| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/352/2012 Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/317/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe prowadzone na terenie Gminy Gryfice przez osoby prawne lub fizyczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 Ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 156 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXV/317/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 03 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe prowadzone na terenie Gminy Gryfice przez osoby prawne lub fizyczne, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Niniejsze zasady regulują:

1) tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Gryfice dla zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy przez osoby prawne lub fizyczne:

a) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz niepublicznych przedszkoli specjalnych,

b) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, których zakładanie i prowadzenie należy do Ustawowych zadań Gminy.

2) wysokość stawek dotacji, w przypadku dotacji dla których przepis Ustawy określa stawkę minimalną.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Ilekroć w niniejszych przepisach jest mowa o:

1) Ustawie (bez dalszego określenia) - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.);

2) dotacji - należy przez to rozumieć udzielaną z budżetu Gminy Gryfice, na zasadach
z przepisów art. 90 Ustawy i niniejszej uchwały, "dotację podmiotową"
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, która przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu prowadzenia szkoły lub przedszkola, o których mowa w § 1;

3) podstawie obliczania dotacji - należy przez to rozumieć:

a) w przypadku dotacji dla przedszkola niepublicznego - zgodnie z art. 90 ust.2b Ustawy - wydatki bieżące na jednego ucznia ustalone w budżecie Gminy Gryfice ponoszone na działające na obszarze Gminy Gryfice przedszkola publiczne, z tym, że dla ucznia niepełnosprawnego podstawą obliczania dotacji jest kwota przewidziana na ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Gryfice. W przypadku nie funkcjonowania na terenie Gminy Gryfice przedszkola publicznego, zgodnie z art. 90 ust. 2b Ustawy, podstawą obliczania dotacji są wydatki bieżące ponoszone w przeliczeniu na jednego ucznia przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego;

b) w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - zgodnie z art. 90 ust. 2a Ustawy - kwotę przypadającą na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Gryfice;

c) w przypadku dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w art. 90 ust.2a Ustawy- ustalone w budżecie Gminy Gryfice wydatki bieżące ponoszone w szkołach publicznych tego samego typy i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie gminy szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju.

4) stawce dotacji - należy przez to rozumieć odpowiedni ułamek procentowy, o którym mowa w § 3 pkt 1, stosowany do obliczania dotacji należnej na jednego ucznia przedszkola lub szkoły w sytuacji, gdy Ustawa uzależnia wysokość tej dotacji od przemnożenia podstawy obliczania dotacji przez stawkę dotacji;

5) dotacji należnej - należy przez to rozumieć łączną kwotę pieniężną przypadającego do wypłaty na rzecz szkoły lub przedszkola, o których mowa w § 1 pkt 1, ustaloną w wyniku przemnożenia stawek dotacji ujętych w § 3 pkt 1 uchwały przez ilość uczniów.

6) dotacji należnej na jednego ucznia - należy przez to rozumieć kwotę pieniężną na jednego ucznia szkoły lub przedszkola, o których mowa w § 1 pkt 1 równą podstawie obliczania dotacji, albo w przypadkach określonych ustawą, kwotę pieniężną na jednego ucznia ustaloną w wyniku przemnożenia podstawy obliczania dotacji przez stawkę dotacji.

7) najbliższej gminie - należy przez to rozumieć najbliżej położoną gminę, która ponosi wydatki budżetu na prowadzenie przedszkola publicznego lub szkoły publicznej tego samego typu i rodzaju, co działające na terenie Gminy Gryfice i dotowane z budżetu Gminy Gryfice przedszkole niepubliczne lub szkoła niepubliczna (o których mowa w § 1 pkt.1), która udostępni dane do obliczenia dotacji;

8) wydatkach kwalifikowanych - należy przez to rozumieć związane z prowadzeniem szkoły lub przedszkola, o których mowa w § 1 pkt 1 wydatki na działalność bieżącą z tytułu prowadzenia tej szkoły lub przedszkola;

9) rachunku bankowym szkoły lub przedszkola - należy przez to rozumieć rachunek bankowy założony przez osobę prowadzącą szkołę lub przedszkole, który służy wyłącznie dla dokonywania operacji finansowych związanych z prowadzeniem szkoły, albo prowadzeniem przedszkola, o których mowa w § 1 pkt.1;

10) rozliczeniu dotacji - należy przez to rozumieć przedstawienie Gminie Gryfice niezbędnych do ustalenia dotacji należnej na jednego ucznia, informacji, o których mowa w § 7 pkt 1 lit. a) oraz przedstawienie informacji i dowodów, o których mowa § 7 pkt 1 lit. b) i c) o pokryciu ze środków dotacji wydatków kwalifikowanych, którym to czynnościom towarzyszy sprawdzenie prawidłowości ustalenia dotacji przekazanej przedszkolu lub szkole, o których mowa w § 1 pkt 1 i ewentualne ustalenie wysokości zobowiązania Gminy Gryfice z tytułu dopłaty na rzecz szkoły lub przedszkola, albo ustalenie kwoty pieniężnej należnej na rzecz Gminy Gryfice w związku z obowiązkiem przedszkola lub szkoły z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, albo zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z jej przeznaczeniem.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się następujące obowiązujące na terenie Gminy Gryfice stawki dotacji:

1) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a) uchwały - stawka dotacji wynosi 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Gryfice;

2) na ucznia, innego niż uczeń, wymieniony w pkt 1, uczęszczającego do przedszkola niepublicznego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a) - stawka dotacji wynosi 75%, który to ułamek w celu ustalenia dotacji należnej na ucznia przemnaża się przez właściwą podstawę obliczania dotacji określoną w art. 90 ust. 2 b Ustawy i w § 2 pkt 3 lit. a) uchwały;

3) w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - zgodnie z art. 90 ust. 2a Ustawy - 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Gryfice;

4) w przypadku dotacji szkoły niepublicznej niewymienionych w art. 90 ust.2a Ustawy- stawka dotacji wynosi 50%, który to ułamek w celu ustalenia dotacji należnej na ucznia przemnaża się przez właściwą podstawę obliczania dotacji określoną w art. 90 ust. 3 Ustawy i w § 2 pkt 3 lit. c) uchwały;

5) w przypadku dotacji do przedszkola niepublicznego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a) uchwały, prowadzącego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka stawka dotacji wynosi 100% przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Gryfice.

2. Wysokość dotacji na jednego ucznia w zależności od typu i rodzaju szkoły niepublicznej lub przedszkola niepublicznego w danym roku budżetowym , zgodnie z zasadami określonymi w uchwale ustala Burmistrz Gryfic niezwłocznie po uchwaleniu budżetu Gminy Gryfice na dany rok, otrzymaniu z ministerstwa właściwego do spraw oświaty i wychowania metryczki subwencji oświatowej oraz uzyskaniu informacji o których mowa w pkt 1 ppkt 2 i 4 uchwały.

3. Do czasu ustalenia wysokości dotacji, o której mowa w pkt.2, jej wysokość jest zaliczkowo utrzymana na poziomie roku ubiegłego, a następnie skorygowana od dnia 01 stycznia roku, którego dotyczy.";

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Osoby prawne lub fizyczne prowadzące na terenie Gminy Gryfice przedszkole lub szkołę wymienioną w § 1 w terminie nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji występują do Burmistrza Gryfic z wnioskiem o udzielenie dotacji należnej, określając we wniosku:

1) datę wydania i numer zezwolenia na prowadzenie placówki oświatowej,

2) planowaną liczbę uczniów, którzy będą uczęszczać do przedszkola lub szkoły do końca roku budżetowego z uwzględnieniem zmian po 1 września danego roku,

3) nazwę banku i numer rachunku bankowego przedszkola lub szkoły,

2. Warunkiem przyznania dotacji należnej dla przedszkola i szkoły wymienionych w § 1 pkt 1 jest złożenie do Burmistrza Gryfic w terminie nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji wniosku o którym mowa w pkt 1.

3. Udzielenie dotacji powinno być poprzedzone stwierdzeniem przez organ dotujący zgodności ze stanem faktycznym okoliczności podanych we wniosku.";

5) § 7.1.1lit. b i c otrzymują brzmienie:

,,§ 7.1.1)b) sprawozdania półrocznego o wydatkach poniesionych w pierwszym półroczu ze środków przekazanej dotacji składanego do 15 lipca roku, którego dotyczy dotacja oraz sprawozdania rocznego składanego do 20 stycznia roku następnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji na zadania oświatowe prowadzone na terenie Gminy Gryfice przez osoby prawne lub fizyczne."

,,§ 7.1.1)c) zastrzega się możliwość we wskazanym okresie żądania dołączenia do informacji punktu 1 lit.b dwustronnych kserokopii faktur, rachunków i list płac i poświadczenia na każdej kserokopii jej zgodności z oryginałem dokonanym przez osobę prowadzącą szkołę lub przedszkole".

§ 2. Załącznik Nr 1 do szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji na zadania oświatowe prowadzonych na terenie Gminy Gryfice przez osoby prawne lub fizyczne, otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 1 do szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji na zadania oświatowe prowadzone na terenie Gminy Gryfice przez osoby prawne lub fizyczne

..................................................... Gryfice, dnia....................

pieczątka szkoły/przedszkola

Informacja o liczbie uczniów
wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnień do otrzymania dotacji
z budżetu Gminy Gryfice za miesiąc………………………. wg. stanu na pierwszy dzień miesiąca.

1. Nazwa i adres szkoły*/przedszkola* ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Liczba uczniów w:

a) przedszkolu**.....................................

b) szkole.................................

Świadom odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji (z art. 82 Kodeksu karnego skarbowego), poświadczam aktualność prawa szkoły*/przedszkola* do otrzymywania dotacji i aktualność związanych z tym danych z przedłożonego w dniu…………………..… wniosku o udzielenie dotacji.

numer i nazwa rachunku bankowego szkoły*/przedszkola*

…………………………………………………………………………………………………………

......................................................................

czytelny podpis i pieczątka osoby fizycznej lub

prawnej prowadzącej szkołę/przedszkole* lub osoby

upoważnionej

* niepotrzebne skreślić

** wraz z wykazem wychowanków

Termin składania do 5 dnia każdego miesiąca.".

§ 3. Załącznik Nr 2 do szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji na zadania oświatowe prowadzonych na terenie Gminy Gryfice przez osoby prawne lub fizyczne, otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 2 do szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji na zadania oświatowe prowadzone na terenie Gminy Gryfice przez osoby prawne lub fizyczne

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji podmiotowych

otrzymanych w okresie od ............................... do ..........................

1. DANE SZKOŁY / PRZEDSZKOLA

Nazwa:

Adres:

2. DANE OSOBY PROWADZĄCEJ SZKOŁĘ / PRZEDSZKOLE

Nazwa:

Adres:

3. Kwota dotacji otrzymanych łącznie w okresie od ....................................... do ....................................... .................................... zł

4. Zestawienie wydatków poniesionych na bieżącą działalność statutową szkoły / przedszkola, wymienionej w poz. 1, sfinansowanych z dotacji, o okresie objętym rozliczeniem

Lp.

Nazwa wydatku

Kwota wydatku sfinansowana środkami z dotacji podmiotowej

A.

WYNAGRODZENIA RAZEM, W TYM:

1.

Wynagrodzenia kadry pedagogicznej

2.

Wynagrodzenia obsługi i administracji

3.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)

4.

Inne (wymienić jakie)

B.

WYDATKI RZECZOWE RAZEM, W TYM:

5.

Opłata za wynajem pomieszczeń

6.

Opłata za media

7.

Zakup materiałów i wyposażenia

8.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

C.

POZOSTAŁE WYDATKI NIESTANOWIĄCE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

9.

10.

SUMA WYDATKÓW SFINANSOWANYCH Z DOTACJI

* w przypadku wystąpienia wydatków niewymienionych w tabeli (pkt 1-8) należy dokładnie określić ich nazwy

5. Kwota dotacji niewykorzystanej (poz.3 - suma z poz. 4) ................................................................................ zł

...............................................................................

podpis i pieczątka osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej szkołę / przedszkole "

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gryfic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego".

Przewodniczący Rady


Krzysztof Tokarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »