| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/88/2011 Rady Powiatu w Wałczu

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055; z 2007r. Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 92 poz.753, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 217 poz.1281) i art. 194 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149 poz.887) Rada Powiatu w Wałczu uchwala, co następuje:

Rada Powiatu w Wałczu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

§ 2. Rodzicom zobowiązanym do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, którzy płacą alimenty na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, na ich wniosek i po dokładnej analizie sytuacji życiowej opisanej w wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym przez ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania, umarza się opłatę na następujących warunkach:

1) całkowite umorzenie łącznie z odsetkami przysługuje rodzicom, którzy płacą na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej alimenty w miesięcznej wysokości od 500 zł wzwyż.

2) częściowe umorzenie przysługuje rodzicom, którzy płacą alimenty na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej w miesięcznej wysokości poniżej 500 zł, i umorzenie to obejmuje połowę ustalonej rocznej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

§ 3. Termin płatności opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej nie podlega odroczeniu.

§ 4. Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej nie podlega rozłożeniu na raty.

§ 5. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić przy spełnieniu jednej z przesłanek:

1) dla rodziców prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe:

- gdy niemożliwe jest ustalenie miejsca pobytu, w szczególności gdy rodzic przebywa poza granicami kraju

- w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lubo niezdolności do samodzielnej egzystencji,

- w razie pobytu w areszcie śledczym lub zakładzie karnym,

- w razie pobytu w domu pomocy społecznej,

- w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej;

2) dla rodziców prowadzących ze sobą wspólne gospodarstwo domowe:

- gdy niemożliwe jest ustalenie miejsca pobytu w szczególności gdy oboje rodziców przebywa poza granicami kraju,

- gdy co najmniej jedno z rodziców posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do samodzielnej egzystencji,

- gdy co najmniej jedno z rodziców przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym,

- gdy co najmniej jedno z rodziców przebywa w domu pomocy społecznej,

- w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej.

§ 6. Tracą moc:

1) uchwała Nr XV/120/2004 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28 października 2004r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osób pełnoletnich przebywających w rodzinach zastępczych,

2) uchwała Nr XVI/148/2004 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osób pełnoletnich przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wałczu i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Bogdan Białas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »