rodzica)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »