| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/249/2014 Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l ustawy z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593) Rada Miejska w Człopie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1. Rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości.

2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości.

3. Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych w odniesieniu do nieruchomości zamieszkanej.

5. Sposób wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych.

§ 2. l. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych według podziału na następujące frakcje:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,

3) tworzywa sztuczne,

4) metal,

5) szkło,

6) odpady wielomateriałowe,

7) papier i tektura,

8) zużyte opony,

9) meble i odpady wielkogabarytowe,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) zużyte baterie i akumulatory,

12) chemikalia,

13) przeterminowane leki.

2. Od właściciela nieruchomości zamieszkałych należy odbierać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nieruchomości zamieszkałe zostaną wyposażone w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych w ilości i rodzaju określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Człopa.

§ 3. l. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych następować będzie według ich podziału na grupy.

1) zmieszane odpady komunalne i odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

a) w mieście raz w tygodniu,

b) na wsiach co dwa tygodnie,

2) odpady komunalne zebrane selektywnie: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady wielomateriałowe:

a) w mieście 1 raz w miesiącu,

b) na wsiach 1 raz w miesiącu,

3) meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony odbierane będą co najmniej 2 razy w roku w terminie określonym przez odbiorcę odpadów
i ogłoszonym na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń,

4) przeterminowane leki: zbierane w oznaczonych pojemnikach ustawionych we wskazanych aptekach na terenie Gminy Człopa,

5) zużyte baterie i akumulatorki zbierane w oznaczonych pojemnikach ustawionych we wskazanych obiektach na terenie Gminy Człopa,

6) chemikalia należy dostarczyć bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów utworzonego na terenie Gminy Człopa.

§ 4. l. Odbiór odpadów nie może następować w dni wolne od pracy określone w ustawie o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28).

§ 5. Na działce o numerze geodezyjnym 410/2 przy ul. Kolejowej w Człopie dla mieszkańców Miasta
i Gminy Człopa zostanie utworzony punkt odbioru odpadów zebranych selektywnie.

§ 6. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów ustawia się oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych.

§ 7. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą samodzielnie dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2 - 13 w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.

§ 8. Sposób zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXVII/194/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 maja 2013r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 11. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof SawczyszynUzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV/249/2014 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

W związku z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami), zgodnie z brzmieniem przepisu art. 6r ust. 3 ww. ustawy rada gminy obowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W szczególności uchwała dotyczy ilości odpadów komunalnych oraz zebranych selektywnie odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych
i selektywnie zebranych i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W nowym systemie gospodarowania odpadami właściciel nieruchomości obowiązany jest do zbierania i oddawania wszystkich odpadów komunalnych powstających na jego nieruchomości,
w związku z czym przedsiębiorca zobowiązany jest odebrać każdą ich ilość.

W projekcie uchwały określono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, uwzględniając postanowienia zawarte w regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta i Gminy Człopa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »