| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/114/2011 Rady Miejskiej w Policach

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości 151.532.369 zł, z tego:

1) dochody bieżące 132.866.874 zł,

2) dochody majątkowe 18.665.495 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości 139.161.917 zł, z tego:

1) dochody bieżące 121.673.813 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 726.325 zł,

2) dochody majątkowe 17.488.104 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.010.036 zł, w tym:

- dochody bieżące 10.010.036 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.225.391 zł, z tego:

1) dochody bieżące 48.000 zł,

2) dochody majątkowe 1.177.391 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.135.025 zł, w tym:

- dochody bieżące 1.135.025 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości 190.593.893 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 129.742.528 zł,

2) wydatki majątkowe 60.851.365 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości 177.536.504 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 118.463.528 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 704.850 zł, w tym:

- wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 65.200 zł,

b) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 21.475 zł,

2) wydatki majątkowe 59.072.976 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.010.036 zł, w tym:

- wydatki bieżące 10.010.036 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się planowane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.847.731 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 81.000 zł,

2) wydatki majątkowe 1.766.731 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się planowane wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.187.964 zł, w tym:

- wydatki bieżące 1.187.964 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. Ustala się planowane wydatki na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 11.658 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 11.658 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 39.061.524 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów/pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę 32.287.010 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 6.774.514. zł.

§ 6. Ustala się planowane przychody i rozchody budżetu w wysokości:

1) przychody 44.566.927 zł, z tego:

a) kredyty/pożyczki w wysokości 14.187.010 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 14.187.010 zł,

b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę 18.100.000 zł

c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 12.279.917 zł,

2) rozchody 5.505.403 zł, z tego:

- spłata kredytów i pożyczek w wysokości 5.505.403 zł, w tym: zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4.455.403 zł.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 195.000 zł,

2) celowe w wysokości 570.600 zł, z przeznaczeniem na:

a) finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminy w wysokości 365.000 zł,

b) nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w wysokości 15.600 zł,

c) szkoły podstawowe w wysokości 60.000 zł, z przeznaczeniem na:

- nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

- wydatki remontowe,

- wydatki płacowe,

d) przedszkola publiczne w wysokości 100.000 zł, z przeznaczeniem na:

- nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

- wydatki remontowe,

- wydatki płacowe,

e) gimnazja w wysokości 30.000 zł, z przeznaczeniem na:

- nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

- wydatki remontowe,

- wydatki płacowe.

§ 8. Ustala się planowane wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 740.953 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Ustala się planowane dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska powiększone o środki pozostałe z 2011 roku, pomniejszone o środki przeznaczone na odprowadzenie nadwyżki, i wydatki nimi finansowane w wysokości 16.010.200 zł.

§ 10. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 5,

b) przedmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 6,

c) celowe, zgodnie z załącznikiem nr 7,

d) celowe na pomoc finansową, zgodnie z załącznikiem nr 8,

2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

a) celowe, zgodnie z załącznikiem nr 9,

b) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, do kwoty 5.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, do kwoty 32.287.010 zł, w tym: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 14.187.010 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Polic do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,

3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12., do wysokości kwot w nim określonych,

4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 14. 1. W celu sprawnego wykonywania budżetu, Burmistrz oraz kierownicy jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych gminy mogą udzielać zaliczek na wydatki, według zasad przez nich określonych.

2. W zakresie realizacji wydatków osiedli i sołectw, zasady udzielania zaliczek dla przewodniczących zarządu osiedli i sołtysów lub osób ich zastępujących, zgodnie z odrębnymi przepisami, określa Burmistrz.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady


Witold Król

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/114/2011
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. 1 do uchwały budżetowej na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/114/2011
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Zał. 2 do uchwały budżetowej na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/114/2011
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zał. 3 do uchwały budżetowej na 2012 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/114/2011
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Zał. 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/114/2011
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Zał. 5 do uchwały budżetowej na 2012 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/114/2011
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Zał. 6 do uchwały budżetowej na 2012 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/114/2011
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Zał. 7 do uchwały budżetowej na 2012 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/114/2011
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Zał. 8 do uchwały budżetowej na 2012 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/114/2011
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Zał. 9 do uchwały budżetowej na 2012 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/114/2011
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Zał. 10 do uchwały budżetowej na 2012 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »