| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/73/15 Rady Miasta Olsztyna

z dnia 29 kwietnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. "c", "d" oraz "i" oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust.1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 i 3 oraz ust. 5, art. 237, art. 258 ust.1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877).

Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/16/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanej dalej "uchwałą budżetową" wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :

1) w ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1.286.123 zł. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą 1.115.043.670,57 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 1.289.150,48 zł wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 108 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 108",

- nr 128 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 128", z tego:

a) w pkt 1 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.305.607 zł. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 815.095.472,57 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 1.289.150,48 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 108 i 128,

b) w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 19.484 zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 299.948.198 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

2) w ust. 2:

a) w pkt 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.707.485 zł. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 894.203.760zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałę oraz kwotę 962.457 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 108 i 128,

b) w pkt 2 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 421.362 zł. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą 220.839.910,57 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 326.693,48 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 108.

2. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.286.123zł. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą 1.390.867.712,57 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 1.289.150,48zł wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 123 Prezydenta Olsztyna z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 123",

- nr 126 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 126",

- nr 127 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 127", oraz wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 108 i 128, z tego:

1) w pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.938.123 zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 812.692.961,57zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 1.289.150,48zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 108, 126, 127 i 128,

2) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 652.000 zł. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 578.174.751zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz Zarządzeniami nr 123 i 127.

3. W § 7:

1) w ust. 1:

a) w pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 25.171 zł. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi 48.400.235zł,

b) w pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 5.171 zł. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi 48.180.156zł,

2) w ust. 3:

a) w pkt 1 zwiększa się dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę 35.113 zł. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynosi 14.641.358 zł,

b) w pkt 2 zwiększa się wydatki finansowane z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę 35.113 zł. Plan wydatków finansowanych z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynosi 14.641.358 zł,

4. W § 9:

1) w ust. 1 zmniejsza się wysokość rezerwy ogólnej o 100 zł. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 1.399.900 zł,

2) w ust. 2:

a) w pkt 1 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynosi 732.728 zł i obejmuje kwotę 67.272 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 123 i 127,

b) w pkt 3 zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne o 1.053.982 zł. Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianach wynosi 10.366.156 zł i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 638.716 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 127.

5. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 2a (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 4 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 5 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 5b (Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 5d (Dotacje celowe na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5b do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 5e (Dotacje celowe na zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5c do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 7 (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2015 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 8 (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 9 (Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Olsztyna po zmianach określonych w §1 wynosi:

1) po stronie dochodów1.115.043.670,57zł,

2) po stronie wydatków1.390.867.712,57 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 275.824.042 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn.

2. Przychody budżetu wynoszą 295.550.487 zł.

3. Rozchody budżetu wynoszą 19.726.445 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA


Halina Ciunel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/73/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr VIII/73/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/73/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VIII/73/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/73/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/73/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/73/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr VIII/73/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik5a.pdf


Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr VIII/73/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik5b.pdf


Załącznik Nr 5c do Uchwały Nr VIII/73/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik5c.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/73/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/73/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/73/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »