| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/127/2015 Rady Gminy Barciany

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barciany na 2016r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236,art. 237, art. 239, art. 258, ust. 1art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23.026.956,57zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 21.826.503,57zł. dochody majątkowe w wysokości 1.200.453,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.762.492,73zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 19.821.244,23 zł. wydatki majątkowe w wysokości 3.941.248,50zł. ( Zał 3 i 3a)

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 3.316.888,50zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4, - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 735.536,16 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi kredytów zgodnie z zał. nr 6.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.499.145,16 zł, rozchody w wysokości 763.609,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 735.536,16 zł.

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 763.609,00 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 68.493,57 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 61.493,57 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.): - dochody w wysokości 30.000,00 zł. - wydatki w wysokości 30.000,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 416.659,95 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 416.659,95 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8 i 8a.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 295.957,00 zł. Koszty - 296.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9

2) Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: - dochody - 685.830,00 zł. - wydatki - 685.830.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 50.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 62.000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (dotyczy to jednostek, które nie zostały wskazane w WPF jako realizujące przedsięwzięcia i w związku z tym nie zostały upoważnione w WPF lub jeśli WPF nie przewiduje takiego upoważnienia w ogóle).

2) przenoszenia wydatków na wynagrodzenia w ramach działów nie powodujących zmniejszeń ani zwiększeń kwoty wynagrodzeń w działach ,

3) przenoszenia wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu nie powodujących zmian rzeczowych tych wydatków,

4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Wiesława Małgorzata Kłaczko-Dyjas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/127/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.xls

Zał. Nr 1 Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/127/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.xls

Zał. Nr 2 Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/127/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.xls

Zał. Nr 3 Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVI/127/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3a.xls

Zał. Nr 3a Pozost zad. inwestycyjne (majątkowe)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/127/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.xls

Zał. Nr 4 Dochody i wydatki związ. z real. zadań z zakr.administr.rząd.i innych zad.zlec.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/127/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.xls

Zał. Nr 5 Dochody i wydatki zwiazane z real. zad. real.na podst umów


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/127/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.xls

Zał. Nr 6 Przychody i rozchody budżetu


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/127/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.docx

Zał. Nr 7 Fundusz sołecki


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/127/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.XLS

Zał. Nr 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora fin. publ.


Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XVI/127/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8a.XLS

Zał. Nr 8a Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora fin. publ.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/127/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.xls

Zał. Nr 9 Plan przych. i wydatków zakł.budż.,gosp.pom.oraz doch. i wyd.doch.włas.


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/127/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.doc

Zał. Nr 10 Opis budżetu 2016 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

r.pr. Bartosz Drozdowicz

Specjalista prawa pracy i ekspert ds. negocjacji, autor bloga www.oprawiepracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »