| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIII/244/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustanowienia Nagrody Sportowej Gminy Pyrzyce


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281) oraz art. 31 ust.3 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240, Nr 208, poz. 1241) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się Nagrodę Sportową Gminy Pyrzyce.
§ 2. 1. Nagrodę Sportową Gminy Pyrzyce, zwaną dalej "nagrodą", przyznaje się za wybitne osiągnięcia sportowe w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym ma być przyznana nagroda.
2. Nagroda zostanie przyznana sportowcowi indywidualnemu lub drużynie zamieszkałej tylko na terenie Gminy Pyrzyce bez względu na siedzibę klubu sportowego, spełniającym jednocześnie następujące warunki:
1) uprawia dyscyplinę sportu olimpijską, paraolimpijską lub dyscyplinę sportu objętą systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży lub w grach zespołowych, prowadzoną przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu i realizuje program szkolenia sportowego;
2) w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, osiągnął wysoki wynik sportowy, tj. uzyskał miejsce medalowe i punktowane we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w kategorii seniorów, juniorów i kadetów albo uzyskał w swojej dyscyplinie sportu mistrzowską międzynarodową klasę sportową, mistrzowską klasę sportową lub pierwszą klasę sportową.
§ 3. Nagroda Sportowa Gminy Pyrzyce przyznana może być drużynie lub sportowcowi indywidualnie związanemu z pyrzyckim środowiskiem sportu.
§ 4. Nagrodę Sportową Gminy Pyrzyce przyznaje się raz w roku kalendarzowym.
§ 5. 1. Nagrodę Sportową Gminy Pyrzyce przyznaje Kapituła Nagrody w składzie: • Burmistrz Pyrzyc, bądź osoba przez niego wskazana, • przewodniczący lub wskazany przedstawiciel właściwej merytorycznie komisji Rady Miejskiej, • dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach lub osoba przez niego wskazana, • przedstawiciel Pyrzyckiej Rady Sportu.
2. Pracy Kapituły Nagrody przewodniczy Burmistrz Pyrzyc lub osoba przez niego wskazana.
§ 6. 1. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: • stowarzyszenia, związki i kluby sportowe, • instytucje i osoby działające w obrębie sportu.
2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Termin składania umotywowanych wniosków o przyznanie nagrody upływa z końcem lutego danego roku kalendarzowego.
4. Złożenie kompletnego wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem nagrody.
5. Wniosek składa się w wydziale realizującym zadania w zakresie sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
6. Oceny formalnej i merytorycznej wniosku dokonuje Kapituła Nagrody powołana niniejszą Uchwałą.
§ 7. 1. Nagroda Sportowa Gminy Pyrzyce ma charakter rzeczowy lub pieniężny.
2. Środki na nagrodę ustala się corocznie w budżecie Gminy Pyrzyce.
3. Wysokość Nagrody nie może być wyższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę w danym roku kalendarzowym.
§ 8. Wręczenie nagrody Sportowej Gminy Pyrzyce odbywa się w zależności od potrzeb i okoliczności.
§ 9. Obsługę organizacyjno - techniczną procedury przyznawania nagród prowadzi wydział realizujący zadania w zakresie sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady

Ryszard Grzesiak
Załącznik do Uchwały Nr XXIII/244/12
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »