| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LI/451/2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Drawsko Pomorskie udzielanych w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378, z 2014 r., poz. 40), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Zwolnienia, o których mowa w niniejszej uchwale są pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L. poz. 352 z 24.12.2013 r.) i obowiązują zgodnie z czasem obowiązywania tego rozporządzenia.

§ 2. 1. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej na podstawie niniejszej uchwały jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200.000 EUR w okresie trzech lat podatkowych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej na podstawie niniejszej uchwały jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100.000 EUR w okresie trzech lat podatkowych.

§ 3. Niniejszą uchwałę stosuje się do pomocy przyznawanej przedsiębiorcom we wszystkich sektorach, z wyjątkiem:

1) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000;

2) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych;

3) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:

a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;

b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym;

4) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

5) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

Rozdział 2.

Zwolnienie w związku z budową budynków i budowli oraz nadbudową lub dobudową powierzchni wchodzących w skład przedsiębiorstwa oraz zwolnienia w związku z odbudową lub przebudową budynków i budowli wchodzących w skład przedsiębiorstwa

§ 4. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości oddane do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, nowopowstałe budynki i budowle wybudowane lub przebudowane zgodnie z pozwoleniem na budowę, a także nadbudowane i dobudowane powierzchnie wchodzące w skład przedsiębiorstwa w wyniku wydatków inwestycyjnych, o których mowa w ust. 2, oraz grunty lub ich części, na których posadowione są te budynki i budowle.

2. Przez wydatki inwestycyjne rozumie się faktycznie poniesione, po wejściu w życie niniejszej uchwały, wydatki pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, jeżeli podatek ten w całości lub w części podlega odliczeniu od podatku należnego, na dokonane nie wcześniej niż trzy lata przed datą złożenia wniosku inwestycje na budowę budynków i budowli oraz nadbudowę lub dobudowę powierzchni wchodzących w skład przedsiębiorstwa, które zostały udokumentowane fakturą, innym dowodem zakupu lub innym dokumentem.

3. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik wykazał spełnienie wszystkich przesłanek zwolnienia na okres 2 lat.

4. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z chwilą dokonania zbycia przedmiotu objętego zwolnieniem lub zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem przedmiotu objętego zwolnieniem.

5. Decyzja o przyznaniu zwolnienia wydawana jest na każdy rok podatkowy odrębnie.

Rozdział 3.
Wymogi formalne, kontrola przestrzegania warunków zwolnienia

§ 5. 1. 1. Wniosek o udzielenie pomocy na podstawie niniejszej uchwały wg wzoru określonego w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały składa się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

2. Wniosek powinien zawierać niezbędne dane dotyczące przedsiębiorcy, a w szczególności: imię i nazwisko, firmę, adres siedziby przedsiębiorcy, NIP i numer REGON, datę wniosku, wielkość przedsiębiorstwa, inne dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku, w tym kserokopie faktur dokumentujących dokonane wydatki inwestycyjne. Do wniosku załącza się oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały oraz dokumenty wymienione w ust. 3.

3. Do wniosku należy załączyć w szczególności:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał, w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;

3) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311);

4) zaświadczenia o braku zaległości w płatnościach w zakresie zobowiązań publiczno-prawnych.

§ 6. 1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały zobowiązany jest do składania do dnia 31 stycznia każdego roku, w którym korzysta ze zwolnienia, dokumentów potwierdzających stan faktyczny i prawny, który uprawnia go do tego zwolnienia.

2. Każdy przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały ma obowiązek złożenia w ostatnim miesiącu korzystania ze zwolnienia dokumentów potwierdzających stan faktyczny i prawny, który uprawniał go do zwolnienia przez czas jego trwania.

3. Organ jest uprawniony do dokonywania bieżącej kontroli spełniania warunków zwolnienia udzielonego na podstawie niniejszej uchwały.

§ 7. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia ma obowiązek umożliwienia przeprowadzenia doraźnych kontroli przestrzegania warunków zwolnienia w swoim przedsiębiorstwie.

§ 8. Zwolnienia, o których mowa w niniejszej uchwale, przysługują także podatnikom, którzy wydzierżawiają (wynajmują) swoją nieruchomość przedsiębiorcom spełniającym warunki do przyznania zwolnienia oraz w stosunku do których nie zachodzą okoliczności powodujące utratę prawa do zwolnienia pod warunkiem, że w umowie dzierżawy (najmu) strony zawarły zapis o obciążeniu dzierżawcy (najemcy) obowiązkiem zwrotu wydzierżawiającemu (wynajmującemu) kwoty podatku od nieruchomości związanej z przedmiotem dzierżawy (najmu) i zapis ten jest przestrzegany.

§ 9. 1. Przedsiębiorca korzystający z pomocy de minimis zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Burmistrza Drawska Pomorskiego o utracie uprawnienia do korzystania ze zwolnienia, najpóźniej w terminie 14 dni od powstania okoliczności powodujących utratę warunków do uzyskania pomocy.

2. Przedsiębiorca, który w terminie określonym w ust. 1, zawiadomi organ podatkowy o utracie uprawnień do zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały, traci prawo do tej formy pomocy poczynając od miesiąca, w którym przestał spełniać te warunki.

3. Przedsiębiorca, który nie dopełnił terminowo zawiadomienia o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 lub nie złożył w terminie informacji, o której mowa w §6 ust.1 lub uniemożliwił lub utrudnił przeprowadzenie kontroli, o której mowa w §6 ust.3 i §7, traci prawo do zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały poczynając od miesiąca, w którym te okoliczności wystąpiły, chyba że wcześniej utracił prawo do zwolnienia.

4. Przedsiębiorca, który wprowadził organ podatkowy w błąd co do posiadania uprawnień, od których uzależniona jest pomoc objęta niniejsza uchwałą, traci prawo do pomocy za cały okres, w którym była udzielana pomoc i zobowiązany jest do zwrotu kwoty udzielonej pomocy wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 14 dni od daty utraty uprawnień do korzystania z udzielonej pomocy.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe i przejściowe

§ 10. Traci moc uchwała Nr XIX/138/2008 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Drawsko Pomorskie udzielanych w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 37, poz. 788).

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim


mgr Czesław Faliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/451/2014
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/451/2014
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr LI/451//2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Drawsko Pomorskie udzielanych w ramach pomocy de minimis.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzać inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

Do 31 grudnia 2013 r. na terenie gminy Drawsko Pomorskie obowiązywała uchwała Nr XIX/138/2008 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Drawsko Pomorskie udzielanych w ramach pomocy de minimis (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 37, poz. 788).

Obecnie został przygotowany projekt nowej uchwały o zwolnieniach od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w oparciu o obowiązujące przepisy unijne w latach 2014-2020, który zgłoszono zgodnie z obowiązującymi przepisami do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Projekt uchwały uzyskał pozytywną akceptację, sugerując jedynie drobne poprawki, które zostały uwzględnione w projekcie.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zwolnienia od podatku od nieruchomości będące pomocą de minimis w celu wspierania przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy, które będą miały pozytywny wpływ na zmniejszenie bezrobocia na terenie gminy. Pomoc w postaci zwolnienia od podatku od nieruchomości wynikająca z uchwały będzie udzielana pod warunkiem, że wartość pomocy brutto nie przekroczy 200.000 euro w okresie trzech lat podatkowych, wliczając rok udzielenia pomocy, a dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego 100.000 euro.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »