| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/250/2014 Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz. 594, poz. 645, poz. 1318) - uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody i wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 184.451,08 zł następująco:

1) ZWIĘKSZYĆ DOCHODY:

- w dziale 700

- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność, § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
- 10.000,00 zł

- w dziale 700

- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność, § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

- 87.584,48 zł

- w dziale 756

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial-nego na podstawie ustaw, § 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej


- 25.000,00 zł

- w dziale 758

- Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa- 29.446,00 zł

- w dziale 801

- Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola, § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- 30.199,00 zł

- w dziale 852

- Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez-pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 0900 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narusze-niem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- 32,40 zł

- w dziale 852

- Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez-pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzys-tanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- 476,76 zł

- w dziale 852

- Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 0690 - Wpływy z różnych opłat


- 1.712,44 zł

2) ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 700

- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność, § 4270 - Zakup usług remontowych


- 94.000,00 zł

- w dziale 700

- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność, § 4300 - Zakup usług pozostałych


- 3.000,00 zł

- w dziale 750

- Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- 25.432,92 zł

- w dziale 754

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

- 10.000,00 zł

- w dziale 801

- Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola, § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

- 30.199,00 zł

- w dziale 852

- Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez-pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narusze-niem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- 476,76 zł

- w dziale 852

- Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez-pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narusze-niem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- 32,40 zł

- w dziale 852

- Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (komputery dla OPS)- 3.500,00 zł

- w dziale 900

- Gospodarka komunalna i ochrona, rozdział 90095 - Pozostała działalność, § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe


- 1.500,00 zł

- w dziale 921

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia- 10.210,00 zł

- w dziale 926

- Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe, § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wał na boisko sportowe)- 6.100,00 zł

§ 2. Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 20.000,00 zł następująco:

1) ZMNIEJSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 801

- Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja szkoły- 20.000,00 zł

2) ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 600

- Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa ul. Poznańskiej- 20.000,00 zł

§ 3. § 3 . Zmienia się załącznik Nr 9 - "Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Ińsko na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2014 roku" - do Uchwały Nr XXXIV/233/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik Nr 10 - "Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Ińsko na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku" - do Uchwały Nr XXXIV/233/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia
30 grudnia 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Terebecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »