| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/114/2011 Rady Miejskiej w Policach

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości 151.532.369 zł, z tego:

1) dochody bieżące 132.866.874 zł,

2) dochody majątkowe 18.665.495 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się planowane dochody budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości 139.161.917 zł, z tego:

1) dochody bieżące 121.673.813 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 726.325 zł,

2) dochody majątkowe 17.488.104 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.010.036 zł, w tym:

- dochody bieżące 10.010.036 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.225.391 zł, z tego:

1) dochody bieżące 48.000 zł,

2) dochody majątkowe 1.177.391 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.135.025 zł, w tym:

- dochody bieżące 1.135.025 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości 190.593.893 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 129.742.528 zł,

2) wydatki majątkowe 60.851.365 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości 177.536.504 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 118.463.528 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 704.850 zł, w tym:

- wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 65.200 zł,

b) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 21.475 zł,

2) wydatki majątkowe 59.072.976 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.010.036 zł, w tym:

- wydatki bieżące 10.010.036 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się planowane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.847.731 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 81.000 zł,

2) wydatki majątkowe 1.766.731 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się planowane wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.187.964 zł, w tym:

- wydatki bieżące 1.187.964 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. Ustala się planowane wydatki na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 11.658 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 11.658 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 39.061.524 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów/pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę 32.287.010 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 6.774.514. zł.

§ 6. Ustala się planowane przychody i rozchody budżetu w wysokości:

1) przychody 44.566.927 zł, z tego:

a) kredyty/pożyczki w wysokości 14.187.010 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 14.187.010 zł,

b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę 18.100.000 zł

c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 12.279.917 zł,

2) rozchody 5.505.403 zł, z tego:

- spłata kredytów i pożyczek w wysokości 5.505.403 zł, w tym: zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4.455.403 zł.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 195.000 zł,

2) celowe w wysokości 570.600 zł, z przeznaczeniem na:

a) finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminy w wysokości 365.000 zł,

b) nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w wysokości 15.600 zł,

c) szkoły podstawowe w wysokości 60.000 zł, z przeznaczeniem na:

- nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

- wydatki remontowe,

- wydatki płacowe,

d) przedszkola publiczne w wysokości 100.000 zł, z przeznaczeniem na:

- nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

- wydatki remontowe,

- wydatki płacowe,

e) gimnazja w wysokości 30.000 zł, z przeznaczeniem na:

- nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

- wydatki remontowe,

- wydatki płacowe.

§ 8. Ustala się planowane wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 740.953 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Ustala się planowane dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska powiększone o środki pozostałe z 2011 roku, pomniejszone o środki przeznaczone na odprowadzenie nadwyżki, i wydatki nimi finansowane w wysokości 16.010.200 zł.

§ 10. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 5,

b) przedmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 6,

c) celowe, zgodnie z załącznikiem nr 7,

d) celowe na pomoc finansową, zgodnie z załącznikiem nr 8,

2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

a) celowe, zgodnie z załącznikiem nr 9,

b) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, do kwoty 5.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, do kwoty 32.287.010 zł, w tym: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 14.187.010 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Polic do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,

3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12., do wysokości kwot w nim określonych,

4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 14. 1. W celu sprawnego wykonywania budżetu, Burmistrz oraz kierownicy jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych gminy mogą udzielać zaliczek na wydatki, według zasad przez nich określonych.

2. W zakresie realizacji wydatków osiedli i sołectw, zasady udzielania zaliczek dla przewodniczących zarządu osiedli i sołtysów lub osób ich zastępujących, zgodnie z odrębnymi przepisami, określa Burmistrz.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady


Witold Król

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/114/2011
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. 1 do uchwały budżetowej na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/114/2011
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Zał. 2 do uchwały budżetowej na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/114/2011
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zał. 3 do uchwały budżetowej na 2012 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/114/2011
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Zał. 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/114/2011
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Zał. 5 do uchwały budżetowej na 2012 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/114/2011
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Zał. 6 do uchwały budżetowej na 2012 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/114/2011
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Zał. 7 do uchwały budżetowej na 2012 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/114/2011
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Zał. 8 do uchwały budżetowej na 2012 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/114/2011
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Zał. 9 do uchwały budżetowej na 2012 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/114/2011
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Zał. 10 do uchwały budżetowej na 2012 rok

reklama

POLECANE

Polecamy

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »