| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 34/2012 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry na rok 2013

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz § 13 pkt 2 Statutu Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się w planie finansowym dochody (Załącznik Nr 1) w kwocie - 9 204 838,00 zł,

z tego:

1) dochody bieżące - 9 204 838,00 zł,

2) dochody majątkowe - 0,00 zł.

§ 2. Ustala się w planie finansowym wydatki (Załącznik Nr 2) w kwocie - 9 204 838,00 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące - 8 990 100,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 214 738,00 zł.

§ 3. W planie finansowym tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 92 048,00 zł,

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w planie finansowym, do kwoty - 50.000,00 zł,

§ 5. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 4, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 6. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach na-stępnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Związku Gmin Dolnej Odry.

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego


Michał Lidwin


Uzasadnienie

do projektu planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry na 2013 rok

Projekt planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie 2012 r. oraz potrzeby na 2013 r.

Po stronie dochodów projekt zamyka się kwotą -9 204 838,00 zł.
Po stronie wydatków projekt zamyka się kwotą -9 204 838,00 zł.

Dochody

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0920 Pozostałe odsetki - ujęto odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych

§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - w paragrafie tym ujęte zostały składki członkowskie wnoszone przez Gminy uczestniczące w Związku Gmin Dolnej Odry na rzecz Związku w wysokości 1,00 zł. na mieszkańca danej gminy (w oparciu o dane GUS stan na 31.12.2011 rok).

Lp.

Gmina

LIczba mieszkańców

1.

Pełczyce

8108

2.

Banie

6555

3.

Cedynia

4467

4.

Chojna

14061

5.

Mieszkowice

7476

6.

Moryń

4435

7.

Stare Czarnowo

3867

8.

Trzcińsko Zdrój

5676

9.

Widuchowa

5591

10.

Barlinek

19834

11.

Boleszkowice

2955

12.

Myślibórz

20716

13.

Nowogródek Pomorski

3423

14.

Bielice

3153

15.

Kozielice

2625

16.

Lipiany

6174

17.

Przelewice

5384

18.

Pyrzyce

19829

19.

Warnice

3607

20.

Dolice

8124

Razem

156 060

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi - 9 048 278,00 zł

Wydatki

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75095 Pozostała działalność

W wymienionym rozdziale środki planowane dotyczą utrzymania administracji Związku Gmin Dolnej Odry oraz wydatków bieżących, w wysokości 1 423 319 zł.W poszczególnych paragrafach ujęto odpowiednio:
Paragraf:
4010 wynagrodzenia -497 885
W tym: 2 etaty niezwiązane bezpośrednio z gospodarką odpadami -109 085
6,5 etatu bezpośrednio związane z obsługą systemu gosp. odpadami w 1 półroczu 2013 -105 300
17,5 etatu bezpośrednio związane z obsługą systemu gosp. odpadami w 2 półroczu 2013 -283 500
4110 ZUS od wynagrodzeń -92 784
4170 Umowy zlecenia i dzieło -30 000
4120 Składki na Fundusz Pracy -12 198
4210 Zakup materiałów biurowych -80 000
4240 Zakup publikacji i książek -3 000
4260 energia elektryczna, energia cieplna -132 000
4270 Konserwacje i remonty -5 000
4280 badania lekarskie pracowników -1 600
4300 Usługi: bankowe, pocztowe, prawne, drukarskie, reklamowe, ogłoszenia i obwieszczenia, wynajem, inne -204 515
4350 Internet -2 400
4360 Usługi ruchomych publicznych sieci telefonicznych -14 400
4370 Usługi stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych -12 000
4380 Usługi tłumaczenia -3 000
4390 Zakup ekspertyz i analiz -20 000
4400 Czynsze za pomieszczenia -24 000
4410 Delegacje dla pracowników -30 000
4430 Różne opłaty i składki -3 000
4440 odpis na ZFŚS -21 879
4480 Podatek od nieruchomości -1 000
4610 Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich -50 000
4700 szkolenia pracowników -35 000
6060 zakupy inwestycyjne -147 658
w tym:
centralka telefoniczna 1szt. -500
Aparaty telefoniczne 23 sztuki -920
kserokopiarka wielofunkcyjna 2 szt. -16 000
urządzenie wielofunkcyjne 5 szt. -4 000
komputery 2000,00*23 -46 000
oprogramowanie Office 23 szt. -18 400
oprogramowanie specjalistyczne -35 700
krzesła 23 sztuki -1 840
krzesła obrotowe 23 sztuki -4 600
biurka 23 sztuki -11 500
meble -8 198

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - w wysokości 7 111 927 zł. z czego przeznaczono kwotę 6 424 277 zł na wydatki ponoszone w związku z wykonywanymi zadaniami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów zmieszanych, natomiast kwotę 687 650 zł. na organizowanie zbiórki odpadów zebranych selektywnie.

Ponadto w wymienionym rozdziale ujęto wydatki związane z organizacją punktów selektywnej zbiórki odpadów szacowane na kwotę 577 544 zł.
W poszczególnych paragrafach ujęto odpowiednio:
Paragraf:
4010 Wynagrodzenia -194 400
pracownicy w punktach PSZOK (9 etatów)
4110 ZUS od wynagrodzeń -35 361
4120 Składki na Fundusz Pracy -4 763
4210 Zakup materiałów biurowych -21 000
4260 energia elektryczna -168 000
4280 badania lekarskie pracowników -720
4350 Internet -5 125
4370 Zakup stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych -42 000
4410 Delegacje dla pracowników -13 500
4440 odpis na ZFŚS -9 845
4700 szkolenia pracowników -15 750
6060 zakupy inwestycyjne -67 080
w tym:
Telefony 6 sztuk -720
urządzenie wielofunkcyjne 6 sztuk -7 800
komputery 6 sztuk -15 000
oprogramowanie Office 6 szt. -4 800
oprogramowanie inne 6 sztuk -30 000
krzesła 12 sztuk -960
krzesła obrotowe 6 sztuk -1 200
biurka 6 sztuk -3 000
szafy 12 sztuk -3 600

Chojna, 12.12.2012 r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 34/2012
Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1 do uchwały nr 34 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 34/2012
Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 do uchwały nr 34 2012

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »