| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/130/12 Rady Miejskiej w Chociwlu

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/240/09 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 17 września 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz określenia obwodów publicznych sześcioklasowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chociwel oraz w sprawie utworzenia innych form wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 14 a ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z póź. zm.) w związku z § 1 ust. 1 pkt 2 oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080 ze zm.) Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje:

§ 1. § 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Na lata szkolne 2012/ 2013 i 2013/2014 sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Chociwel uzupełnia się o inne formy wychowania przedszkolnego:

1) Punkt Przedszkolny w Kamiennym Moście."

§ 2. Zmienia się treść załącznika do uchwały nr XXVII/240/09 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 17 września 2009 r. w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz określenia obwodów publicznych sześcioklasowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chociwel z dotychczasowej na treść stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Krzysztof Zych


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/130/12
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Organizacja punktu przedszkolnego w Kamiennym Moście

§ 1. Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia

1. Punkt Przedszkolny w Kamiennym Moście.

2. Miejscem prowadzenia punktu przedszkolnego jest budynek Świetlicy w Kamiennym Moście.

§ 2. Organem prowadzącym jest Gmina Chociwel, placówka podlega dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu, nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

§ 3. Finansowanie projektu

1. Projekt "Dziś przedszkolak jutro mądry Polak- punkt przedszkolny w miejscowości Kamienny Most w Gminie Chociwel" realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej finansowany jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i 15 % środków własnych.

2. Uczestnictwo dzieci w projekcie jest bezpłatne.

§ 4. Cele i zadania punktu przedszkolnego oraz sposób ich realizacji

1. Punkt przedszkolny realizuje cele określone w podstawie programowej wychowania

przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

oraz innych form wychowania przedszkolnego (Załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN

z dnia 23 grudnia 2008 roku - Dz.U. z 2009r., Nr 4, poz. 17).

2. Cele i zadania Punktu są realizowane w szczególności przez:

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w następujących obszarach:

a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, tj. porozumiewanie się z dorosłymi

i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

b) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;

wdrożenie wychowanków do utrzymania ładu i porządku;

c) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

d) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu

i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

e) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

f) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

g) wychowanie przez sztukę;

h) wspomaganie rozwoju umysłowego wychowanków poprzez zabawy konstrukcyjne,

budzenie zainteresowań technicznych;

i) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu

zagrożeń;

j) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

k) wspomaganie rozwoju intelektualnego wychowanków wraz z edukacją matematyczną;

l) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

m) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

2) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole przez:

a) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dzieckiem;

b) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych wychowanka i potrzeb wczesnej

interwencji specjalistycznej;

d) uzgadnianie wspólnie z rodzicami (prawnymi opiekunami) kierunków i zakresu zadań

realizowanych w Punkcie.

§ 5. Dzienny wymiar godzin zaj ęć w punkcie przedszkolnym

1. Punkt jest czynny 5 godzin dziennie. od godz. 7.00 - 12.00 od poniedziałku do piątku z zastrzeżeniem § 10.

2. Godzina zajęć z wychowankami trwa 60 minut.

3. Istnieje możliwość zmiany godzin pracy punktu po uzgodnieniu z rodzicami.

§ 6. Warunki przyjmowania dzieci na zaj ę cia w punkcie przedszkolnym

1. Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 3-4 lat spełniające warunki określone w projekcie.

§ 7. Prawa i obowi ą zki wychowanków punktu przedszkolnego

1. Dziecko ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego,

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony

i poszanowania godności osobistej;

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo - wychowawczym

i dydaktycznym.

4) bezpłatnego posiłku w formie drugiego śniadania.

2. W Punkcie nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody

rodziców (prawnych opiekunów) poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi

życie lub zdrowie dziecka.

3. Zajęcia i zabawy są organizowane i prowadzone na wyznaczonych terenach

nieruchomości szkolnej przy użyciu sprzętu i zabawek dostosowanych do potrzeb

i możliwości wychowanków.

4. Z uwagi na bezpieczeństwo wychowanków, dziecko przyprowadzone do Punktu

z oznakami choroby może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie po okazaniu przez

rodziców (prawnych opiekunów) zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak

zagrożenia chorobą zakaźną lub pasożytniczą.

5. Dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków Punktu w przypadku braku

wiadomości o przyczynie nieobecności dziecka trwającej ponad 10 dni.

§ 8. Sposób sprawowania opieki nad dzie ć mi w czasie zajęć

1. Opiekę nad dziećmi w czasie trwania zajęć sprawuje nauczyciel - wychowawca

posiadający kwalifikacje określone odrębnymi przepisami oraz posiadający orzeczenie

lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w Punkcie, wydane zgodnie

z przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas prowadzonych zajęć jest podstawowym

obowiązkiem nauczyciela - wychowawcy.

3. W czasie przebywania dzieci w Punkcie opiekę nad nimi sprawuje zatrudniony

nauczyciel prowadzący zajęcia, który może korzystać z pomocy rodziców

(prawnych opiekunów) lub pełnoletnich osób z tych rodzin, upoważnionych przez

rodziców (prawnych opiekunów).

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie przedszkolnym może korzystać z pomocy

osób wymienionych w ust. 3 podczas wyjść poza teren placówki, podczas wycieczek,

oraz w czasie organizowania innych zajęć z dziećmi.

§ 9. Warunki przyprowadzania dzieci na zaj ę cia i odbierania ich z punktu Przedszkolnego

1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Punktu przez rodzica (opiekuna

prawnego) lub osobę posiadającą pisemne upoważnienie rodzica (prawnego opiekuna).

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, rodzic (prawny opiekun) sporządza

w obecności nauczyciela. Upoważnienie może być jednorazowe lub udzielone na okres

w nim wskazany, może dotyczyć jednej lub kilku wskazanych przez rodzica (prawnego

opiekuna) osób dorosłych.

3. Organ prowadzący organizuje dowóz dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego, które zamieszkują poza miejscowością Kamienny Most.

§ 10. Termin przerw w pracy punktu przedszkolnego

1. Rok szkolny w Punkcie rozpoczyna się 1 września danego roku, a kończy z dniem

31 sierpnia następnego roku.

2. Coroczny termin przerw w pracy Punktu ustala organ prowadzący.

3. Podczas przerw, o których mowa w ust. 2, rodzice (prawni opiekunowie) zapewniają

wychowankom Punktu opiekę we własnym zakresie.

§ 11. Zakres zada ń nauczycieli prowadz ą cych zaj ę cia w punkcie

1. Współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania

dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości treści

zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanego w Punkcie

oraz uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania

i rozwoju.

2. Korzysta z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) w sprawowaniu opieki

nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.

3. Prowadzi konsultacje i udziela porad rodzicom (prawnym opiekunom) w zakresie pracy

z dziećmi. W tym celu organizuje zebrania ogólne, grupowe, prelekcje oraz zajęcia

otwarte z rodzicami.

4. Zachowuje właściwą jakość pracy wychowawczo - dydaktycznej poprzez:

a) realizację programu wychowania przedszkolnego przyjętego do realizacji

w Punkcie;

b) sporządzanie miesięcznych planów pracy wychowawczo - dydaktycznej

i opiekuńczej;

c) opracowanie dziennego rozkładu zajęć;

d) systematyczne diagnozowanie zdobytej przez dzieci wiedzy i umiejętności

(uwzględnianie wniosków wynikających z przeprowadzonej diagnozy

do dalszej pracy z wychowankami);

e) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie

i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych wychowanków i dokumentowanie tych

obserwacji.

5. Przeprowadza - w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest

rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej - diagnozę gotowości

do podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

6. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi wychowankom Punktu pomoc

psychologiczno - pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.

7. Prowadzi dokumentację zgodną z odrębnymi przepisami i wymaganiami umowy.

8. Opiekunowie zatrudnieni są na umowę- zlecenie i otrzymują wynagrodzenie określone w projekcie. Nie mają zastosowania przepisy Karty Nauczyciela.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »