| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/166/12 Rady Gminy Postomino

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie zasad udzielania oraz rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z roku 2001 Nr 142, poz. 1591, z roku 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z roku 2003 Nr 80, poz. 717i Nr 162, poz. 1568, z roku 2004 Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z roku 2005 Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z roku 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z roku 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z roku 2008Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z roku 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z roku 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z roku 2011
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z roku 2006 Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z roku 2007 Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191. poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z roku 2008 Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz.1505, z roku 2009 Nr 1 poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz.572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706 oraz z roku 2011 Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania oraz rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, w następujący sposób:

- zniżka tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć przysługuje nauczycielom pełniącym funkcję dyrektora oraz wicedyrektora w szkołach (zespołach szkół), dla których organem prowadzącym jest Gmina Postomino;

- zniżka przysługuje w okresie pełnienia funkcji dyrektora /wicedyrektora;

- rozmiar zniżki godzin zależy od liczby oddziałów funkcjonujących w danej szkole i wynosi:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

Ilość godzin obowiązkowego wymiaru po zastosowaniu zniżki

1

Dyrektor szkoły:

liczącej do 7 oddziałów

13

5

liczącej od 8 do 14 oddziałów

14

4

liczącej 15 oddziałów i więcej

15

3

2

Wicedyrektor szkoły

liczącej od 10 do 16 oddziałów

8

10

liczącej 17 oddziałów i więcej

11

7

2. Nauczycielom, którzy zgodnie z tabelą określoną ust.1 realizują obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, nie można przydzielać godzin ponadwymiarowych.

3. Gdy liczba godzin wynikająca z planu przedmiotu realizowanego przez nauczyciela, któremu obniżono tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, przekracza wymiar określonyw ust 1, a potrzeba przydzielenia tych godzin wynika z konieczności zabezpieczenia prawidłowej organizacji szkoły, godziny ponadwymiarowe mogą być przydzielone za zgodą organu prowadzącego.

4. Wymiar zajęć ustalony w ust. 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym,że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 2. 1. Organ prowadzący szkołę, dopuszcza możliwość całkowitego zwolnienia dyrektorów szkół (zespołów szkół) od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć m.in. gdy:

1) warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora,

2) w szkole występują uwarunkowania kadrowe umożliwiające takie zwolnienie.

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, na wniosek dyrektora udziela organ prowadzący szkołę w miarę posiadanych środków finansowych, określając jednocześnie czas trwania zwolnienia.

3. Dyrektor, wicedyrektor posiadający zgodę na zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie może realizować godzin ponadwymiarowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Postomino i dyrektorom szkół (zespołów szkół) prowadzonych przez Gminę Postomino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jadwiga Krakowska


Uzasadnienie

Zgodnie z wymogami ustawy - Karta Nauczyciela art. 42 ust 6i ust. 7 pkt 2 nauczycielom, którym powierzono kierownicze stanowiska, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy. Dyrektorzy oraz wicedyrektorzy szkół pełnią funkcje kierowników zakładów pracy, z czego wynikają dodatkowe obowiązki organizacyjne, udział w szkoleniach, naradach i innych wyjazdach reprezentujących zakład. Odpowiedzialni są za stan bazy - remonty, bezpieczeństwo ppoż. i szereg innych zagadnień, wynikających z obowiązujących w oświacie przepisów prawa. Kompetencje w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć należą do Rady Gminy, zgodnie z art. 91d cytowanej wyżej ustawy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »