| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Białogard

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. Nr 594 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) Rada Gminy Białogard uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, o której mowa w § 1 odbierane będą powstałe na nieruchomościach:

1) odpady komunalne zmieszane - w każdej ilości;

2) papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, tekstylia, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne i odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, meble, odpady wielkogabarytowe - zebrane w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białogard - w każdej ilości;

3) kompletny, zużyty, drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości;

4) kompletny, zużyty, wielkogabarytowy sprzęt elektryczny i elektroniczny - jednorazowo maksymalnie po 1 sztuce z każdego rodzaju sprzętu, 1 raz w roku;

5) zużyte opony do samochodów osobowych - maksymalnie 4 sztuki 2 razy w roku;

6) odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe z remontów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskiwać prawem wymaganych pozwoleń lub których nie trzeba zgłaszać do właściwych organów - zebrane w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białogard - w każdej ilości;

7) gromadzone w pojemnikach zbiorczych tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i opakowania szklane.

§ 3. 1. Odpady posegregowane w sposób niezgodny z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białogard będą traktowane jako odpady zmieszane.

2. Powiadomienie Gminy przez przedsiębiorcę odbierającego odpady o zmieszaniu odpadów selektywnie zebranych lub umieszczeniu odpadów komunalnych zmieszanych w pojemniku lub worku do selektywnego zbierania odpadów będzie skutkowało naliczeniem opłaty jak za odpady zmieszane za miesiąc, w którym stwierdzono zmieszanie odpadów.

§ 4. Z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) odpady komunalne zebrane nieselektywnie (zmieszane) - jeden raz w miesiącu;

2) odpady komunalne zebrane selektywnie, takie jak: papier i tektura, metale, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, tworzywa sztuczne, tekstylia, opakowania wielomateriałowe- jeden raz w miesiącu;

3) odpady biodegradowalne, odpady zielone z pielęgnacji ogrodów- na indywidualne zgłoszenie, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące.

§ 5. Z obszarów zabudowy wielorodzinnej w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) odpady komunalne zebrane nieselektywnie (zmieszane) - stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

2) odpady komunalne zebrane selektywnie, takie jak: papier i tektura, metale, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, tworzywa sztuczne, tekstylia, opakowania wielomateriałowe - stosownie do potrzeb jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

3) odpady biodegradowalne i odpady zielone z pielęgnacji ogrodów - stosownie do potrzeb, na indywidualne zgłoszenie, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu - w miesiącach maj - wrzesień, w pozostałym okresie jeden raz w miesiącu.

4) gromadzone w pojemnikach zbiorczych tworzywa sztuczne, metale, szkło i opakowania szklane, opakowania wielomateriałowe, stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

§ 6. We wszystkich rodzajach zabudowy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) meble i odpady wielkogabarytowe, kompletny, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony do samochodów osobowych - na indywidualne, przekazane siedmiodniowym wyprzedzeniem zgłoszenie, jednak nie częściej niż dwa razy w roku, w terminie określonym w harmonogramie;

2) odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe z remontów i rozbiórek - na indywidualne zgłoszenie;

3) pozostałe odpady zbierane selektywnie, tj. przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.), zużyte baterie i akumulatory -na indywidualne, przekazane z siedmiodniowym wyprzedzeniem zgłoszenie, jednak nie częściej niż jeden raz na kwartał, w terminie określonym w harmonogramie.

§ 7. Z terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady odbierane będą stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

§ 8. 1. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe mogą być umieszczane w specjalnie oznakowanych, przeznaczonych na ten cel pojemnikach, znajdujących się na terenie szkół i placówek handlowych.

2. Stosownie do potrzeb odpady zbierane selektywnie mogą być na bieżąco dostarczane do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Adres i godziny otwarcia gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Białogard i na tablicach ogłoszeń w Sołectwach i w Urzędzie Gminy Białogard.

4. Prowadzący gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia.

§ 9. 1. Na obszarach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady są odbierane przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości.

2. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej zebrane odpady odbierane są przez przedsiębiorcę z zabezpieczonych pomieszczeń lub miejsc znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków.

§ 10. Właściciele nieruchomości są obowiązani do niezwłocznego, najpóźniej dwa dni po upływie określonego harmonogramem terminu wykonania usługi, informowania (telefonicznie, pisemnie lub osobiście) Urzędu Gminy Białogard o przypadkach niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 11. Odbiór odpadów nie może następować w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białogard.

§ 13. Traci moc uchwała Nr XXVIII/175/2013 Rady Gminy Białogard z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1281 ze zm.).

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Białogard


Kazimierz Gregorczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Celej

Ekspert Equity Investments S.A., kontroler finansowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »