| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Rąbino

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.[2])) po wysłuchaniu Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - Rada Gminy Rąbino uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2014 r.:

- dokonuje się przeniesienia wydatków ,o kwotę 342 271,91 zł.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów budżetu kwotą 13 067 110,64 zł. w tym:

- dochody bieżące 12 928 287,64 zł

- dochody majątkowe 138 823,00 zł

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, w kwocie 2 669 533,59 zł.

2. Po stronie wydatków budżetu kwotą 14 823 940,64 zł w tym:

- wydatki bieżące 12 926 284,84 zł

- wydatki majątkowe 1 897 655,80 zł

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, w kwocie 2 669 533,59 zł

3. Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 1 924 707,00 zł

4. Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 167 877,00 zł

5. Deficyt budżetu stanowi kwotę 1 756 830,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rąbino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr inż. Alicja Wiedro-Stempińska


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZMIANY WYDATKÓW

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 000,00

01030

Izby rolnicze

1 000,00

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tyt.podatku rolnego

1 000,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,wodę i gaz

6 000,00

40002

Dostarczanie wody

6 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

710

Działalność usługowa

4 800,00

71004

Palny zagospodarowania przestrzennego

4 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 800,00

750

Administracja publiczna

157 380,00

75022

Urzędy gmin

9 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

8 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

75023

Urzedy gmin

148 380,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

60 980,00

4110

Skłądki na ubezpieczenia społeczne

12 000,00

4140

Wpłaty na PFRON

4 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40 000,00

4260

Zakup energii

5 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

4309

Zakup usług pozostałych

2 400,00

4480

Podatek od nieruchomości

3 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

4 920,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

4 920,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

300,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

150,00

4120

Składki na FP

20,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

950,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

4260

Zakup energii

1 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

801

Oświata i wychowanie

97 427,13

169 319,76

80101

Szkoły podstawowe

77 804,20

61 198,96

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 500,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń

6 715,19

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

74 504,20

4110

Skłądki na ubezpieczenia społeczne

4 120,48

4120

Składki na FP

1 263,77

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 800,00

4260

Zakup energii

22 809,83

4300

Zakup usług pozostałych

26 289,69

80103

Oddziałay przedszkolne przy szkołach podstawowych

5 822,56

3020

Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń

2,44

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 248,61

4110

Skłądki na ubezpieczenia społeczne

2 264,47

4120

Składki na FP

307,04

80104

Przedszkola

97,79

19 799,26

3020

Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń

97,79

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 545,94

4110

Skłądki na ubezpieczenia społeczne

9 120,27

4120

Składki na FP

2 133,05

80110

Gimnazja

80 074,34

3020

Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń

704,40

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

75 354,97

4110

Skłądki na ubezpieczenia społeczne

2 777,96

4120

Składki na FP

62,65

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 172,92

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,66

4260

Zakup energii

0,78

80113

Dowożenie uczniów do szkół

10 350,16

1,58

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 350,16

4110

Skłądki na ubezpieczenia społeczne

0,15

4120

Składki na FP

0,45

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,98

80114

Zespoły obsługi administracyjnej szkół

9 174,98

2 422,15

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 174,98

4110

Skłądki na ubezpieczenia społeczne

2 338,59

4120

Składki na FP

82,19

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,90

4300

Zakup usług pozostałych

0,47

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

0,91

4410

Podróże służbowe krajowe

0,91

852

Pomoc społeczna

10 000,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

4 500,00

3110

Świadczenia społeczne

4 500,00

85295

Pozostała działalność

5 500,00

3110

Świadczenia społeczne

5 500,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

301,85

85401

Świetlice szkolne

301,85

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

275,28

4110

Skłądki na ubezpieczenia społeczne

0,07

4120

Składki na FP

26,50

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

72 826,67

153 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

88 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

88 000,00

90095

Pozostała działalność

72 826,67

65 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

60 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 000,00

4120

Składki na FP

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

71 826,67

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 718,11

850,30

92109

Domy i ośrodki kultury,światlice i kluby

415,48

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

133,94

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

221,08

4410

Podróże służbowe krajowe

60,46

92116

Biblioteki

2 718,11

434,82

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 718,11

4110

Skłądki na ubezpieczenia społeczne

99,09

4120

Składki na FP

335,73

926

Kultura fizyczna

4 000,00

92601

Obiekty sportowe

4 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 000,00

Razem:

342 271,91

342 271,91

0,00


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy Rąbino
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W ROKU 2014

TREŚĆ

Klasyfikacja §

Plan

A. DOCHODY:

x

13 067 110,64

a.bieżące

x

12 928 287,64

b.majatkowe

x

138 823,00

B. WYDATKI:

x

14 823 940,64

a.bieżące

x

12 926 284,84

b.majatkowe

x

1 897 655,80

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

x

-1 756 830,00

D. FINANSOWANIE (D1-D2)

x

1 756 830,00

D1. Przychody ogółem, z tego:

x

1 924 707,00

1. kredyty

952

950 000,00

w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE

952

950 000,00

2. pożyczki

952

220 000,00

w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE

903

220 000,00

3. inne źródła- wolne środki

950

754 707,00

w tym na pokrycie deficytu

754 707,00

D2. Rozchody ogółem

x

167 877,00

1. Spłaty kredytów

992

80 000,00

w tym otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE

992

0,00

2. Spłaty pożyczek

992

87 877,00

w tym otrzymanie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE

963

51 823,00


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318;z2014 r.poz.379,1072.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.938, 1646,z 2014 r. poz. 379,911,1146.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »