| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Białogard

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białogard

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie, Rada Gminy Białogard uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Białogard z dnia 21 lutego 2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białogard (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1280 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

a) "prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowań, gazet, itp.) metali, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, opakowań wielomateriałowych, tekstyliów";

2) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: " 4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 ze zm. )";

3) w § 4 w pkt 3 dodaje się literę ł) w brzmieniu:

ł) tekstyliów";

4) w § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

prowadzenie selektywnego zbierania frakcji odpadów komunalnych, o których mowa w pkt. 3 jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym, że papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania szklane, tekstylia, opakowania wielomateriałowe oraz odpady biodegradowalne należy gromadzić w odpowiednich rodzajach worków lub pojemników i oddawać przedsiębiorcy w terminach określonych harmonogramem lub w razie potrzeby dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych";

5) w § 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy z tym, że właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu)";

6) w § 4 pkt 4a otrzymuje brzmienie:

4 a) mieszkańcy obszarów zabudowy wielorodzinnej, której charakter w znacznym stopniu uniemożliwia selektywną zbiórkę odpadów, mogą umieszczać tworzywa sztuczne, drobny metal i opakowania metalowe, szkło i opakowania szklane, opakowania wielomateriałowe w pojemnikach zbiorczych; odbiór odpadów z tych pojemników odbywa się stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu; wykaz pojemników zbiorczych zamieszcza się na stronach BIP i internetowej Gminy Białogard";

7) w § 6 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

odpady biodegradowalne i odpady zielone z pielęgnacji ogrodów - na indywidualne zgłoszenie, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące";

8) w § 6 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

odpady biodegradowalne i odpady zielone z pielęgnacji ogrodów - stosownie do potrzeb, na indywidualne zgłoszenie, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu - w miesiącach maj - wrzesień, w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu";

9) w § 6 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

meble i odpady wielkogabarytowe, kompletny, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - dwa razy w roku, w terminie określonym w harmonogramie";

10) w § 6 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe - na indywidualne zgłoszenie";

11) w § 11 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

Do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie zagrodowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej, w której nie ustanowiono zarządcy, stosuje się pojemniki lub worki w kolorze szarym lub czarnym o pojemności do 240 litrów";

12) § 12 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki lub worki o pojemności od 60 litrów do 120 litrów, o następujących ujednoliconych kolorach:

a) żółte z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, papier i tekturę, tekstylia, opakowania wielomateriałowe oraz metale;

b) b) zielone z przeznaczeniem na szkło i odpady opakowaniowe ze szkła;

c) brązowe z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne";

13) w § 12. dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:

W zabudowie wielorodzinnej, w której nie ustanowiono zarządcy, właściciele lokali są zobowiązani do oznaczania przekazywanych do odbioru odpadów, poprzez umieszczanie na workach lub pojemnikach informacji zawierających nr budynku i nr lokalu z którego pochodzą wystawione odpady".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białogard.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Białogard


Kazimierz Gregorczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »