| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/274/2010 Rady Gminy Obrzycko

z dnia 22 września 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Obrzycko lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu uprawnionego

Na podstawie art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
Rada Gminy, uchwala co następuje

§ 1.

Uchwała określa zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Obrzycko oraz jej jednostkom organizacyjnym, wobec osób fizycznych, osób prawnych a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami".

§ 2.

1. Należność pieniężna może zostać umorzona w całości lub części w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym w szczególności, jeżeli:

1) Osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku, których łączna wartość nie przekroczy kwoty 6.000 zł.

2) Osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie.

3) Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

4) Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.

5) Należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego.

6) Wójt może wyrazić zgodę na niedochodzenie na drodze sądowej należności o charakterze cywilnoprawnym budżetu Gminy Obrzycko, której kwota wraz z odsetkami ustawowymi nie przekracza 100 zł.

2. W przypadku, gdy wniosek dotyczy umorzenia części należności pieniężnej, umorzenie może nastąpić wyłącznie po uregulowaniu przez dłużnika pozostałej części należności głównej.

3. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem należności ubocznych (odsetki i inne koszty) w całości lub części odpowiadającej umorzonej części należności głównej.

4. Na wniosek dłużnika dopuszczalne jest umorzenie wyłącznie odsetek za zwłokę.

5. Umorzenie może nastąpić na wniosek dłużnika jak również z urzędu.

§ 3.

1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika, lub interesem publicznym spłata należności pieniężnej na pisemny wniosek dłużnika może być odroczona lub rozłożona na raty.

2. Od należności pieniężnej, której zapłatę rozłożono na raty nie pobiera się odsetek od momentu złożenia wniosku o rozłożenie na raty do momentu zapłaty ostatniej raty.

3. Od należności, której termin płatności odroczono nie pobiera się odsetek do upływu odroczonego terminu płatności.

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci którejkolwiek z rat w terminie albo w pełnej wysokości pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna łącznie z odsetkami, o których mowa w ust. 3

5. Jeżeli dłużnik nie spłaci wierzytelności w odroczonym terminie należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia wymagalności do dnia zapłaty.

§ 4.

Do umarzania, odraczania terminu płatności i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Obrzycko uprawniony jest Wójt Gminy Obrzycko, na podstawie złożonego wniosku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Kompletny wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty dłużnik składa wierzycielowi wraz z dowodami na jego poparcie, zgodnie z załącznikiem do uchwały. W przypadku stwierdzenia, że przedłożone dowody są niekompletne lub niewystarczające do stwierdzenia zaistnienia przesłanek do umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty organ uprawniony wyznaczający termin wzywa dłużnika do uzupełnienia braków we wniosku. Nie uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie powoduje jego pozostawienie bez rozpoznania.

§ 6.

Umorzenie oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje w formie pisemnej.

§ 7.

W przypadku ustalenia, że dowody na podstawie których umorzono, odroczono lub rozłożono należność pieniężną na raty okazały się fałszywe, lub dłużnik wprowadził organ o którym mowa w § 4 niniejszej uchwały w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę do złożenia przez organ oświadczenia woli określonej treści należność pieniężna będąca przedmiotem umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami o których mowa w § 3.

§ 8.

Umorzenie, odroczenie terminu lub rozkładanie na raty należności pieniężnych dokonywane na wniosek przedsiębiorcy ma charakter pomocy de minimis i następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 59, poz. 404 z 2007 r. ze zm.) i rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktaty do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379 s.5 z dnia 28.12.2006 r.).

§ 9.

Traci moc Uchwała Nr IX/43/2003 Rady Gminy Obrzycko z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Obrzycko z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Jacek Libera


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/274/2010
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 22 września 2010 r.

Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie wierzytelności na raty powinien zawierać:

1. Od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej:

a) szczegółowe udokumentowanie informacji dotyczących przesłanek zawartych w treści wniosku uzasadniających wystąpienie o udzielenie ulgi

b) oświadczenie o stanie majątkowym osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej

c) zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia, odcinki emerytury lub renty, zaświadczenie o pobieraniu zasiłków z tytułu pomocy społecznej lub bezrobocia oraz innych należności i otrzymanych świadczeń (kserokopie)

d) kopię zeznania podatkowego za rok ubiegły

2. Od osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

a) Dokumenty finansowe za rok poprzedzający złożenie wniosku o ulgę (np. sprawozdanie finansowe, książka przychodów i rozchodów)

b) Kopia deklaracji podatkowej (PIT, CIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku o ulgę

c) Aktualny opis z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (nie dotyczy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Gminę Obrzycko)

d) W przypadku gdy przesłanką jest trudna sytuacja ekonomiczna - opis tej sytuacji może zawierać następujące dokumenty:

- zestawienie środków trwałych

- bilanse i rachunki zysków i strat z ostatnich dwóch lat

- oświadczenie lub inny dokument (zawierające informacje zawarte w formularzu CIT-2 o wysokości przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodach w miesiącach bieżącego roku

- określenie struktury i wysokości posiadanych zaległości w realizacji innych zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych

e) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

f) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy

Przewodniczący Rady


Jacek Libera

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »