| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/236/11 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kamień Pomorski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać specjalistyczne środki transportu przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych, które zapewniać będą możliwość dalszej realizacji, co najmniej na obszarze aktualnie obsługiwanym, systemu gospodarowania odpadami w kształcie zapisanym w Planie Gospodarki Odpadami Dla Związku Celowego Gmin R-XXI, zawierające co najmniej:

a) instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,

b) instalację umożliwiającą prasowanie odebranych odpadów komunalnych,

2) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym ulegających biodegradacji,

3) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej,

4) posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie ilości odpadów zebranych selektywnie,

5) posiadać możliwości selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu,

6) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami.

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2, obowiązany jest uwzględniając zapisy Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Celowego Gmin R-XXI do odzysku odpadów komunalnych poprzez:

1) poddanie ich recyklingowi organicznemu (kompostowaniu),

2) przekazanie ich podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać sprzęt samochodowy zgodnie z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617),

2) posiadać sprzęt samochodowy, służący działaniom ratowniczym w celu ochrony ludzi i środowiska przed skutkami awarii.

§ 4. W sytuacji gdy instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w Planie Gospodarki Odpadami dla Związku Celowego Gmin R-XXI nie zapewniają możliwości odbioru i przetworzenia lub unieszkodliwiania wszystkich wyselekcjonowanych strumieni odpadów, przedsiębiorca powinien sam posiadać takie możliwości lub mieć podpisane umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub urządzeniami posiadającymi takie możliwości. Dotyczy to zwłaszcza unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Kazimiera Szymańska


Uzasadnienie

W związku ze zmianą art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. u. z 2005 r. Nr 236, poz 2008 z późn. zm.) nałożono na gminy obowiązek określenia w drodze uchwały, wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Poprzednio wymagania określało ZARZĄDZENIE Nr 416/06 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 05.04.2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »