| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/11/2014 Rady Powiatu w Choszcznie

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu choszczeńskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art.211, art.212, art.214,art.215, art.222, art.,235, art.236, art.237, art.258, art.264 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U.2013. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz.U.2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 52 295 093,04 zł, z tego: dochody bieżące - 47 024 501,04 zł, dochody majątkowe - 5 270 592,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 53 795 093,04 zł, z tego: wydatki bieżące - 44 157 636,04 zł, wydatki majątkowe - 9 637 457,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1 500 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganego kredytu - 1 000 000,00 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 500 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody - 3 251 247,12 zł,

2) rozchody - 1 751 247,12 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 119 163,00 zł,

2) celowe w kwocie - 409 006,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 78 000,00 zł,

b) oświatę - 231 006,00 zł,

c) pomoc społeczną - 50 000,00 zł,

d) remonty - 50 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jedno-stek budżetowych (Załącznik Nr 4) w kwotach:

1) dochody - 294 615,00 zł,

2) wydatki - 294 615,00 zł,

§ 7. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: 1. podmiotowe (Załącznik Nr 5) w kwocie - 1 027 299,00 zł, 2. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w kwocie - 40 000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 48 615,00 zł,

b) podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 558 346,00 zł.

§ 8. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7,

2) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z or-ganami administracji rządowej w 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samo-rządu terytorialnego, do kwoty - 500 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1 000 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 11. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w la-tach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbęd-na do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykra-czają poza rok budżetowy,

5) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


inż. Stanisław Dycha


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1 do uchwały nr III 11 2014


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 do uchwały nr III 11 2014


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3 do uchwały nr III 11 2014


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4 do uchwały nr III 11 2014


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 5 do uchwały nr III 11 2014


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 6 do uchwały nr III 11 2014


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik nr 7 do uchwały nr III 11 2014


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

załącznik nr 8 do uchwały nr III 11 2014


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

załącznik nr 9 do uchwały nr III 11 2014


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

załącznik nr 10 do uchwały nr III 11 2014


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf

załącznik nr 11 do uchwały nr III 11 2014

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »