| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XX/143/2016 Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez dla działki nr ewid. 138 obręb nr 1 miasta Łobez

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.[1])) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez oraz po stwierdzeniu, że ustalenia planu nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łobez przyjętego uchwałą Nr XXVI/226/01 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 31 marca 2001 r., zmienionego uchwałą Nr VII/34/07 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 marca 2007 r. i uchwałą Nr XL/386/14 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 26 marca 2014 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszar o łącznej powierzchni 1,58 ha, oznaczony na rysunku planu.

2. Integralną częścią uchwały są następujące załączniki:

1) nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez opracowany w skali 1:1000;

2) nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenu objętego planem;

3) nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,

4) nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3. Na rysunku planu ustalono następujące elementy:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) przeznaczenie terenu;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) obszar pochówku nadziemnego-kolumbarium.

§ 2. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów - na rysunku planu oznaczono przeznaczenie terenów:

1) ZC - teren cmentarza;

2) ZI - teren zieleni izolacyjnej;

3) U - teren zabudowy usługowej;

4) Kp - teren parkingów.

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) parametry kształtowania zabudowy i wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenów elementarnych określono w ustaleniach szczegółowych;

2) nową zabudowę oraz rozbudowywane części budynków, należy lokalizować stosownie do nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu;

3) linia zabudowy nie dotyczy: okapów pilastrów, detali architektonicznych, realizacji ocieplenia wraz z warstwami osłonowymi budynków istniejących oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

4) ustala się pokrycie dachów pochyłych tj. o nachyleniu powyżej 20o, dachówką ceramiczną, betonową, innym materiałem dachówkopodobnym w odcieniach czerwieni, odcieniach brązu, antracytu i czerni lub szlachetną blachą płaską miedzianą lub cynkowo-tytanową;

5) na obszarze planu zabrania się lokalizacji reklam wolnostojących, za wyjątkiem tablic informacyjnych usytuowanych przy bramach wejściowych cmentarza.

§ 4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu - na terenie objętym planem ustala się ochronę środowiska poprzez wyposażenie terenów przeznaczonych pod zabudowę w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków komunalnych oraz zorganizowany system odbioru odpadów.

§ 5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nakazuje się zachowanie elementów historycznego zagospodarowania terenu dawnego cmentarza ewangelickiego, w szczególności zachowanie zieleni występującej w formie szpalerów i alei.

§ 6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie występują.

§ 7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości - nie ustala się.

§ 8. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów - parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy określono w § 13 - 16.

§ 9. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - na rysunku planu oznaczono obszar, na którym nakazuje się wykonywać pochówki nadziemne, w formie kolumbarium.

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) obsługa komunikacyjna obszaru odbywać się będzie poprzez drogę położoną poza granicami planu;

2) ustala się rozbudowę sieci wodociągowej o minimalnej średnicy dn 90 mm;

3) ustala się odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej;

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ustala się obsługę poprzez linie kablowe podziemne n/n lub s/n;

5) na terenie 4KP ustala się minimum 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i minimum 1 miejsce dla pojazdu zaopatrzonego w kartę parkingową,

6) wody opadowe z terenu 4Kp odprowadzić do sieci kanalizacji deszczowej,
z pozostałych terenów ustala się odprowadzenie powierzchniowe na grunt;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło budynków, dopuszcza się wszystkie rodzaje systemów grzewczych;

8) dopuszcza się realizację utwardzonych wewnętrznych ciągów komunikacyjnych wraz z oświetleniem;

9) gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 11. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowaniai użytkowania terenów - nie ustala się.

§ 12. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji - nie wyznacza się.

§ 13. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1ZI o powierzchni 0,18 ha i 2ZI o powierzchni 0,65 ha:

1) podstawowe przeznaczenie terenów - tereny zieleni izolacyjnej;

2) uzupełniające przeznaczenie terenów - dopuszcza się realizację komponowanego układu ciągów pieszych z towarzyszącą zielenią wysoką tworzącą aleje oraz lapidarium, dopuszcza się zachowanie pomników i obelisków;

3) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 0%.

§ 14. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3ZC o powierzchni 0,55 ha:

1) przeznaczenie terenu - teren cmentarza, dopuszcza się realizację komponowanego układu ciągów komunikacyjnych pieszych z zielenią towarzyszącą wysoką;

2) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30 % powierzchni terenu;

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna - z drogi położonej poza granicami planu,

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z §10,

c) parkowanie - na terenie 4Kp;

4) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 0%.

§ 15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4Kp o powierzchni 0,12 ha:

1) przeznaczenie terenu - teren parkingu;

2) zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:

a) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 5 % powierzchni terenu,

3) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna - z drogi położonej poza granicami planu,

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 10;

4) stawka procentowa od wzrostu wartości nieruchomości - 0%.

§ 16. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem
5U o powierzchni 0,0559 ha i 6U o powierzchni 0,0309 ha:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy usługowej związanej z handlem artykułami pogrzebowymi, dewocjonaliami i kwiatami;

2) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy - 1 kondygnacja nadziemna, nie wyżej niż 7,0 m,

b) geometria dachów - pochyłe, płaskie,

c) nachylenie połaci dachów pochyłych - do 40o,

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 40 % powierzchni terenu,

e) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 50 % powierzchni terenu,

f) wskaźniki intensywności zabudowy - do 0,3;

3) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna - z drogi położonej poza granicami planu,

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 10,

c) parkowanie - na terenie 4Kp;

4) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 0 %.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Łobez.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Górecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/2016
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/143/2016
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łobez


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/143/2016
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, z 2016 r., poz. 1890), Rada Miejska w Łobzie rozstrzyga, co następuje - zgodnie z art. 17 pkt 11 i 12 ww. ustawy do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwagi nie wpłynęły.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/143/2016
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez dla działki nr ewid. 138, obręb nr 1miasta Łobez, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890) Rada Miejska w Łobzie rozstrzyga, że realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, nie wynika z ustaleń planu.


Uzasadnienie

Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzedzone zostało podjęciem uchwały Nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez.

Wyniki analizy o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) przyjętej uchwałą Nr XIX/133/2016 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przerzestrzennego Gminy Łobez i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uwzględniały uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia niniejszego projektu planu.

Procedura sporządzenia przedmiotowego planu przeprowadzona została zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.). Projekt planu został zaopiniowany i uzgodniony przez właściwe organy. W dniach od dnia 28 stycznia 2016 r. do dnia 19 lutego 2016 r. projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu. Dyskusję publiczną przeprowadzono w dniu 16 lutego 2016 r. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 07 marca 2016 r., nie wpłynęła żadna uwaga.

W projekcie planu, w następujący sposób zostały uwzględnione wymagania określone
w art. 1 ust. 2 - 4 ustawy o planowaniu przestrzennym:

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury - zostały zawarte w treści uchwały;

2) walory architektoniczne i krajobrazowe - zostały uwzględnione w treści uchwały;

3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych - zostały zawarte w treści uchwały;

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - zostały zawarte w treści uchwały;

5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych - zostały zawarte w treści uchwały;

6) walory ekonomiczne przestrzeni - zagadnienie nie dotyczy obszaru planu;

7) prawo własności - działka nr 138 jest własnością Gminy Łobez, zatem zagadnienie nie dotyczy obszaru planu;

8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa - zagadnienie nie dotyczy obszaru planu;

9) potrzeby interesu publicznego - przeznaczenie terenów elementarnych odpowiada potrzebom publicznym;

10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych - zostały zawarte w treści uchwały;

11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także udostępniony w postaci elektronicznej na stronach internetowych gminy;

12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych - na każdym etapie sporządzania projektu planu dostęp społeczeństwa był zapewniony, a projekt planu udostępniany był zainteresowanym stronom;

13) potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności - zagadnienie nie dotyczy obszaru planu;

14) interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne - po ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzenia planu zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski osób fizycznych dotyczące ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania;

15) kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego - zagadnienie nie dotyczy obszaru planu;

16) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu - zagadnienie nie dotyczy obszaru planu;

17) zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych
i rowerzystów - zagadnienie nie dotyczy obszaru planu;

18) dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej, w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy - zagadnienie nie dotyczy obszaru planu.

Obszar planu, wyposażony jest w niezbędne sieci infrastruktury technicznej (sieć wodociągową i elektroenergetyczną), nie przewiduje się znaczącego wpływu ustaleń projektu planu na finanse publiczne, w tym budżet gminy Łobez.

Z uwagi na to, że nie następuje wzrost wartości nieruchomości - obszar planu to dawny cmentarz ewangelicki z parkingiem i terenami zabudowy usługowej związanej z obsługą cmentarza, właścicielem terenu jest Gmina Łobez, a teren nie będzie przeznaczony do sprzedaży, w projekcie planu zastosowano zerową stawkę tzw. "opłaty planistycznej".

Uzasadnienie z upoważnienia Burmistrza Łobza podpisał: Krzysztof Czerwiński Zastępca Burmistrza.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »