| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr OSZ -4210-32(10)/2013/244/XIV/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 26 lipca 2013 r.

zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 i art. 45 w związku z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059-t.j.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267-t.j.)

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 10 czerwca 2013 r.

przedsiębiorstwa energetycznego:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim

posiadającego:

1) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000117585,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 854-00-11-767,

zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym"

postanawiam

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 31 sierpnia 2014 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem URE", w dniu 4 września 1998 r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC / 31 / 244 / U / 2 / 98 / BK (ze zmianami) oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC / 31 /244 / U / 2 / 98 / BK (ze zmianami), w dniu 11 czerwca 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła oraz proponują okres jej obowiązywania.

W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa URE pismami z dnia 9 lipca 2013 r. oraz z dnia 19 lipca 2013 r. do uzupełnienia wniosku, złożenia wyjaśnień oraz dokonania poprawek. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa energetycznego oraz dodatkowe wyjaśnienia wpłynęły do Oddziału Terenowego URE w dniach: 16 lipca 2013 r. oraz 24 lipca 2013 r. Pismem z dnia 25 lipca 2013 r. Przedsiębiorstwo energetyczne, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, zostało poinformowane o zakończeniu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w tej sprawie materiałem dowodowym. Przedsiębiorstwo energetyczne oświadczyło, że nie skorzysta ze swojego uprawnienia.

W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1-5 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji "rozporządzeniem taryfowym".

Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania uzasadnionych jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.

Okres obowiązywnia taryfy dla ciepła ustalony został do dnia 31 sierpnia 2014 r., zgodnie z wnioskiem strony, co umożliwi weryfikację kosztów stanowiących podstawę ustalenia cen i stawek opłat za ciepło po upływie terminu ich stosowania.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie ul. Żubrów 3, 71- 617 Szczecin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego


Anna Bródka

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 złotych, w dniu 10 czerwca 2013 r., na rachunek Urzędu Dzielnicy Wola - Miasta Stołecznego Warszawy nr 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045.

Beata Kamińska - starszy specjalista

Otrzymują:

1. PEC Sp. z o.o.

ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard Szczeciński

2. Wojewoda Zachodniopomorski

ul. Wały Chrobrego 4, 70-716 Szczecin

3. a/a.


Załącznik do Decyzji Nr OSZ -4210-32(10)/2013/244/XIV/BK
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 26 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »