| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/106/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz zwolnień z tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849; zmiany: Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,87zł od 1 m2 powierzchni;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35zł od 1 m2 powierzchni; w tym; - gruntów działek rekreacyjnych od 1 m2 powierzchni - 0,47 zł

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z2015 poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniowa, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł 1 m2 powierzchni

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,75zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,00zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 2,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; w tym: - domków rekreacyjnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,68 zł

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w tym od budowli służących do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, zbiorowego zaopatrzenia w wodę -1 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. § 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) grunty, budynki i ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zajęte na prowadzenie działalności w zakresie sportu na postawie ustawy o sporcie i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) nieruchomości lub ich części służące ochronie przeciwpożarowej na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3) nieruchomości zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXVII/296/2013 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie stawek w podatku od nieruchomości .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca rady


mgr Maria Woźniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »