| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LVII/739/14 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mokrawica

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala statut sołectwa Mokrawica gmina Kamień Pomorski.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Sołectwo Mokrawica jest Jednostką pomocniczą Gminy Kamień Pomorski.

§ 2. Sołectwo Mokrawica obejmuje swym zasięgiem miejscowość Mokrawica.

§ 3. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym chyba, że statut stanowi inaczej.

Rozdział 2.
Zadania sołectwa.

§ 4. 1. Sołectwo współdziała z organami gminy w wykonywaniu ich zadań na zasadach określonych w niniejszym statucie.

2. Uprawnienia sołectwa nie mogą przekraczać ustawowych uprawnień Gminy, jak również naruszać praw osób trzecich.

§ 5. Do zadań sołectwa należy organizacja współdziałania mieszkańców w życiu społeczności lokalnej, a w szczególności:

1) współpraca z organami gminy w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców sołectwa,

2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz sołectwa i jego mieszkańców,

3) zapewnienie udziału mieszkańców sołectwa w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, kulturalnych, sportu i turystyki.

Rozdział 3.
Zebranie wiejskie.

§ 6. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym i kontrolnym sołectwa.

2. Zebranie wiejskie tworzą stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.

§ 7. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym chyba, że statut stanowi inaczej.

§ 8. 1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa.

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) opiniowanie projektu statutu sołectwa,

2) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych sołectwa, a w szczególności:

a) uchwalanie planu finansowego sołectwa,

b) decydowanie o sposobie korzystania z mienia komunalnego oddanego sołectwu do korzystania,

c) opiniowanie nowych inwestycji lokalizowanych na terenie sołectwa,

d) opiniowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

§ 9. 1. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Sołtysa, a w czasie jego nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji przez dwóch członków Rady Sołeckiej.

2. Zebrania wiejskie są jawne.

3. Sołtys ma obowiązek zwołania zebrania wiejskiego na pisemny wniosek, co najmniej 10 mieszkańców sołectwa, na wniosek Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza Gminy. W takim przypadku zebranie powinno być w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz Gminy.

5. W zebraniu wiejskim, na którym zapadają uchwały dotyczące spraw finansowych mogą uczestniczyć z prawem do wypowiedzi Burmistrz Gminy i Skarbnik Gminy.

§ 10. 1. Zawiadomienie o zebraniu wiejskim powinno być podane do publicznej wiadomości mieszkańców sołectwa na tablicy ogłoszeń sołectwa, co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

2. Zawiadomienie o zebraniu doręcza się również Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi Gminy.

3. W zawiadomieniu należy podać:

1) datę zebrania.

2) godzinę zebrania z zastrzeżeniem o drugim terminie,

3) porządek obrad zebrania.

§ 11. Zebrania wiejskie zwołuje się co najmniej raz na kwartał w godzinach popołudniowych.

§ 12. 1. Jeżeli w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim nie uczestniczy 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania, zebranie odbywa się w drugim terminie.

2. Uchwały w drugim terminie mogą być podjęte bez względu na liczbę obecnych na zebraniu, z zastrzeżeniem § 15.

§ 13. 1. Zebranie wiejskie prowadzi sołtys.

2. Zebranie wiejskie powinno być protokołowane.

3. Osobę odpowiedzialna za sporządzenie protokołu wyznacza sołtys.

§ 14. 1. Dokumentacje sołectwa prowadzi sołtys.

2. Dokumentacja ta jest jawna.

3. Dokumentacje sołectwa sołtys udostępnia na wniosek każdemu mieszkańcowi sołectwa.

§ 15. 1. Uchwały zebrania wiejskiego w sprawach określonych w § 8 są prawomocne jeżeli w zebraniu uczestniczy co najmniej 10 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

2. Uchwały dotyczące zobowiązań finansowych i z zakresu zarządu mieniem komunalnym wymagają przed ich podjęciem pozytywnej opinii Burmistrza Gminy.

3. Burmistrz wyraża opinię w terminie 14 dni od otrzymania projektu uchwały. Opinia negatywna wymaga uzasadnienia.

4. Od opinii negatywnej sołtys może wnieść sprzeciw do Rady Miejskiej. Opinia Rady Miejskiej jest dla zebrania wiejskiego wiążąca.

Rozdział 4.
Sołtys i Rada Sołecka.

§ 16. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

2. Rada Sołecka jest organem doradczym i opiniodawczym sołtysa.

§ 17. 1. Rada Sołecka liczy 5 osób.

2. W skład rady sołeckiej wchodzi sołtys jako jej przewodniczący.

§ 18. 1. Sołtys zwołuje Radę Sołecką, co najmniej raz na dwa miesiące.

2. Zebrania Rady Sołeckiej są jawne.

3. Sołtys może zaprosić na zebranie rady sołeckiej przedstawicieli organów gminy.

4. Z posiedzenia Rady Sołeckiej sporządza się protokół.

5. Przepis § 13 ust. 3 stosuje się odpowiednio

§ 19. Do kompetencji sołtysa należy:

1) zwoływanie zebrania wiejskiego i przedkładanie na zebraniu wiejskim projektów uchwał i innych spraw wymagających decyzji zebrania wiejskiego.

2) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej.

3) prowadzenie obrad zebrania wiejskiego i rady sołeckiej

4) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,

5) organizowanie czynów społecznych na rzecz społeczności sołectwa.

6) organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

7) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jak również pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym i innym wymagającym pomocy.

8) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

9) współdziałanie z Radą Gminy i Burmistrzem Gminy,

10) administracja mieniem komunalnym przekazanym sołectwu do korzystania.

§ 20. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie odwołani przed upływem kadencji.

2. Sołtys i Rada Sołecka mogą zrezygnować ze swych funkcji przed upływem kadencji.

§ 21. W przypadku rezygnacji, odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej Burmistrz Gminy w terminie miesiąca zarządza nowe wybory.

Rozdział 5.
Mienie komunalne przekazane Sołectwu do korzystania i gospodarka finansowa Sołectwa.

§ 22. 1. Rada Miejska może przekazać sołectwu mienie komunalne do korzystania w celu wykonywania zadań statutowych sołectwa.

2. Sołectwo nie może prowadzić działalności gospodarczej.

3. Sołectwo może prowadzić działalność statutową o charakterze użyteczności publicznej.

§ 23. 1. W imieniu sołectwa mieniem administruje sołtys i on ponosi odpowiedzialność za Jego uszkodzenie, zniszczenie lub utratę.

2. Każdorazowe wydatkowanie przekazanych środków musi się odbywać z zachowaniem ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 24. Gospodarkę finansowa sołectwo prowadzi w ramach uprawnień przyznanych w statucie Gminy i w ramach budżetu gminy.

§ 25. 1. W terminie do 30 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy sołtys przedłoży Burmistrzowi preliminarz potrzeb uchwalony przez zebranie wiejskie obejmujący plan rzeczowo finansowy realizacji zadań statutowych sołectwa.

2. Burmistrz może wyznaczyć wcześniejszy termin przedłożenia planu rzeczowo finansowego, zawiadamiając o tym sołtysa w terminie 14 dni przed wyznaczonym terminem.

3. Jeżeli w wyznaczonym terminie sołtys nie przedłoży wymaganego preliminarza Rada Miejska zabezpieczy w budżecie gminy środki dla sołectwa, z zastrzeżeniem, iż ich wykorzystanie może nastąpić dopiero po uchwaleniu przez zebranie wiejskie rocznego planu rzeczowo - finansowego sołectwa, z zachowaniem zasad określonych w statucie gminy i statucie sołectwa.

§ 26. 1. W terminie do 31 marca każdego roku Sołtys składa zebraniu wiejskiemu sprawozdanie z wykonania rocznego planu rzeczowo - finansowego.

2. Sprawozdanie sołtys przesyła Radzie miejskiej i Burmistrzowi Gminy.

Rozdział 6.
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 27. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

§ 28. Prawo wyboru posiadają mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 29. Kandydować na funkcję Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej mogą osoby:

1) posiadające bierne prawo wyborcze,

2) będące mieszkańcami sołectwa, w dniu zgłaszania kandydatów na sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

§ 30. Wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej zebranie mieszkańców dokonuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większości głosów obecnych na zebraniu.

§ 31. Burmistrz Gminy zarządza wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej, co najmniej 20 dni przed upływem kadencji.

§ 32. 1. Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu mieszkańców wymagana jest obecność, co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obecności wymaganej liczby mieszkańców, przeprowadza się wybory w drugim terminie, po upływie co najmniej 30 minut. Wybory w drugim terminie mogą być przeprowadzone w obecności co najmniej 5 mieszkańców sołectwa.

3. Jeżeli w zebraniu prowadzonym w drugim terminie nie uczestniczy wymagana liczba mieszkańców, otwierający zebranie Sołtys zamyka je, a Burmistrz Gminy w terminie 14 dni ogłasza nowy termin wyborów.

4. Trzecie zawiadomienie o zebraniu mieszkańców doręczane jest każdej rodzinie listem zwykłym.

5. Trzykrotne zamkniecie zebrania bez wyboru Sołtysa uprawnia Radę Miejska do likwidacji sołectwa.

§ 33. 1. Zebranie otwiera Sołtys, stwierdza jego prawomocność, a następnie zarządza wybory przewodniczącego obrad.

2. Przewodniczący obrad przewodniczy zebraniu do czasu wyboru sołtysa.

§ 34. 1. Wybory przeprowadza 3 osobowa komisja skrutacyjna.

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, jego współmałżonek, rodzeństwo, zstępni i wstępni

3. Głosowanie przeprowadza się osobno na Sołtysa w pierwszej kolejności i na członków Rady Sołeckiej.

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy :

a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów.

b) przeprowadzenie tajnego głosowania.

c) sporządzenie protokołu głosowania

d) ogłoszenie wyników wyborów.

§ 35. Kandydatury na sołtysa i członków rady sołeckiej zgłaszają osoby uczestniczące w zebraniu. Kandydat musi osobiście wyrazić zgodę na kandydowanie.

§ 36. 1. Jeżeli w wyniku głosowania, żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej ilości głosów, przewodniczący obrad zarządza przeprowadzenie ponownego głosowania nad dwoma kandydatami, którzy uzyskali największą ilość głosów.

2. Jeżeli drugie głosowanie nie dało rezultatu przewodniczący obrad zamyka zebranie, a Burmistrz ogłasza w terminie 14 dni termin nowego zebrania.

3. Jeżeli na dwóch następnych zebraniach nie dokona się wyboru sołtysa przepis § 32 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 37. Mandat Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej wygasa wskutek:

1) śmierci.

2) zrzeczenia się mandatu,

§ 38. W przypadku wygaśnięcia mandatu Burmistrz Gminy ogłasza wybory uzupełniające wg zasad określonych w niniejszym statucie.

§ 39. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przed upływem kadencji.

§ 40. Z wnioskiem o odwołanie sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej może wystąpić, co najmniej 1/10 osób uprawnionych do głosowania w sołectwie.

§ 41. Pisemny wniosek składa się do Burmistrza Gminy, który ma obowiązek zwołać zebranie wiejskie w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 42. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych na zebraniu osób. Przepis § 32 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 7.
Nadzór nad działalnością sołectwa.

§ 43. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska.

§ 44. 1. Sołtys przekazuje Burmistrzowi Gminy wszystkie uchwały podejmowane na zebraniu wiejskim w terminie 10 dni od daty ich podjęcia.

2. Na wniosek Burmistrza Rada Miejska stwierdza nieważność uchwały sprzecznej z prawem.

§ 45. Sołtys udostępnia dokumentację sołectwa na każde żądanie Rady Miejskiej, Komisji Rewizyjnej, Burmistrza Gminy, Skarbnika i Sekretarza Gminy.

§ 46. Burmistrz Gminy sprawuje nadzór nad gospodarką finansową sołectwa i co najmniej raz w roku dokonuje kontroli wydatkowania środków przekazanych sołectwu.

§ 47. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej, na zlecenie rady przeprowadza kontrolę wykonywania przez sołectwo przekazanych mu do realizacji zadań.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe.

§ 48. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy o samorządzie gminnym i statutu Gminy Kamień Pomorski.

§ 49. Zmiana niniejszego statutu wymaga trybu właściwego dla jego uchwalenia.

§ 50. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Kazimiera Szymańska


Uzasadnienie

W związku z utworzeniem nowego Sołectwa Mokrawica w gminie Kamień Pomorski - zaszła potrzeba uchwalenia dla niego statutu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »