| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII(51)15 Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. Poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności i w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, na czas prowadzenia robót w pasie drogowym, o których mowa w § 1 pkt. 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości - 7,00zł

2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 9,00 zł

3) przy zajęciu pobocza i rowu przydrożnego - 5,00zł

4) przy zajęciu chodników, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, zatok postojowych i autobusowych - 6,00 zł

2. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej o których mowa w § 1 pkt.2, ustala się roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) w jezdni drogi, parkingu, zatoki autobusowej - 90,00 zł.

2) w poboczu i rowie przydrożnym - 70,00 zł

3) w chodniku - 80,00 zł

4) zieleń i inne elementy pasa drogowego - 60,00 zł

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczona jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. Ustala się roczną stawkę opłaty w wysokości 200 zł za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg , na drogowym obiekcie inżynierskim, wymienionym w § 1 ust 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (dz. U. z 2000r. Nr 63, poz.735).

§ 5. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, o którym mowa w §1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego (handlowego lub usługowego) w wysokości - 0,30 zł

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów budowlanych (wiaty, schody), w wysokości - 0,20 zł

3) umieszczenie reklamy w wysokości - 1,30 zł

§ 6. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni na:

1) ogródki gastronomiczne, handlowe i usługowe - 0,50 zł

2) stragany nie będące obiektami budowlanymi i inne urządzenia eksponujące towar - 2,50 zł inne nie wymienione w pkt 1-2 pozwalające na korzystanie z pasa drogowego na prawach wyłączności - 2,00 zł .

§ 7. 1. Przy umieszczaniu urządzeń i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stosuje się obniżone stawki w wysokości 50% opłat określonych w § 3 i § 4.

2. Przy umieszczaniu urządzeń, obiektów i sieci telekomunikacyjnej stosuje się obniżone stawki w wysokości 10% opłat określonych w § 3 i § 4.

§ 8. Nie pobiera się opłat:

1) Za zajęcie pasa drogowego na reklamę imprez organizowanych przez Gminę Barczewo i jej jednostki organizacyjne.

2) Za posadowienie w pasie drogowym urządzeń i przyłączy wodociągowych kanalizacyjnych, przekazanych do eksploatacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie oraz w przypadku inwestycji realizowanych przez gminę Barczewo i jej jednostki organizacyjne.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa .

§ 10. Traci moc uchwała nr IX(67)2011 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 maja 2011roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Maciejewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »