| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/208/2012 Rady Gminy Karnice

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r., poz. 391)

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Karnice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności:

1) rodzaje oraz ilość odbieranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości,

2) częstotliwość odbieranych odpadów komunalnych,

3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów

komunalnych.

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą:

- odpady komunalne zmieszane w każdej ilości,

- papier i tektura ( w tym opakowania , gazety, czasopisma itp.), metale, tworzywa sztuczne, opakowaniawielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, tekstylia i odzież , zużyte opony zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości

- odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny z zastrzeżeniem § 10 Regulaminu utrzymania czystości i porządku - w ilości do 500 kg rocznie z jednego gospodarstwa domowego.

2. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbierane będą następujące frakcje odpadów

1) zmieszane odpady komunalne

2) selektywnie zbierane odpady komunalne:

- tworzywa sztuczne, wielomateriałowe - zbierane w jednym worku w kolorze żółtym

- szkło - zbierane w worku w kolorze białym

- odpady wielkogabarytowe

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

§ 3. 1. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób:

1) Odpady komunalne zmieszane:

a) raz na dwa tygodnie - dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych do trzech lokali,

b) raz w tygodniu - dla budynków wielorodzinnych od czterech lokali w miejscowościach Karnice, Cerkwica i Skrobotowo,

c) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają zmieszane odpady komunalne:

- raz w tygodniu dla nieruchomości handlowo - usługowych i użyteczności publicznej

- raz na dwa tygodnie - dla pozostałych nieruchomości niezamieszkałych,

2) Odpady komunalne selektywnie zebrane z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:

a) raz w miesiącu dla następujących frakcji odpadów:

- tworzywa sztuczne, wielomareriałowe

- szkło

b) dwa razy w roku w terminach i na zasadach określonych przez urząd gminy następujących frakcji odpadów:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- odpady wielkogabarytowe

§ 4. 1. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmować będzie nieodpłatnie każdą ilość niżej wymienionych odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny, dostarczonych przez mieszkańców, własnym środkiem transportu i na własny koszt, w godzinach ich otwarcia:

1) przeterminowane leki

2) zużyte baterie i akumulatory

3) chemikalia i opakowania po chemikaliach, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych i opakowań po nich

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

5) meble i odpady wielkogabarytowe

6) zużyte opony

7) tekstylia i odzież

8) papier i tektura

9) odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone

10) metal

§ 5. Posegregowane odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości niezgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, będą traktowane jako odpady zmieszane.

§ 6. Odbiór odpadów odbywać się będzie we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie

W celu wywiązania się z nowych obowiązków wynikających ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., Rada Gminy Karnice musi przyjąć uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uchwała szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę w ramach opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z określoną częstotliwością, a także sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania

odpadów komunalnych.

Zakres świadczonych usług przez Gminę Karnice został tak zaplanowany, aby środki uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób najbardziej efektywny przeznaczyć na organizację i realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi dogodny dla mieszkańców.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »