| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/120/2012 Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 23 kwietnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Człopa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 11 ust.1 oraz art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (tj.: Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002), oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, w związku z art. 3 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Człopa w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronach internetowych Gminy Człopa oraz na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/120/2012
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 23 kwietnia 2012 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

Rozdział 1.
CEL PROGRAMU

§ 1. Program walki z bezdomnością zwierząt, zwany dalej "Programem", ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta i Gminy Człopa oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolnożyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Człopa.

Rozdział 2.
WYKONAWCY PROGRAMU

§ 2. Miasto i Gmina Człopa, Vet - Agro Serwis, 64-980 Trzcianka, ul. Marii Konopnickiej 62

na podstawie umowy podpisanej z Miastem i Gminą Człopa oraz organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy.

§ 3. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Straż Miejska w Człopie.

Rozdział 3.
ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM DOMOWYM MIEJSCA W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT

§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie na podstawie zawartej przez Miasto i Gminę Człopa umowy.

Rozdział 4.
OPIEKA NAD WOLNOŻYJĄCYMI KOTAMI

§ 5. Opieka nad wolnożyjącymi kotami jest realizowana przez:

1. Podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolnożyjących.

2. W przypadkach uzasadnionych, w wyniku zgłoszeń dokonanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Człopa, podejmowanie działań mających na celu dokarmianie kotów wolnożyjących.

Rozdział 5.
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 6. Na terenie Miasta i Gminy Człopa wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt:

1. Stałe, na interwencje.

2. Okresowe, po wcześniejszym ogłoszeniu.

§ 7. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne, pozostawione bez opieki zwierzęta, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności zwierzęta chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

§ 8. Akcję wyłapywania bezdomnych zwierząt organizuje Burmistrz Miasta i Gminy Człopa w porozumieniu ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie w ramach posiadanej przez Miasto i Gminę Człopa umowy.

§ 9. Informacje o akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt podawane będą do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Człopa, na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy Człopa oraz za pośrednictwem strażników miejskich co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia działań.

§ 10. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

§ 11. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

§ 12. Wyłapane zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione do schroniska dla zwierząt na mocy zawartej przez Miasto i Gminę Człopa umowy.

Rozdział 6.
OBLIGATORYJNA STERYLIZACJA LUB KASTRACJA ZWIERZĄT W SCHRONISKACH DLA ZWIERZĄT

§ 13. Miasto realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko.

§ 14. Wyżej wymienione zabiegi mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie przez lekarza weterynarii.

§ 15. Zabiegom sterylizacji lub kastracji, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w schronisku oraz przeznaczone do adopcji - w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli oraz zwierzęta u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan ich zdrowia i/lub wiek.

Rozdział 7.
POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 16. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez:

1. Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych na stronie internetowej gminy.

2. Współdziałanie w tym zakresie ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie oraz organizacjami społecznymi których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Rozdział 8.
USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW

§ 17. Usypianie ślepych miotów może zostać wykonane w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie na mocy zawartej przez Miasto i Gminę Człopa umowy, lub na podstawie zlecenia z uprawnionym lekarzem weterynarii.

Rozdział 9.
WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH.

§ 18. 1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich następuje na podstawie porozumienia zawartego przez Miasto i Gminę Człopa z właścicielem gospodarstwa, określającym szczegółowo sposób postępowania z przekazanymi zwierzętami.

2. Na potrzeby bieżącej realizacji programu bezdomne zwierzęta gospodarskie umieszczane będą w gospodarstwie Pana Andrzeja Kamińskiego położonym w miejscowości Bukowo 4, 78 - 630 Człopa.

Rozdział 10.
ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKACH ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT W GMINIE.

§ 19. Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną, która realizowana jest poprzez:

1. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie, na podstawie posiadanej przez Miasto i Gminę Człopa umowy.

2. Lekarza weterynarii mającym możliwość świadczenia usług całodobowo na podstawie zleceń.

Rozdział 11.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU

§ 20. Rada Miejska w Człopie uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać w nim środki finansowe na realizację zadań Miasta i Gminy Człopa związanych z Programem.

§ 21. W budżecie Miasta i Gminy Człopa na rok 2012 Rada Miejska w Człopie przeznaczyła 20 tysięcy złotych na wydatki związane z realizacją programu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »