| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/SXXXIX/228/13 Rady Miasta Wałcz

z dnia 17 września 2013 r.

w sprawie ustanowienia herbu, sztandaru, flagi, banneru i pieczęci Miasta Wałcz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami Dz. U. z 2013 r. poz. 645) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zm.: Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126; z 2000 r., Nr 12, poz. 136; Nr 120, poz. 1268; z 2001 r., Nr 123, poz. 1353; z 2009 r., Nr 92, poz. 753) po uzyskaniu pozytywnych opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. dotyczącej herbu, flagi, banneru i pieczęci Miasta Wałcz oraz z dnia 24 czerwca 2013 r. dotyczącej sztandaru Miasta Wałcz, Rada Miasta Wałcz uchwala, co następuje:

§ 1. Herb

1. Ustanawia się herb Miasta Wałcz.

2. Herbem Wałcza jest: tarcza herbowa z błękitnym polem, na której umieszczono złotą koronę a pod nią gwiazdę sześcioramienną nad skrzyżowanymi liściem palmy leżącym na mieczu. Miecz i liść są połączone wstęgą, co symbolicznie obrazuje pragnienie pokoju (liść palmy) i sprawiedliwości (miecz).

3. Wzór herbu Miasta Wałcz określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sztandar

1. Ustanawia się sztandar Miasta Wałcz.

2. Sztandar Wałcza jest dwustronny i ma kształt prostokątnego płata o wymiarach 100 cm x 100 cm, przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą. Płaty tkaniny z trzech boków nie przylegających do drzewca obszyte są złotą frędzlą. Na lewej stronie sztandaru jest umieszczony centralnie herb miasta. Nad nim jest złoty napis WAŁCZ, a pod nim daty 1303-2013 (data lokacji miasta i data ufundowania sztandaru). Po obu stronach herbu jest umieszczona w języku łacińskim dewiza IUSTITIA PACIFICAT. Na prawej stronie jest w polu czerwonym duże godło herbu państwowego. Głowicę sztandaru tworzy korona. Drzewce sztandaru jest wykonane z toczonego drewna barwionego w kolorze brązowym i jest zwieńczone głowicą w kształcie kuli z metalu o barwie złotej, na której umieszczona jest korona jako jeden z elementów herbu miasta.

3. Wzór sztandaru Miasta Wałcz określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Flaga

1. Ustanawia się flagę Miasta Wałcz.

2. Flaga miasta Wałcz przyjmuje formę chorągwi i zachowuje proporcje 5:8. Barwy flagi miasta Wałcz wywodzą się z barw herbu - kolory biały, żółty i błękitny. Flaga z herbem miasta lub flaga heraldyczna, czyli flaga której płat ma barwę pola tarczy herbowej, a na nim umieszczone jest pośrodku, lub bliżej skraju czołowego duże godło herbowe. Flaga jest dwustronna. Lewa strona flagi jest lustrzanym odbiciem prawej.

3. Wzór flagi Miasta Wałcz określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Banner

1. Ustanawia się banner Miasta Wałcz.

2. Banner przyjmuje formę prostokąta i zachowuje proporcje 1:4. Barwy banneru wywodzą się z barw herbu - kolory biały, żółty i błękitny. Na błękitnym tle w górnej części umieszczony jest symetrycznie herb Wałcza. Banner jest jednostronny.

3. Wzór banneru Miasta Wałcz określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Pieczęć

1. Ustanawia się pieczęć Miasta Wałcz.

2. Pieczęć miasta Wałcz jest okrągła o średnicy 36 mm i zawiera w środku symetrycznie godło Miasta wraz z rozmieszczonym wokół niego w otoku napisem majuskulnym MIASTO WAŁCZ.

3. Wzór pieczęci Miasta Wałcz określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zasady używania herbu, flagi i pieczęci Miasta Wałcz określone zostały w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Zasady używania sztandaru Miasta Wałcz określone zostały w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. W Statucie Miasta Wałcz stanowiącym załącznik do Uchwały nr III/sXII/103/99 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie Statutu Miasta Wałcza (t.j. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. nr 107, poz. 1814 ze zmianami: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r., nr 62, poz. 1394 oraz z 2009 r. nr 69, poz. 1864).

1. § 4 otrzymuje brzmienie:

"Symbole Miasta Wałcz zostaną określone w odrębnej uchwale Rady".

2. § 5 otrzymuje brzmienie:

Symbole Miasta Wałcz określone w uchwale Rady wskazanej w § 4 są znakami prawnie chronionymi.

2. Wykorzystanie symboli Miasta Wałcz do celów komercyjnych wymaga zgody Burmistrza.".

3. wykreśla się załączniki nr 2 i 3 Statutu Miasta Wałcz.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wałcz.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Wałcz


Bożena Terefenko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/SXXXIX/228/13
Rady Miasta Wałcz
z dnia 17 września 2013 r.

WZÓR

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/SXXXIX/228/13
Rady Miasta Wałcz
z dnia 17 września 2013 r.

WZÓR

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/SXXXIX/228/13
Rady Miasta Wałcz
z dnia 17 września 2013 r.

WZÓR

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/SXXXIX/228/13
Rady Miasta Wałcz
z dnia 17 września 2013 r.

WZÓR

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/SXXXIX/228/13
Rady Miasta Wałcz
z dnia 17 września 2013 r.

WZÓR PIECZĘCI MIASTA WAŁCZ

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/SXXXIX/228/13
Rady Miasta Wałcz
z dnia 17 września 2013 r.

ZASADY UŻYWANIA HERBU, FLAGI I PIECZĘCI MIASTA WAŁCZ

§ 1. 1. Herb i flaga Miasta Wałcz mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek a sposób ich używania nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes gminy.

2. Herb i flaga Miasta Wałcz stanowią własność gminy i podlegają ochronie prawnej.

3. Flagę Miasta Wałcz umieszcza się na budynkach i przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsca obrad:

a) Rady Miasta Wałcz

b) Urzędu Miasta Wałcz

c) W innych gminnych budynkach publicznych w Wałczu z okazji uroczystości, świąt i rocznic państwowych i regionalnych.

4. Burmistrz Miasta może zakazać używania herbu lub flagi, jeżeli podmiot uprawniony wykorzystuje herb lub flagę Miasta w sposób nie zapewniający należytej czci i szacunku, naraża dobre obyczaje, prestiż lub interes Miasta na szkodę.

§ 2. 1. Pieczęci urzędowej Miasta Wałcz używają:

a) Przewodniczący Rady Miasta

b) Burmistrz Miasta

2. Pieczęcią Miasta Wałcz mogą być sygnowane stosowne dokumenty urzędowe.

§ 3. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym załączniku, zgodę na użycie herbu lub flagi w konkretnych okolicznościach podejmuje Burmistrz Miasta Wałcz.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/SXXXIX/228/13
Rady Miasta Wałcz
z dnia 17 września 2013 r.

ZASADY UŻYWANIA SZTANDARU MIASTA WAŁCZ

§ 1. 1. Sztandar Miasta Wałcz może być używany jedynie w sposób zapewniający mu należytą cześć i szacunek.

2. Używanie sztandaru nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes Miasta Wałcz

3. Sztandar powinien być w sposób szczególny chroniony, przechowywany i eksponowany.

4. Sztandar przechowywany jest w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz, w miejscu do tego przeznaczonym.

5. Opiekę nad sztandarem sprawuje Burmistrz.

§ 2. 1. Sztandar używany jest w szczególności podczas:

a) uroczystej sesji;

b) nadawania honorowych tytułów,

c) uroczystości miejskich i państwowych.

2. Sztandar może być również używany w czasie innych uroczystości niż wymienione w ust. 1. Decyzję w tej sprawie podejmuje Burmistrz.

3. Uroczystość z udziałem sztandaru ma zawsze charakter i przebieg oficjalny.

§ 3. 1. Podczas wystąpień sztandar niesiony jest przez poczet sztandarowy.

2. Skład pocztu sztandarowego może być stały lub wyznaczony przez Burmistrza Miasta Wałcz na każdą uroczystość oddzielnie.

3. Poczet sztandarowy stanowią: chorąży z dwuosobową asystą.

4. Członkowie pocztu sztandarowego występują w ubiorach wizytowych, szarfie w kolorze biało-czerwonym przepasanej przez prawe ramię, białych rękawiczkach.

5. Atrybuty pocztu sztandarowego przechowywane są w Urzędzie Miasta Wałcz.

§ 4. Ustala się następujące zasady używania sztandaru:

1. Podczas uroczystości sztandar trzymany jest przez chorążego w pozycji "Spocznij" (pionowo), chyba że zaistnieją okoliczności, które wymagają pozycji sztandaru "Baczność" (pochylony pod kątem ok. 60°).

2. Podczas trwania uroczystości chorąży nie może odstawić sztandaru.

3. Sztandarowi nadaje się pozycję "Baczność" (pochyla się) wyłącznie w sytuacji:

a) odgrywania i/lub śpiewania hymnu państwowego;

b) przeistoczenia, podniesienia i błogosławieństwa w trakcie nabożeństwa religijnego;

c) dekorowania sztandaru odznaczeniem;

d) oddawania honorów osobom lub symbolom, po komendzie: "Sztandar prezentuj!" (chorąży pochyla sztandar w przód do ok. 45°, mając bławat przed sobą).

§ 5. Ustala się następujące zasady wprowadzania i wyprowadzania sztandaru:

1. Sztandar wprowadza się na początku uroczystości, chyba, że jej charakter lub program wymuszają inną kolejność.

2. Prowadzący uroczystość podaje komendę dla uczestników uroczystości: "Całość powstań!" Baczność! Sztandar wprowadzić!".

3. Sztandar wprowadza i wyprowadza poczet sztandarowy poruszający się krokiem marszowym, a chorąży zajmuje środkowe (drugie z kolei) miejsce.

4. Podczas przemarszu chorąży trzyma sztandar na prawym ramieniu, mając bławat za sobą, a drzewce pod kątem ok. 45°, natomiast podczas wprowadzania sztandaru chorąży trzyma sztandar pod kątem ok. 60°.

5. Po zajęciu miejsca przez poczet sztandarowy (przodem do uczestników uroczystości) chorąży utrzymuje sztandar w pozycji "Baczność" (pochylony pod kątem ok. 60°), a członkowie pocztu sztandarowego przyjmują postawę "Baczność".

6. Pada komenda: "Spocznij!" (uczestnicy uroczystości mogą usiąść), członkowie pocztu sztandarowego przyjmują postawę "Spocznij".

7. Rozpoczyna się dalsza część uroczystości.

8. Sztandar wyprowadza się po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, po komendzie prowadzącego uroczystość: "Baczność! Sztandar wyprowadzić!".

9. Po opuszczeniu miejsca uroczystości przez poczet sztandarowy, następuje komenda: "Spocznij!" (uczestnicy uroczystości mogą usiąść).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »