| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-3.4131.185.2013.KJ Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 28 marca 2013 r.

stwierdzające nieważność § 2 ust. 2 uchwały Nr XXXI/246/2013 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567, z 2013 r., poz. 153)

stwierdzam nieważność

§ 2. ust. 2uchwały Nr XXXI/246/2013 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 27 lutego 2013 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uzasadnienie

W dniu 27 lutego 2013 r. Rada Miejska w Sianowie podjęła uchwałę Nr XXXI/246/2013w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jako materialnoprawną podstawę podjęcia przedmiotowego aktu Rada Miejska przywołała przepis art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r., poz. 391 ze zm.), zgodnie z którymrada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W cytowanym unormowaniu prawodawca nałożył na organ stanowiący gminy obowiązek podjęcia uchwały, której przedmiotem ma być określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, który Rada Miejska w Sianowie wykonała w uchwale Nr XXXI/246/2013. W wyniku analizy postanowień tego aktu organ nadzoru stwierdził jednak, iż przepis §2 ust. 2 narusza obowiązujący porządek prawny w sposób uzasadniający skorzystanie z uprawnienia przewidzianego w art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, tj. stwierdzenie jego nieważności.

Zaznaczenia wymaga, iż uchwała podjęta na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na co również wskazał ustawodawca, stanowi akt prawa miejscowego. Pomimo, iż brak jest legalnej definicji pojęcia "akt prawa miejscowego", to w orzecznictwie i doktrynie ugruntował się pogląd, że aktem prawa miejscowego jest akt, skierowany do szerokiego kręgu adresatów (którzy mogą być jednak w jakiś sposób określeni) oraz wydany na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2005 r., sygn. akt I OSK 971/2005 oraz z dnia 3 października 2006 r., sygn. akt I OSK 908/06). Z kolei, przepis art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, żeorgany samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa, a z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że ustawodawca przyznał radzie gminy kompetencję stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy, na podstawie upoważnień ustawowych. W rozpatrywanej sprawie takie uprawnienie stworzył dla rady gminy przepis art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Skoro zatem w uchwale Nr XXXI/246/2013 Rady Miejskiej w Sianowie nastąpiła konkretyzacja regulacji ustawy i odnosi się ona do wszystkich mieszkańców Gminy to uchwała ta ma przymiot aktu prawa miejscowego. Dla kwalifikacji danego aktu prawa miejscowego znaczenie decydujące ma charakter norm prawnych i kształtowania przez te normy sytuacji prawnej adresatów. W przypadku bowiem uznania, że uchwała zawiera przynajmniej jedną normę postępowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym jest ona aktem prawa miejscowego i podlega obowiązkowi publikacji w dzienniku urzędowym danego województwa (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lipca 2007 r., sygn. akt I OSK 669/06).

Takie normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym zawiera kwestionowana uchwała, bowiem ich dyspozycja ma zastosowanie w wielu powtarzalnych okolicznościach i odnosi się do szeregu mieszkańców Gminy Sianów. W związku z tym, bezspornym pozostaje fakt, że uchwała podjęta na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie może wykraczać poza materię przewidzianą w tejże regulacji, stanowi ona bowiem delegację ustawową dla wydania aktu prawa niższej rangi, ściśle określając zakres spraw, które mogą zostać unormowane w uchwale rady gminy. Nie przyznaje on kompetencji organowi stanowiącemu gminy ani do uchwalania aktów prawa miejscowego obejmujących zagadnienia inne niż wymienione w cytowanym przepisie, ani stanowienia regulacji w inny sposób niż wskazany przez ustawodawcę, ponieważ oznaczałoby to wykroczenie poza zakres delegacji ustawowej.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt uchwały Nr XXXI/246/2013 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 27 lutego 2013 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stwierdzić należy, że Rada Miejska w §2 ust. 2 przedmiotowego aktu wykroczyła poza delegację wynikającą z art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co należy ocenić jako istotne naruszenie prawa. Zawarte w kwestionowanym przepisie normy nie stanowią bowiem "szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów", a tylko do tego organ stanowiący jest upoważniony na podstawie ww. regulacji. W przepisie tym Rada Miejska w Sianowie nałożyła na właścicieli nieruchomości obowiązek wykazywania potwierdzenia danych zawartych w deklaracji o ustaleniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy ilość wytworzonych odpadów komunalnych przekraczać będzie średnią ilość opadów ustaloną na mieszkańca w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami w stosunku do zadeklarowanej wysokości opłaty za gospodarowanie opadami.

Powyższe w sposób istotny narusza art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Z tego względu, stwierdzenie nieważności §2 ust. 2 uchwały Nr XXXI/246/2013 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 27 lutego 2013 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przedmiotowego rozstrzygnięcia.

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WICEWOJEWODA


Ryszard Mićko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »