| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 191/XXXVI/13 Rady Gminy Siemyśl

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siemyśl

Na podstawie ar. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.[1])) Rada Gminy uchwala Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siemyśl:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:

1) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;

2) ustawie o świadczeniach rodzinnych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.[2]));

3) ustawie o pomocy społecznej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz.182 i 509).

§ 2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

Rozdział 2.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 3. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na podstawie decyzji Wójta Gminy Siemyśl.

2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Gminy Siemyśl, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wniosek dla ucznia szkoły prowadzonej przez Gminę Siemyśl może być złożony także w szkole, do której ten uczeń uczęszcza.

4. Dyrektor szkoły, o której mowa w ust. 3, niezwłocznie przekazuje zaopiniowany wniosek do Urzędu Gminy Siemyśl.

§ 4. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym jest uzależniona od dochodu na jedną osobę w rodzinie, ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3-13 o pomocy społecznej oraz od występowania w rodzinie okoliczności wymienionych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

§ 5. 1. Wysokość miesięczna stypendium szkolnego wynosi:

1) do 200 % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie do 50 % kwoty,o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;

2) do 100 % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie powyżej 50,00 % do 100 % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

2. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wówczas łączna wysokość stypendium szkolnego stanowi wielokrotność wysokości miesięcznej.

§ 6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów:

a) udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza
zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

b) związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w przypadku uczniów
szkół ponadgimnazjalnych i publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu
podręczników oraz zakupu wyposażenia;

3) świadczenia pieniężnego, w sytuacjach określonych w art. 90d ust 5 ustawy o systemie
oświaty.

§ 7. 1. Stypendium szkolne w formie, o której mowa w § 6 pkt 1 lit. a, realizowane jest poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek podmiotu organizującego te zajęcia.

2. Stypendium szkolne w formie, o której mowa w § 6 pkt 1 lit. b, realizowane jest poprzez zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie (dofinansowanie) kosztów zakwaterowania w bursie lub internacie w miejscowości właściwej dla siedziby szkoły. Sposób przekazywania stypendium w tej formie uzgadniany jest z wnioskodawcą. Rozliczenie stypendium przyznanego w formie zwrotu kosztów zakupu biletów na dojazdy do szkoły następuje po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego zakup biletu.

3. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, o której mowa § 6 pkt 2, realizowane jest poprzez dostarczenie bezpośrednio uczniowi lub za pośrednictwem szkoły do której uczęszcza, podręczników lub wyposażenia wskazanego przez ucznia i zaakceptowanego przez szkołę albo poprzez częściową lub całkowitą refundację kosztów zakupu przez ucznia podręczników lub wyposażenia wskazanego przez ucznia i zaakceptowanego przez szkołę - na podstawie przedłożonych oryginałów faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających zakup.

4. Stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego, o którym mowa w § 6 pkt 3, realizowane jest poprzez wypłatę gotówki w kasie Urzędu Gminy Siemyśl lub bezgotówkowo - przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

Rozdział 3.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 8. Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

§ 9. Minimalna wysokość zasiłku szkolnego nie może być niższa niż kwota, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 10. 1. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

2. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu.

3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego

4. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

§ 11. 1. Zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego realizowany jest poprzez wypłatę gotówki w kasie Urzędu Gminy Siemyśl lub bezgotówkowo - przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

2. Przyznanie zasiłku szkolnego w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym polega na dostarczeniu bezpośrednio uczniowi lub za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza, podręczników lub wyposażenia wskazanego przez ucznia i zaakceptowanego przez szkołę, których uczeń został pozbawiony w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy ustawy o systemie oświaty.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 14. Traci moc uchwała Nr 158/XXIV/05 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siemyśl (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 36, poz. 778).

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Edward Sidorkiewicz


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979 oraz z 2013 r. poz. 87.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1212 oraz z 2012 r. poz. 1255 i 1548.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »