| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Miłomłynie

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miłomłyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, poz. 843, poz. 1543, poz. 1446, z 2014r., poz. 659,1310) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2, stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miłomłyn, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miłomłyn na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w celu:

1) prowadzenia w pasie drogowym robót drogowych dotyczących infrastruktury "ostatniej mili",

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego będących infrastrukturą "ostatniej mili",

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą "ostatniej mili",

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Przez infrastrukturę "ostatniej mili" rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014r., poz. 243) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 tej ustawy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 3. Do postępowań w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego w celach, o których mowa w § 1 ust. 2, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się stawki opłat w wysokości ustalonej niniejszą uchwałą.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miłomłyn.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Radosław Gross


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/35/2015
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 25 lutego 2015 r.

1) Stawki opłat w złotych za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym wynoszą:

Opłata w złotych przy zajęciu:

jezdni do 50% szerokości

jezdni ponad 50% szerokości do całkowitego zajęcia

poza jezdnią

10 zł

10 zł

10 zł

2) Roczna stawka opłaty w złotych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia infrastruktury technicznej wynosi: 200 zł.

3) Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy za jeden dzień zajęcia wynoszą:

Opłata w złotych przy zajęciu w celu umieszczenia:

obiektu budowlanego

10 zł

reklamy

10 zł

4) Stawka opłaty za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3 wynosi: 10 zł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/35/2015
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 25 lutego 2015 r.

1) Stawki opłat w złotych za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym dotyczących infrastruktury "ostatniej mili" wynoszą:

Opłata w złotych przy zajęciu

jezdni do 50% szerokości

jezdni ponad 50% szerokości do całkowitego zajęcia

poza jezdnią

0,05 zł

0,08 zł

0,04 zł

2) Roczne stawki opłat w złotych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury "ostatniej mili" niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej wynoszą:

Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym:

w poprzek drogi

wzdłuż drogi

w jezdni

poza jezdnią

5 zł

1,5 zł

0,5 zł

3) Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą "ostatniej mili" za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego za jeden dzień zajęcia wynoszą:

Opłata w złotych przy zajęciu

jezdni do 50% szerokości

jezdni ponad 50% szerokości do całkowitego zajęcia

poza jezdnią

0,05 zł

0,08 zł

0,04 zł

4) Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury "ostatniej mili" ustala się, roczną stawkę opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - w wysokości 5 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »