| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X/54/15 Rady Miejskiej w Chociwlu

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie zarzadzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2015 poz. 1515), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.1381, z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 774) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 465) oraz art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 31 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, 1593), oraz w zw. z art. 9, art. 28 §4 i art.47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 613, 1649), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Chociwlu:

1) zarządza pobór podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa;

2) zarządza pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa; określa inkasentów ww. podatków i opłaty;

3) określa termin płatności dla inkasentów;

4) wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.

§ 2. Zarządza się na terenie Gminy Chociwel pobór podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 3. Na inkasentów podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyznacza się sołtysów wsi Gminy Chociwel: Bobrowniki, Bród, Długie, Kania, Karkowo, Lisowo, Lublino, Oświno, Starzyce, Wieleń Pomorski i Kamienny Most.

§ 4. Terminem płatności dla inkasentów jest dzień następny po ostatnim dniu, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić. W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest to 16-sty dzień każdego miesiąca, w którym wpłata powinna nastąpić. W w/w przypadkach jeśli termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy wówczas terminem płatności zainkasowanych kwot podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest najbliższy następny dzień roboczy.

§ 5. 1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości:

1) 6% od sumy zainkasowanych kwot podatkowych;

2) 3% od sumy zainkasowanych kwot opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Wynagrodzenie o którym mowa w §5 ust.1 pkt 1 wypłacane będzie inkasentom w terminach do dnia: 31 marca, 31 maja, 30 września oraz 30 listopada każdego roku.

3. Wynagrodzenie o którym mowa w §5 ust.1 pkt 2 wypłacane będzie inkasentom w terminie do ostatniego każdego miesiąca.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXVII/207/13 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Krzysztof Zych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Gurbała

Specjalista z zakresu szkoleń i rozwoju pracowników, właściciel firmy Nowe Modele Biznesowe – outsourcingu działu szkoleń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »