| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr OSZ-4210-4(12)/2012/506/IX/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 1 czerwca 2012 r.

zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.z siedzibą w Sławnie

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art 23 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 3 oraz art 45 w związku z art 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami) oraz na podstawie art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
z siedzibą w Sławnie
zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym"

zawartego w piśmie z dnia 5 marca 2012 r., które wpłynęło do Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie w dniu 7 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia IX taryfy dla ciepła

postanawiam

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 30 czerwca 2013 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie, posiadającego koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego w dalszej części decyzji "Prezesem URE") decyzją z dnia 12 sierpnia 2008 r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/506/W/OSZ/2008/ŁB oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/506/W/OSZ/2008/ŁB w dniu 7 marca 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia IX taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne.

W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa URE pismami z dnia 13 marca 2012 r., 11 kwietnia 2012 r. oraz 11 maja 2012 r. do uzupełnienia wniosku, złożenia wyjaśnień oraz dokonania poprawek. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa energetycznego wpłynęły w dniach 5 i 24 kwietnia 2012 r. oraz 2 i 25 maja 2012 r.

Następnie pismem z dnia 28 maja 2012 r. Przedsiębiorstwo energetyczne zostało poinformowane o zakończeniu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym. Pismem z dnia 29 maja 2012 r. Przedsiębiorstwo energetyczne poinformowało Prezesa URE, że rezygnuje z przysługującego mu prawa do zapoznania się z materiałem dowodowym.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 - 5 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 291), zwanego w dalszej części decyzji "rozporządzeniem taryfowym".

Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania uzasadnionych jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony do dnia 30 czerwca 2013 r. zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa energetycznego, co umożliwi weryfikację kosztów stanowiących podstawę ustalenia cen i stawek opłat po upływie terminu ich stosowania.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje Przedsiębiorstwu energetycznemu odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne, w związku z art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji - w całości lub części (art. 479 49 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie, ul. Żubrów 3,
71-617 Szczecin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny specjalista


Robert Niewadzik

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 złotych w dniu 5.03.2012 r. na rachunek Urzędu Dzielnicy Wola - Miasta Stołecznego Warszawy nr 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045. Główny specjalista Jerzy Catewicz.

Otrzymują:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Rapackiego 19a, 76-100 Sławno

2. Wojewoda Zachodniopomorski

Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

3. a/a.


Załącznik do Decyzji Nr OSZ-4210-4(12)/2012/506/IX/JC
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 1 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Taryfa MPEC Sławno Sp. z o.o.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »