| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie

z dnia 24 kwietnia 2015r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grunwald

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 150), Rada Gminy Grunwald uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grunwald.

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) uchwale - należy rozumieć niniejszą uchwałę,

2) dochodzie - należy przez to rozumieć dochód określony w ustawie z dnia 21 czerwca 2013r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. Poz.966 z późn. zm.),

3) najniższej emeryturze - należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

4) kryterium dochodowym uprawnionym do kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej- kryterium przyjęte przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. Poz. 823)

§ 3. 1. Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grunwald mogą być wynajmowane członkom wspólnoty samorządowej gminy, posiadającym niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe oraz spełniającym kryterium dochodowe, określone w uchwale.

2. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony z możliwością przedłużenia, w oparciu o istnienie przesłanek z art. 23 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r, poz. 150). Przedłużenie umowy może nastąpić na pisemny wniosek najemcy.

Rozdział 2.
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu

§ 4. Oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osiągnięty w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przekroczył kwoty 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku i przed zawarciem umowy o najem lokalu.

§ 5. Oddanie w najem lokalu socjalnego może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osiągnięty z sześciu miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przekroczył kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania kwot świadczeń pieniężnych z Ośrodka Pomocy Społecznej obowiązującej w dniu złożenia podania i przed zawarciem umowy o najem lokalu.

§ 6. O obniżkę czynszu mogą ubiegać się osoby, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego osiągnięty w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przekracza kwoty 50% najniższej emerytury.

Rozdział 3.
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

§ 7. Za warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy uważa się:

1) zamieszkiwanie w lokalu, w którym powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego jest mniejsza niż 5 m2 w gospodarstwie wieloosobowym i 10m2 w gospodarstwie jednoosobowym,

2) zamieszkiwanie w lokalu, który nie spełnia wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Rozdział 4.
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas

nieoznaczony i lokalu socjalnego.

§ 8. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony przysługuje osobom, które:

1) podlegają przekwaterowaniu z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy wymagających modernizacji, remontu lub rozbiórki,

2) opuściły Dom Dziecka, inną placówkę opiekuńczo- wychowawczą lub rodzinę zastępczą w związku z uzyskaniem pełnoletności i są pełnymi sierotami, a nie mają możliwości powrotu do rodziny, o ile przed umieszczeniem w placówce mieszkały na terenie Gminy Grunwald.

§ 9. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:

1) nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego,

2) utraciły mieszkanie w gminie na wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,

3) młode małżeństwa z dziećmi

4) przewlekle chorzy

Rozdział 5.
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.

§ 10. 1. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą dokonywać wzajemnej zamiany lokali oraz zamiany lokali z osobami zajmującymi lokale w innych zasobach pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody właścicieli zasobów.

2. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą ubiegać się o zamianę dotychczas zajmowanego lokalu na inny, wolny lokal pozostający w tym samym zasobie, pod warunkiem uzyskania zgody właściciela zasobu.

Rozdział 6.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony

i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.

§ 11. 1. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy jest jawne i podlega kontroli społecznej dokonywanej przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

2. Społeczną Komisję Mieszkaniową powołuje Wójt Gminy Grunwald.

3. Osoby ubiegające się o wynajem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy składają w tym celu w sekretariacie Urzędu Gminy Grunwald podanie o przydział lokalu.

4. Podania są opiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która:

1) dokonuje oceny warunków socjalno -mieszkaniowych na podstawie dokumentów złożonych przez Wnioskodawcę oraz po opinii wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierzwałdzie,

2) ustala osoby spełniające warunki do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy,

3) przekazuje Wójtowi Gminy Grunwald do akceptacji projekt listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.

5. Projekt listy, o którym mowa §11 ust.4 pkt 3, po akceptacji Wójta Gminy, winien być na okres 14 dni podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grunwald - celem zapoznania się zgłoszenia ewentualnych uwag lub zastrzeżeń.

6. Zgłoszone uwagi i zastrzeżenia do projektu listy rozpatruje Wójt Gminy, po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

7. Po rozpatrzeniu uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6 Wójt Gminy zatwierdza projekt listy, która staje się ostatecznym wykazem osób uprawnionych do zawarcia umowy o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.

8. Wykaz, o którym mowa w ust.7, winien być podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grunwald.

9. Wskazania osoby, spośród osób umieszczonych na wykazie, o którym mowa w ust.7 do zawarcia umowy o najem lokalu, dokonuje Wójt Gminy.

10. Jeżeli powstaje taka konieczność, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, oprócz wykazu, o którym mowa w ust.7 mogą być w ciągu roku ustalane wykazy dodatkowe, z zachowaniem trybu określonego w niniejszym rozdziale.

Rozdział 7.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

§ 12. 1. Jeżeli w lokalu po śmierci najemcy pozostały osoby, które nie spełniają warunku art. 691 Kodeksu cywilnego wynajmujący może oddać w najem tym osobom ten lokal, pod warunkiem, że spełniają jednocześnie następujące warunki:

1) są pełnoletnie,

2) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej,

3) zamieszkiwały wspólnie z najemcą do chwili jego śmierci.

2. Lokale opuszczone przez najemcę mogą być oddane w najem osobom pozostającym lokalu jeśli tymi osobami są dzieci najemcy i jego współmałżonka, lub rodzice najemcy, a najemca nie zamieszkał w lokalu lub domu stanowiącym jego własność. Osoby te winny dodatkowo spełnić następujące warunki:

1) są pełnoletnie,

2) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu lub innej nieruchomości zabudowanej.

3. W przypadku nie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali, o których mowa w ust.1 i 2 osoby te winny opuścić i opróżnić lokal w ciągu 3 miesięcy od daty opuszczenia jego przez najemcę lub jego śmierci.

Rozdział 8.
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2

§ 13. Wolne lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2 przeznacza się do najmu na rzecz gospodarstw domowych liczących co najmniej 5 członków, które spełniają przyjęte w niniejszej uchwale warunki dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony i zostały zakwalifikowane na listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 14. Zachowują moc wydane przed wejściem w życie niniejszej uchwały pozytywne kwalifikacje podań o wynajem lokalu mieszkalnego.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierzwałd.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Gminie Grunwald

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Bala

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zawadzki

Pasjonat motoryzacji, pracownik warsztatu mechanicznego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »