| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/152/16 Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 15 lipca 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446.) oraz art. 6r ust. 3 - 3d i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w (Dz. U. z 2015 r. pod poz. 87) Rada Gminy Dźwierzuty, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dźwierzuty i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:

1) rodzaje i ilość odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

2) częstotliwość ich odbierania

3) sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą następujące frakcje:

1) Zmieszane odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, będą odbierane, co najmniej dwa razy w miesiącu.

2) Selektywnie zebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, będą odbierane, co najmniej jeden raz w miesiącu.

3) System selektywnego zbierania odpadów obejmuje następujące frakcje:

a) przeterminowane leki chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f) zużyte opony,

g) odzież i tekstylia,

h) odpady zielone i kuchenne, ulegające biodegradacji.

i) papier i tektury,

j) szkło

k) tworzywa sztuczne,

l) metale

4) Pojemniki MGB 1100 l przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Dźwierzuty tj. opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych i papieru - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

5) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotować do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych.

6) Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach i placówkach służby zdrowia na terenie gminy Dźwierzuty.

7) Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów, punktów zbiórki zorganizowanych w placówkach oświatowych, placówkach handlowych i innych obiektach użyteczności publicznej.

8) Zużyte opony mogą być przekazywane razem ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych.

9) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, należy przekazać do punktów zbierania, zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu, lub przygotować do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych.

10) Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robót prowadzonych we własnym zakresie, właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać w workach foliowych lub specjalnie przygotowanych przez prowadzącego prace pojemnikach uniemożliwiających pylenie, a odbiór tych odpadów odbywa się w sposób i w terminach uzgodnionych z odbiorcą odpadów,

2. Od właścicieli należy odebrać każdą ilość zgromadzonych odpadów komunalnych.

§ 3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - po jego uruchomieniu będzie możliwość dostarczania tam odpadów selektywnie zebranych.

§ 4. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) uwagi i zastrzeżenia co do odbierania odpadów komunalnych mogą być zgłaszane przez właścicieli nieruchomości w czasie pracy Urzędu Gminy Dźwierzuty, przy ul. Niepodległości 6, pok. 24, lub drogą elektroniczną na adres: odpady@ug-dzwierzuty.pl

2) przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie uwagi i zastrzeżenia na piśmie, ustnie do protokołu lub elektronicznie - zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby je wnoszącej.

§ 5. Tracą moc uchwała rady Gminy Dźwierzuty Nr XXI/174/12 z dnia 28 grudnia. 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Aleksander Nosek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »