| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/235/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Połczyn-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r., poz. 567) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Połczyna-Zdroju.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/100/2011 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Połczyn-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 124 poz. 2237).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Franciszek Pilip


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/235/2012
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Połczyn-Zdrój

§ 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

§ 2. Warunkiem ubiegania się o uzyskanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej, którego wzór określa Burmistrz Połczyna-Zdroju w drodze zarządzenia.

§ 3. Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są mieszkający na terenie gminy Połczyn-Zdrój:

1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dlamłodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

§ 4. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w jednej lub kilku z następujących form:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.

§ 5. 1. Stypendium szkolne w formie określonej w § 4. pkt 1 i 3 udzielane jest poprzez bezpośrednią wpłatę środków pieniężnych na rzecz podmiotu, wobec którego uczeń jest zobowiązany do uiszczenia udokumentowanej należności. Udokumentowanie należności następuje poprzez wskazanie przez ucznia rodzaju kosztów koniecznych do poniesienia, wysokości tych kosztów, terminarza lub ilości zajęć, a także danych podmiotu na rzecz którego ma nastąpić płatność, w tym również numeru rachunku bankowego tego podmiotu.

2. Stypendium szkolne w formie określonej w § 4. pkt. 2 jest udzielane w oparciu o zapotrzebowanie zgłoszone przez ucznia, w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej przyznającej stypendium.

3. W szczególnych przypadkach stypendium szkolne w formie określonej w § 4. pkt 4 może być udzielone poprzez refundację poniesionych przez ucznia wydatków na cele edukacyjne. W tym jednak przypadku może to być uzależnione od przedstawienia dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków, takich jak w szczególności - faktury VAT, rachunki, ewentualnie poprzez złożenie oświadczenia o poniesieniu kosztów na cele edukacyjne.

§ 6. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, składa się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju w dniach od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych kolegiów pracowników służb społecznych w dniach od 1 do 15 października danego roku szkolnego.

§ 7. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

2. W przypadku ucznia lub słuchacza kończącego naukę, ostatnie stypendium wypłaca się za miesiąc, w którym ukończył on naukę.

§ 8. 1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób:

1) Jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 101% do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami);

2) Jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 50% do 100% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 80% do 150% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami).

2. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub
jednorazowo z tym, że wówczas łączną wysokość stypendium szkolnego stanowi wielokrotność wysokości miesięcznej.

3. Stypendium szkolne, w zależności od wielkości dotacji celowej z budżetu państwa, może być przyznane na okres krótszy niż od września do czerwca danego roku szkolnego.

4. Przy ustaleniu wysokości stypendium uwzględnia się sytuację materialną uczniów, wynikającą z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występują: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

5. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

§ 9. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

§ 10. Zasiłek szkolny może być udzielony w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

§ 11. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

§ 12. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »