| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVII / 479 / 2010 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu

z dnia 24 września 2010r.

w sprawie; ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Tomyśl

Na podstawie art.14 ust. 5 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz.320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) Rada Miejska w Nowym Tomyślu u c h w a l a, co następuje :

§ 1. 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez gminę Nowy Tomyśl realizowane są w zakresie programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. Nr 4,poz.17).

2. Zgodnie z art.6 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dzieckiem w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego będzie udzielana bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w czasie od godz. 8:00 do godz. 13:O0 .

3. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu obejmuje :

a) skalkulowane koszty zakupów surowców zużytych do przyrządzania posiłków,

b) odpłatność za korzystanie z przedszkola, na które składają się koszty zajęć opiekuńczo wychowawczych realizowanych w zakresie i wymiarze przekraczającym podstawy programowe. Są to zajęcia logopedyczne,gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka, gry i zabawy edukacyjne oraz badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i poznawczą.

§ 2. 1. Wysokość opłat o których mowa w § 1 ust.2 lit. a ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym z uwzględnieniem norm żywieniowych.

2. Wysokość opłat o których mowa w § 1 ust.2 lit. b określa § 4 niniejszej uchwały.

§ 3. Koszty ponoszone za realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego ponoszone są w całości przez organ prowadzący. Przedszkole może świadczyć inne dodatkowe usługi np. rytmika, nauka języków obcych. Usługi te organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców dzieci uczęszczających do placówki pod warunkiem pełnego pokrycia kosztów ze środków poza budżetem gminy.

§ 4. 1. Ustala się opłatę za jedną godzinę zajęć opiekuńczo-wychowawczych świadczonych przez przedszkole dla dzieci, realizowane w zakresie i w wymiarze przekraczającym podstawy programowe w wysokości 2,20 zł ( słownie : dwa złote 20/100 ).

2. W przypadku gdy do przedszkola uczęszczać będzie drugie i każde następne dziecko z jednej rodziny, to odpłatność za świadczenie wynosić będzie 85 % opłaty określonej w § 4 ust.1.

§ 5. Opłata o której mowa w § 4 jest obowiązkowa i musi być uiszczana z góry do 10 dnia każdego miesiąca .

§ 6. Zakres świadczeń oraz wysokość opłat udzielanych przez publiczne przedszkole określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami) dziecka.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla .

§ 8. W przypadku rodzin będących czasowo w trudnej sytuacji materialnej doraźnych zwolnień z opłat może dokonać dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą rodziców.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XLV /362 /2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola na terenie Gminy Nowy Tomyśl (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia 2010r. Nr 12, poz.379).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą od 1 lutego 2011 roku .

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Szymkowiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »