| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr VII/29/2015 Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 12 marca 2015r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bartoszycach

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172, Nr 232 poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXV/173/2013 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bartoszycach (Dz.Urz.Woj. Warm. - Maz. z 2013 r. poz. 1582) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: uchwałą Nr XXXVI/272/2013 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2014 r. poz. 425).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje: § 3 uchwały Nr XXXVI/272/2013 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, który stanowi: "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego".

Przewodniczący Rady Miasta


Leonard Boiwko


Załącznik do Obwieszczenia Nr VII/29/2015
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 12 marca 2015 r.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BARTOSZYCACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach zwany dalej "Ośrodkiem", utworzony został uchwałą Nr XI/41/90. Miejskiej Rady Narodowej w Bartoszycach z dnia 27 lutego 1990r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

§ 2.

Ośrodek realizuje zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885
z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

4) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231,
poz. 1375 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966
z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

6) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114
z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

7) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.),

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.),

9) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493
z późn. zm.),

10) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.),

10a.1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z późn.

zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

11) innych ustaw nakładających wykonanie zadań na ośrodek pomocy społecznej,

12) uchwały, o której mowa w §1, niniejszego statutu,

13) Uchwał Rady Miasta w Bartoszycach oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Bartoszyce.

§ 3.

Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową, podległą Samorządowi Miasta Bartoszyce.

§ 4.

Terenem działania Ośrodka jest miasto Bartoszyce. Siedziba Ośrodka mieści się w Bartoszycach, przy ul. Pieniężnego 10A.

§ 5.

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawują:

1. w zakresie zadań zleconych - Wojewoda Warmińsko - Mazurski,

2. w zakresie zadań własnych - Burmistrz Miasta Bartoszyce.

Rozdział 2.
Cele i zakres działania Ośrodka

§ 6.

Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań ukierunkowanych na zapobieganie trudnym sytuacjom

życiowym mieszkańców miasta Bartoszyce, poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb, umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

§ 7.

Ośrodek realizuje zadania w zakresie:

1. pomocy społecznej,

2. świadczeń rodzinnych,

3. świadczeń na rzecz osób uprawnionych do alimentów oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,

4. dodatków mieszkaniowych,

5. pracy z rodziną,

6. dodatków energetycznych.2)

§ 8.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek należy:

1) udział w opracowywaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

2) udział w sporządzaniu oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej,

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i celowych,

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom, nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

7) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

8) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki
nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującą matką, ojcem lub rodzeństwem,

9) praca socjalna,

10) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie,

11) dożywianie dzieci,

12) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

13) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy
w tym domu,

14) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

15) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również
w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

16) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

17) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 9.

Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek należy:

1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

2. prowadzenie ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

3. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

§ 10.

Do zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek należy:

1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,

4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

§ 11.

W ramach realizacji powyższych zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek organizuje działalność:

- Domu Dziennego Pobytu,

- Środowiskowego Domu Samopomocy,

- Poradni Konsultacyjno - Terapeutycznej,

- Klubu Seniora oraz innych grup samopomocowych i terapeutycznych,

- Programu Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych Pomocy Społecznej,

- gminnych świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci,

- Klubu Integracji Społecznej.

§ 12.

W celu realizacji zadań pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 13.

Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

§ 14.

Dyrektor Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
W postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora
w postępowaniu cywilnym.

§ 15.

Zadania w zakresie dodatków mieszkaniowych obejmują w szczególności:

a. przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,

b. składanie zapotrzebowań na środki finansowe niezbędne do realizacji świadczeń.

§ 16.

Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych obejmują w szczególności:

a. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,

b. składanie zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne do realizacji świadczeń.

§ 17.

Zadania w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów obejmują w szczególności:

a. przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

b. składanie zapotrzebowań na środki niezbędne do realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

c. podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie wobec nich postępowań
i wydawanie w tych sprawach decyzji.

§ 18.

W zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek realizuje zadania gminy na rzecz wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, a w szczególności:

a. monitoruje sytuację dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych,

b. zapewnia rodzinie przeżywającej trudności wsparcie asystenta rodziny oraz dostęp
do specjalistycznego poradnictwa,

c. tworzy możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,

d. tworzy warunki do działania rodzin wspierających,

e. prowadzi, w miarę posiadanych możliwości, placówki wsparcia dziennego,

f. sporządza sprawozdania z zakresu wspierania rodziny oraz przekazuje je wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

g. opracowuje, koordynuje realizację i monitoruje 3 - letnie gminne programy wspierania rodziny. Sporządza w tym zakresie sprawozdania oraz zestawienie potrzeb na rok następny i przedkłada je Burmistrzowi Miasta Bartoszyce,

h. składa zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne do realizacji zadania.

§ 18a.

3)

Zadania w zakresie ustawy - Prawo energetyczne obejmują w szczególności:

a) przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych,

b) przygotowywanie wniosków o przyznanie dotacji oraz rozliczanie dotacji.

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka

§ 19.

1. Ośrodkiem kieruje, odpowiada za jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka.

2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Bartoszyce.

3. Dyrektor Ośrodka wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Zastępcy oraz Głównego Księgowego.

4. Dyrektor Ośrodka zatrudnia i zwalnia pracowników Ośrodka, w tym także Zastępcę Dyrektora
i Głównego Księgowego, a także ustala ich zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności.

§ 20.

Dyrektor Ośrodka składa (w terminie do 31 marca) Radzie Miasta coroczne sprawozdanie
z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 21.

Wewnętrzną organizację pracy Ośrodka i nadzór merytoryczny określa Dyrektor w drodze regulaminów, zarządzeń oraz w zakresach czynności pracowników.

Rozdział 4.
Działalność Ośrodka

§ 22.

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka uprawniony jest Dyrektor Ośrodka,
w granicach udzielonych mu przez Burmistrza Miasta Bartoszyce pełnomocnictw i upoważnień.

§ 23.

1. Ośrodek prowadzi działalność na podstawie planu rzeczowo - finansowego, zatwierdzonego
przez Radę Miasta.

2. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne
oraz sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

3. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Ośrodka z budżetem miasta przeprowadza Skarbnik Miasta.

Rozdział 5.
Mienie Ośrodka

§ 24.

1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się postanowienia ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

2. Ośrodek gospodaruje powierzonym mu mieniem, zapewniając jego ochronę i należyte wykorzystanie.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 25.

Zmiany w statucie Ośrodka mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

- ---------------------------------------------------------------------

1) dodany przez § 1 uchwały Nr XXXVI/272/2013 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2014 r. poz. 425), który wszedł w życie z dniem 15 lutego 2014 r.

2) dodany przez § 1 uchwały, o której mowa w przypisie 1.

3) dodany przez § 1 uchwały, o której mowa w przypisie 1.

reklama

POLECANE

Polecamy

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »