| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/208/2012 Rady Gminy Karnice

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r., poz. 391)

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Karnice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności:

1) rodzaje oraz ilość odbieranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości,

2) częstotliwość odbieranych odpadów komunalnych,

3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów

komunalnych.

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą:

- odpady komunalne zmieszane w każdej ilości,

- papier i tektura ( w tym opakowania , gazety, czasopisma itp.), metale, tworzywa sztuczne, opakowaniawielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, tekstylia i odzież , zużyte opony zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości

- odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny z zastrzeżeniem § 10 Regulaminu utrzymania czystości i porządku - w ilości do 500 kg rocznie z jednego gospodarstwa domowego.

2. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbierane będą następujące frakcje odpadów

1) zmieszane odpady komunalne

2) selektywnie zbierane odpady komunalne:

- tworzywa sztuczne, wielomateriałowe - zbierane w jednym worku w kolorze żółtym

- szkło - zbierane w worku w kolorze białym

- odpady wielkogabarytowe

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

§ 3. 1. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób:

1) Odpady komunalne zmieszane:

a) raz na dwa tygodnie - dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych do trzech lokali,

b) raz w tygodniu - dla budynków wielorodzinnych od czterech lokali w miejscowościach Karnice, Cerkwica i Skrobotowo,

c) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają zmieszane odpady komunalne:

- raz w tygodniu dla nieruchomości handlowo - usługowych i użyteczności publicznej

- raz na dwa tygodnie - dla pozostałych nieruchomości niezamieszkałych,

2) Odpady komunalne selektywnie zebrane z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:

a) raz w miesiącu dla następujących frakcji odpadów:

- tworzywa sztuczne, wielomareriałowe

- szkło

b) dwa razy w roku w terminach i na zasadach określonych przez urząd gminy następujących frakcji odpadów:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- odpady wielkogabarytowe

§ 4. 1. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmować będzie nieodpłatnie każdą ilość niżej wymienionych odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny, dostarczonych przez mieszkańców, własnym środkiem transportu i na własny koszt, w godzinach ich otwarcia:

1) przeterminowane leki

2) zużyte baterie i akumulatory

3) chemikalia i opakowania po chemikaliach, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych i opakowań po nich

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

5) meble i odpady wielkogabarytowe

6) zużyte opony

7) tekstylia i odzież

8) papier i tektura

9) odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone

10) metal

§ 5. Posegregowane odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości niezgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, będą traktowane jako odpady zmieszane.

§ 6. Odbiór odpadów odbywać się będzie we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie

W celu wywiązania się z nowych obowiązków wynikających ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., Rada Gminy Karnice musi przyjąć uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uchwała szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę w ramach opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z określoną częstotliwością, a także sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania

odpadów komunalnych.

Zakres świadczonych usług przez Gminę Karnice został tak zaplanowany, aby środki uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób najbardziej efektywny przeznaczyć na organizację i realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi dogodny dla mieszkańców.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »