| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/130/12 Rady Miejskiej w Chociwlu

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/240/09 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 17 września 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz określenia obwodów publicznych sześcioklasowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chociwel oraz w sprawie utworzenia innych form wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 14 a ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z póź. zm.) w związku z § 1 ust. 1 pkt 2 oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080 ze zm.) Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje:

§ 1. § 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Na lata szkolne 2012/ 2013 i 2013/2014 sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Chociwel uzupełnia się o inne formy wychowania przedszkolnego:

1) Punkt Przedszkolny w Kamiennym Moście."

§ 2. Zmienia się treść załącznika do uchwały nr XXVII/240/09 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 17 września 2009 r. w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz określenia obwodów publicznych sześcioklasowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chociwel z dotychczasowej na treść stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Krzysztof Zych


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/130/12
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Organizacja punktu przedszkolnego w Kamiennym Moście

§ 1. Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia

1. Punkt Przedszkolny w Kamiennym Moście.

2. Miejscem prowadzenia punktu przedszkolnego jest budynek Świetlicy w Kamiennym Moście.

§ 2. Organem prowadzącym jest Gmina Chociwel, placówka podlega dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu, nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

§ 3. Finansowanie projektu

1. Projekt "Dziś przedszkolak jutro mądry Polak- punkt przedszkolny w miejscowości Kamienny Most w Gminie Chociwel" realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej finansowany jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i 15 % środków własnych.

2. Uczestnictwo dzieci w projekcie jest bezpłatne.

§ 4. Cele i zadania punktu przedszkolnego oraz sposób ich realizacji

1. Punkt przedszkolny realizuje cele określone w podstawie programowej wychowania

przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

oraz innych form wychowania przedszkolnego (Załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN

z dnia 23 grudnia 2008 roku - Dz.U. z 2009r., Nr 4, poz. 17).

2. Cele i zadania Punktu są realizowane w szczególności przez:

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w następujących obszarach:

a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, tj. porozumiewanie się z dorosłymi

i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

b) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;

wdrożenie wychowanków do utrzymania ładu i porządku;

c) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

d) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu

i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

e) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

f) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

g) wychowanie przez sztukę;

h) wspomaganie rozwoju umysłowego wychowanków poprzez zabawy konstrukcyjne,

budzenie zainteresowań technicznych;

i) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu

zagrożeń;

j) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

k) wspomaganie rozwoju intelektualnego wychowanków wraz z edukacją matematyczną;

l) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

m) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

2) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole przez:

a) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dzieckiem;

b) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych wychowanka i potrzeb wczesnej

interwencji specjalistycznej;

d) uzgadnianie wspólnie z rodzicami (prawnymi opiekunami) kierunków i zakresu zadań

realizowanych w Punkcie.

§ 5. Dzienny wymiar godzin zaj ęć w punkcie przedszkolnym

1. Punkt jest czynny 5 godzin dziennie. od godz. 7.00 - 12.00 od poniedziałku do piątku z zastrzeżeniem § 10.

2. Godzina zajęć z wychowankami trwa 60 minut.

3. Istnieje możliwość zmiany godzin pracy punktu po uzgodnieniu z rodzicami.

§ 6. Warunki przyjmowania dzieci na zaj ę cia w punkcie przedszkolnym

1. Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 3-4 lat spełniające warunki określone w projekcie.

§ 7. Prawa i obowi ą zki wychowanków punktu przedszkolnego

1. Dziecko ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego,

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony

i poszanowania godności osobistej;

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo - wychowawczym

i dydaktycznym.

4) bezpłatnego posiłku w formie drugiego śniadania.

2. W Punkcie nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody

rodziców (prawnych opiekunów) poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi

życie lub zdrowie dziecka.

3. Zajęcia i zabawy są organizowane i prowadzone na wyznaczonych terenach

nieruchomości szkolnej przy użyciu sprzętu i zabawek dostosowanych do potrzeb

i możliwości wychowanków.

4. Z uwagi na bezpieczeństwo wychowanków, dziecko przyprowadzone do Punktu

z oznakami choroby może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie po okazaniu przez

rodziców (prawnych opiekunów) zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak

zagrożenia chorobą zakaźną lub pasożytniczą.

5. Dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków Punktu w przypadku braku

wiadomości o przyczynie nieobecności dziecka trwającej ponad 10 dni.

§ 8. Sposób sprawowania opieki nad dzie ć mi w czasie zajęć

1. Opiekę nad dziećmi w czasie trwania zajęć sprawuje nauczyciel - wychowawca

posiadający kwalifikacje określone odrębnymi przepisami oraz posiadający orzeczenie

lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w Punkcie, wydane zgodnie

z przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas prowadzonych zajęć jest podstawowym

obowiązkiem nauczyciela - wychowawcy.

3. W czasie przebywania dzieci w Punkcie opiekę nad nimi sprawuje zatrudniony

nauczyciel prowadzący zajęcia, który może korzystać z pomocy rodziców

(prawnych opiekunów) lub pełnoletnich osób z tych rodzin, upoważnionych przez

rodziców (prawnych opiekunów).

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie przedszkolnym może korzystać z pomocy

osób wymienionych w ust. 3 podczas wyjść poza teren placówki, podczas wycieczek,

oraz w czasie organizowania innych zajęć z dziećmi.

§ 9. Warunki przyprowadzania dzieci na zaj ę cia i odbierania ich z punktu Przedszkolnego

1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Punktu przez rodzica (opiekuna

prawnego) lub osobę posiadającą pisemne upoważnienie rodzica (prawnego opiekuna).

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, rodzic (prawny opiekun) sporządza

w obecności nauczyciela. Upoważnienie może być jednorazowe lub udzielone na okres

w nim wskazany, może dotyczyć jednej lub kilku wskazanych przez rodzica (prawnego

opiekuna) osób dorosłych.

3. Organ prowadzący organizuje dowóz dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego, które zamieszkują poza miejscowością Kamienny Most.

§ 10. Termin przerw w pracy punktu przedszkolnego

1. Rok szkolny w Punkcie rozpoczyna się 1 września danego roku, a kończy z dniem

31 sierpnia następnego roku.

2. Coroczny termin przerw w pracy Punktu ustala organ prowadzący.

3. Podczas przerw, o których mowa w ust. 2, rodzice (prawni opiekunowie) zapewniają

wychowankom Punktu opiekę we własnym zakresie.

§ 11. Zakres zada ń nauczycieli prowadz ą cych zaj ę cia w punkcie

1. Współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania

dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości treści

zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanego w Punkcie

oraz uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania

i rozwoju.

2. Korzysta z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) w sprawowaniu opieki

nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.

3. Prowadzi konsultacje i udziela porad rodzicom (prawnym opiekunom) w zakresie pracy

z dziećmi. W tym celu organizuje zebrania ogólne, grupowe, prelekcje oraz zajęcia

otwarte z rodzicami.

4. Zachowuje właściwą jakość pracy wychowawczo - dydaktycznej poprzez:

a) realizację programu wychowania przedszkolnego przyjętego do realizacji

w Punkcie;

b) sporządzanie miesięcznych planów pracy wychowawczo - dydaktycznej

i opiekuńczej;

c) opracowanie dziennego rozkładu zajęć;

d) systematyczne diagnozowanie zdobytej przez dzieci wiedzy i umiejętności

(uwzględnianie wniosków wynikających z przeprowadzonej diagnozy

do dalszej pracy z wychowankami);

e) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie

i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych wychowanków i dokumentowanie tych

obserwacji.

5. Przeprowadza - w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest

rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej - diagnozę gotowości

do podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

6. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi wychowankom Punktu pomoc

psychologiczno - pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.

7. Prowadzi dokumentację zgodną z odrębnymi przepisami i wymaganiami umowy.

8. Opiekunowie zatrudnieni są na umowę- zlecenie i otrzymują wynagrodzenie określone w projekcie. Nie mają zastosowania przepisy Karty Nauczyciela.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »