| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/80/11 Rady Gminy Orchowo

z dnia 11 sierpnia 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Osówiec w gminie Orchowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Osówiec w gminie Orchowo, zwany dalej planem, po stwierdzeniu że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orchowo, przyjęte uchwałą nr XXXV/218/06 Rady Gminy Orchowo z dnia 27.02.2006r.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 23,75 ha, położony w granicach określonych na rysunku planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu, zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Osówiec - Gmina Orchowo, opracowany w skali 1 : 1000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orchowo, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Orchowo o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Orchowo o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

1) działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną, zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość od linii rozgraniczającej, na której dopuszcza się sytuowanie budynków;

3) obsłudze komunikacyjnej - należy przez to rozumieć dostęp do terenu z drogi publicznej dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego;

4) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie o wysokości do 1,5 m od poziomu terenu, w którym część ażurowa stanowi minimalnie 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia, a elementy betonowe dopuszczone są jedynie do wysokości 0,3 m od poziomu terenu;

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie przeważające na danym terenie;

6) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone w ustaleniach planu;

7) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach;

8) szyldach - należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

9) tablicach informacyjnych - należy przez to rozumieć elementy systemu informacji miejskiej, tablice z nazwą ulicy, numer posesji, tablice informujące o zasadach funkcjonowania terenów zielonych i lasów, tablice z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych;

10) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

11) zieleni krajobrazowej - należy przez to rozumieć nasadzenia zieleni o zróżnicowanej wysokości, wzbogacające krajobraz, w tym nasadzenia formowane w kształcie pasów, grup lub pojedynczych obiektów.

§ 3. Na rysunku planu przedstawiono graficznie następujące obowiązujące ustalenia planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) przeznaczenie terenu - oznaczone barwą i symbolem literowym lub literowo-cyfrowym;

5) klasyfikacja dróg publicznych;

6) odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej tereny;

7) przebieg i strefy oddziaływania linii elektroenergetycznych nn i SN;

8) przebieg granic Powidzkiego Parku Krajobrazowego;

9) strefa ochrony konserwatorskiej;

10) strefa ochrony stanowisk archeologicznych;

11) strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody - 8 m.

§ 4. Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MWn, 2MWn;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MW, 2MW, 3MW;

4) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MW/U, 2MW/U;

5) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej z usługami, oznaczony na rysunku planu symbolem MWn/U;

6) teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich, oznaczony na rysunku planu symbolem RU;

7) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 4U;

8) tereny zieleni urządzonej oraz sportu i rekreacji, znaczone na rysunku planu symbolami 1ZP/US, 2ZP/US, 3ZP/US;

9) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczone na rysunku planu symbolami 1P, 2P;

10) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP;

11) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZI, 2ZI;

12) teren zieleni urządzonej i obiektu kultu religijnego, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP/ZK;

13) teren wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczony na rysunku planu symbolem WS;

14) teren infrastruktury technicznej - wodociągi, oznaczony na rysunku planu symbolem W;

15) teren infrastruktury technicznej - kanalizacja, oznaczony na rysunku planu symbolem K;

16) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczone na rysunku planu symbolami 1E, 2E, 3E;

17) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KD-L, 2KD-L- droga klasy lokalnej, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D,- droga klasy dojazdowej; 1KDW, 2KDW, 3KDW - droga wewnętrzna.

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) zakaz lokalizacji i rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń, które wpływają negatywnie na ład przestrzenny, a w tym:

a) wolnostojących reklam;

b) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń zaplecza budów lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy;

c) ogrodzeń pełnych z elementów prefabrykowanych od strony dróg publicznych;

d) nowych nadziemnych sieci infrastruktury technicznej za wyjątkiem linii elektroenergetycznych, dla których stosuje się zapis § 30 ust. 7;

e) ramp, schodów i pochylni obsługujących obiekty położone poza terenami dróg publicznych;

2) nakaz:

a) zachowania zharmonizowanego wyglądu elementów wyposażenia dróg, takich jak: nawierzchnie, latarnie, tworzących spójne rozwiązanie architektoniczne;

b) zachowania ciągłości poszczególnych elementów wyposażenia dróg, takich jak: jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe tworzących spójne rozwiązanie architektoniczne,

3) dopuszczenie:

a) lokalizacji reklam na elewacjach budynków usługowych, przy czym ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 20% powierzchni elewacji budynku;

b) dopuszczenie szyldów, tablic informacyjnych i reklam na elewacjach budynków, przy czym ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 10% powierzchni elewacji budynku;

c) lokalizacji obiektów małej architektury jednorodnych stylistycznie;

d) lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych z wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2) dopuszczenie stosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych zgodnie z zapisem § 30 pkt 2;

3) dla terenu RU nakaz stosowania urządzeń ograniczających wpływ hodowli na jakość wód i gleb - szczelne zbiorniki na gnojówkę, płyty uszczelniające miejsca gromadzenia obornika czy kiszonek paszowych zdrenowane do zbiornika na gnojówkę;

4) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) wszelkie oddziaływania na środowisko wynikające z realizacji ustaleń planu nie mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny;

6) w przypadku możliwości wystąpienia przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska na terenach wymagających ochrony akustycznej należy stosować środki techniczne, technologiczne lub organizacyjne zmniejszające poziom hałasu, co najmniej do poziomów dopuszczalnych.

7) zastosowanie zabezpieczeń dla nawierzchni przeznaczonych dla postoju i prowadzenia ruchu kołowego przed infiltracją zanieczyszczeń wód opadowych do środowiska gruntowo-wodnego;

8) magazynowanie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) dopuszczenie zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych w związku z realizacją obiektów na terenie działki pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w przepisach odrębnych lub zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla Gminy Orchowo i przepisami odrębnymi;

10) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia dla terenów publicznych, przy uwzględnieniu wymaganych planem elementów komunikacji i urządzeń infrastruktury technicznej;

11) zachowanie istniejących drzew i krzewów, które nie kolidują z planowanym zagospodarowaniem terenu;

12) wskazuje się, że tereny 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, należą do terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

13) wskazuje się, że tereny 1MW, 2MW, 3MW, 1MWn, 2MWn, należą do terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;

14) wskazuje się, że tereny 1MW/U, 2MW/U, MWn/U, 2U należą do terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

15) wskazuje się, że tereny 1ZP/US, 2ZP/US, 3ZP/US należą do terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

16) realizacja inwestycji wymaga szczegółowego rozpoznania geotechnicznych warunków posadowienia fundamentów obiektów budowlanych.

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego:

1) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej dla zespołu dworsko - folwarcznego w centrum wsi Osówiec w granicach przedstawionych na rysunku planu w obrębie której nakazuje się:

a) zachowanie historycznego rozplanowania,

b) zachowanie historycznej parcelacji, zgodnie z zasadą niepodzielności zespołów,

c) zachowanie zabytkowej zabudowy,

d) zachowanie zabytkowej zieleni,

e) zharmonizowanie nowych obiektów z zabytkowym otoczeniem w zakresie lokalizacji, skali i formy architektonicznej,

f) zharmonizowanie nawierzchni alejek z zabytkowym sąsiedztwem.

2) na obszarze objętym opracowaniem usytuowane są obiekty o walorach zabytkowych, podlegające ochronie konserwatorskiej. Część z nich wpisana jest do rejestru zabytków:

a) na terenie 2U - KAPLICA GROBOWA MILICKICH, właścicieli majątku Osówiec, ob. kaplica p.w.. MB Różańcowej, murowana z 1883r., - Rej. Zab.: A - 272/14 z dn. 30 kwietnia 1984r.

b) na terenie ZP/ZK - KAPLICZKA, murowana z 1 ćw. XX w.

c) na terenie 4ZP w strefie ochrony konserwatorskiej - fragment ZESPOŁU DWORSKO - FOLWARCZNEGO:

- dwór, murowano - drewniany z 1 poł. XVIII - Rej. Zab.: A - 273/15 z dn. 30 kwietnia 1984r.

- oficyna, 2 poł. XIX przebudowana,

- park krajobrazowy z początku XX w.

- wozownia, murowana, k. XVIII,

d) na terenie RU w strefie ochrony konserwatorskiej - fragment ZESPOŁU DWORSKO - FOLWARCZNEGO - folwark:

- stajnia, ob. magazyn, mur., k. XVIII, przebudowana,

- chlewnia, mur., k. XVIII, przebudowana,

- stodoła I, ob. mieszalnia pasz, murowana. z k. XVIII

- stodoła II, ob. magazyn, mur., k. XVIII,

- magazyn zbożowy, mur., k. XVIII,

- gorzelnia, murowana, k. XVIII, rozbudowana w latach 60 XX.

e) na terenie 1MWn:

- dom dla służby, murowany, z 1840r. przebudowany w 1910 r.,

f) na terenie 2MW/U

- rządcówka z 1 poł. XIX

3) obowiązuje nakaz uzyskania pozwolenia od właściwego miejscowo konserwatora zabytków na wykonanie wszelkich prac planowanych na obszarze lub w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

4) pozostałe inwestycje planowane na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej oraz dotyczące obiektów objętych ochroną konserwatorską, ale położonych poza wyznaczoną strefą, a dotyczące

a) rozbiórki obiektu,

b) przebudowy i remontu obiektu,

c) zmiany sposobu użytkowania,

d) budowy nowych obiektów, w tym ogrodzeń,

e) budowy i modernizacji sieci infrastruktury technicznej z przyłączami,

f) wycinki i nasadzenia, projektowania zieleni,

g) prac ziemnych

wymagają uzyskania pozytywnej opinii konserwatorskiej,

5) cały teren opracowania znajduje się w strefie ochrony stanowisk archeologicznych. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego w strefie ochrony stanowisk archeologicznych ustala się obowiązek uzgadniania z właściwym miejscowo konserwatorem zabytków, wszelkich inwestycji związanych z zabudowaniem lub zagospodarowaniem terenu, a wymagających prac ziemnych, celem ustalenia obowiązującego inwestora zakresu badań archeologicznych,

6) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala się w obrębie szerokopłaszczyznowego zadania inwestycyjnego, obowiązek przeprowadzenia:

a) rozpoznawczych badań powierzchniowo - sondażowych,

b) ratowniczych badań wykopaliskowych wyprzedzających inwestycję na wytypowanych stanowiskach archeologicznych,

c) badań archeologicznych na nowych obiektach archeologicznych,

d) stałego nadzoru archeologicznego podczas odhumusowania terenu,

7) wszystkie prace archeologiczne muszą być uzgodnione pozwoleniem właściwego miejscowo konserwatora zabytków, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub przed rozpoczęciem prac ziemnych.

§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) dopuszczenie lokalizacji elementów zagospodarowania terenu zgodnie z paragrafem 5 niniejszej uchwały;

2) oświetlenie terenu zgodnie z przepisami szczególnymi;

3) stosowanie trwałych i estetycznych elementów zagospodarowania oraz małej architektury jednorodnych stylistycznie;

4) lokalizację zieleni urządzonej i krajobrazowej wzdłuż drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD-L, 2KD-L .

§ 9. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizację:

a) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce budowlanej;

b) budynków garażowo - gospodarczych,

c) dojść i dojazdów związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwpożarowych i dróg wewnętrznych;

d) małej architektury, oświetlenia terenu, zieleni;

e) infrastruktury technicznej;

2) zasady zagospodarowania terenu.

a) dopuszcza się rozbudowę i remonty istniejących obiektów budowlanych pod warunkiem zachowania ustaleń niniejszej uchwały,

b) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy - do 30% powierzchni działki,

c) obowiązek zachowania - 40 % powierzchni działki w postaci terenów zieleni - powierzchnia biologicznie czynna,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

e) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki 20 m;

f) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki dla zabudowy wolnostojącej 800 m2;

g) dopuszczenie wydzielenia działek pod drogi wewnętrzne o minimalnej szerokości 6,0 m z bezpośrednim zjazdem na drogę publiczną;

h) dopuszczenie lokalizacji przed linią zabudowy schodów i tarasów wychodzących poza nią na odległość do 1,5 m;

i) dopuszczenie lokalizacji przed linią zabudowy elementów budynku wychodzących poza nią na odległość do 1,5 m, które:

- usytuowane są w całości poniżej poziomu terenu,

- usytuowane są w całości na wysokości nie mniejszej niż 3,0 m ponad poziomem terenu.

3) zasady i warunki zabudowy:

a) wysokość zabudowy budynków mieszkalnych do 9,5 m ponad poziomem terenu;

b) liczba kondygnacji: jedna kondygnacja podziemna, jedna nadziemna i poddasze użytkowe,

c) obowiązują dachy skośne o nachyleniu połaci od 30 do 45 stopni,

d) obiekty garażowo - gospodarcze jednokondygnacyjne,

e) kierunek głównej kalenicy dachu na budynku mieszkalnym zgodny z kierunkiem kalenicy na budynku mieszkalnym na działce sąsiedniej;

f) ogrodzenia ażurowe na granicy działek.

§ 10. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MWn, 2MWn, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizację:

a) na jednej działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

b) budynków garażowo - gospodarczych,

c) dojść i dojazdów związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwpożarowych i dróg wewnętrznych;

d) małej architektury, oświetlenia terenu, zieleni;

e) infrastruktury technicznej;

2) zasady zagospodarowania terenu.

a) dopuszcza się rozbudowę i remonty istniejących obiektów budowlanych pod warunkiem zachowania ustaleń niniejszej uchwały,

b) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy - do 50% powierzchni działki,

c) obowiązek zachowania - 30 % powierzchni działki w postaci terenów zieleni - powierzchnia biologicznie czynna;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

e) minimalna szerokość frontu działki 20 m;

f) minimalna powierzchnia działki budowlanej 800 m2;

g) dopuszczenie wydzielenia działek pod drogi wewnętrzne o minimalnej szerokości 6,0 m z bezpośrednim zjazdem na drogę publiczną;

3) zasady i warunki zabudowy:

a) wysokość zabudowy budynków mieszkalnych do 9,5 m ponad poziomem terenu;

b) liczba kondygnacji: jedna kondygnacja podziemna, jedna nadziemna i poddasze użytkowe,

c) obowiązują dachy skośne o nachyleniu połaci od 20 do 45 stopni,

d) dopuszczenie dachów płaskich;

e) obiekty garażowo - gospodarcze jednokondygnacyjne,

f) kierunek głównej kalenicy dachu na budynku mieszkalnym zgodny z kierunkiem kalenicy na budynku mieszkalnym na działce sąsiedniej,

g) ogrodzenia ażurowe na granicy działek,

§ 11. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MW, 2MW, 3MW, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizację:

a) budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

b) budynków garażowo - gospodarczych;

c) dojść i dojazdów związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwpożarowych i dróg wewnętrznych;

d) małej architektury, oświetlenia terenu, zieleni;

e) infrastruktury technicznej;

2) zasady zagospodarowania terenu.

a) dopuszcza się rozbudowę i remonty istniejących obiektów budowlanych pod warunkiem zachowania ustaleń niniejszej uchwały,

b) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy - do 50% powierzchni działki,

c) obowiązek zachowania - 30 % powierzchni działki w postaci terenów zieleni - powierzchnia biologicznie czynna;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

e) minimalna szerokość frontu działki 25 m;

f) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej 1000 m2;

g) dopuszczenie wydzielenia działek pod drogi wewnętrzne o minimalnej szerokości 6,0 m z bezpośrednim zjazdem na drogę publiczną;

3) zasady i warunki zabudowy:

a) wysokość zabudowy budynków mieszkalnych do 16 m ponad poziomem terenu;

b) liczba kondygnacji: jedna kondygnacja podziemna, do trzech kondygnacji nadziemnych

c) obiekty garażowo - gospodarcze jednokondygnacyjne z dachami płaskimi,

d) ogrodzenia ażurowe na granicy działek.

§ 12. Na terenie obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich, oznaczonym na rysunku planu symbolem RU ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizację:

a) zabudowy produkcyjnej i gospodarczej dla potrzeb rolnictwa, hodowli, ogrodnictwa;

b) budynków garażowych i gospodarczych;

c) dojść i dojazdów związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwpożarowych i dróg wewnętrznych;

d) małej architektury, oświetlenia terenu, zieleni;

e) infrastruktury technicznej;

2) zasady zagospodarowania terenu.

a) dopuszcza się rozbudowę i remonty istniejących obiektów budowlanych pod warunkiem zachowania ustaleń niniejszej uchwały,

b) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy - do 40% powierzchni działki,

c) obowiązek zachowania - 20 % powierzchni działki w postaci terenów zieleni - powierzchnia biologicznie czynna;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

e) minimalna szerokość frontu działki 20 m;

f) minimalna powierzchnia działki budowlanej 2000 m2;

g) dopuszczenie wydzielenia działek pod drogi wewnętrzne o minimalnej szerokości 6,0 m z bezpośrednim zjazdem na drogę publiczną;

3) zasady i warunki zabudowy:

a) wysokość zabudowy budynków zabudowy produkcyjnej i gospodarczej dla potrzeb rolnictwa, hodowli, ogrodnictwa do 15 m ponad poziomem terenu;

b) liczba kondygnacji: jedna kondygnacja podziemna, 2 kondygnacje nadziemne

c) obowiązują dachy skośne o nachyleniu połaci od 10 do 45 stopni,

d) dopuszczenie dachów płaskich;

§ 13. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MW/U, 2MW/U, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizację:

a) jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wolnostojącego na działce budowlanej;

b) budynków garażowo - gospodarczych;

c) jednego budynku usługowego na działce budowlanej;

d) dojść i dojazdów związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwpożarowych i dróg wewnętrznych;

e) małej architektury, oświetlenia terenu, zieleni;

f) infrastruktury technicznej;

2) zasady zagospodarowania terenu.

a) dopuszcza się rozbudowę i remonty istniejących obiektów budowlanych pod warunkiem zachowania ustaleń niniejszej uchwały,

b) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy - do 50% powierzchni działki,

c) obowiązek zachowania - 30 % powierzchni działki w postaci terenów zieleni - powierzchnia biologicznie czynna;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

e) minimalna szerokość frontu działki 20 m;

f) minimalna powierzchnia działki budowlanej 1000 m2;

g) dopuszczenie wydzielenia działek pod drogi wewnętrzne o minimalnej szerokości 6,0 m z bezpośrednim zjazdem na drogę publiczną;

3) zasady i warunki zabudowy:

a) wysokość zabudowy budynków mieszkalnych do 9,5 m ponad poziomem terenu;

b) liczba kondygnacji: jedna kondygnacja podziemna i 2 kondygnacje nadziemne;

c) obowiązują dachy skośne o nachyleniu połaci od 20 do 45 stopni,

d) dopuszczenie dachów płaskich;

e) budynki garażowo - gospodarcze jednokondygnacyjne,

f) budynek usługowy jednokondygnacyjny,

g) kierunek głównej kalenicy dachu na budynku mieszkalnym zgodny z kierunkiem kalenicy na budynku mieszkalnym na działce sąsiedniej;

h) ogrodzenia ażurowe na granicy działek.

§ 14. Na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej z usługami, oznaczonym na rysunku planu symbolem MWn/U ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizację:

a) na jednej działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

b) budynków garażowo - gospodarczych;

c) jednego budynku usługowego na działce budowlanej;

d) dojść i dojazdów związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwpożarowych i dróg wewnętrznych;

e) małej architektury, oświetlenia terenu, zieleni;

f) infrastruktury technicznej;

2) zasady zagospodarowania terenu.

a) dopuszcza się rozbudowę i remonty istniejących obiektów budowlanych pod warunkiem zachowania ustaleń niniejszej uchwały,

b) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy - do 50% powierzchni działki,

c) obowiązek zachowania - 30 % powierzchni działki w postaci terenów zieleni - powierzchnia biologicznie czynna;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

e) minimalna szerokość frontu działki 20 m;

f) minimalna powierzchnia działki budowlanej 800 m2;

g) dopuszczenie wydzielenia działek pod drogi wewnętrzne o minimalnej szerokości 6,0 m z bezpośrednim zjazdem na drogę publiczną;

h) dopuszczenie lokalizacji przed linią zabudowy schodów wychodzących poza nią na odległość do 1 m;

3) zasady i warunki zabudowy:

a) wysokość zabudowy budynków mieszkalnych do 9,5 m ponad poziomem terenu;

b) liczba kondygnacji: jedna kondygnacja podziemna, jedna nadziemna i poddasze użytkowe,

c) obowiązują dachy skośne o nachyleniu połaci od 20 do 45 stopni,

d) dopuszczenie dachów płaskich;

e) budynki garażowo - gospodarcze jednokondygnacyjne,

f) budynek usługowy jednokondygnacyjny,

g) kierunek głównej kalenicy dachu na budynku mieszkalnym zgodny z kierunkiem kalenicy na budynku mieszkalnym na działce sąsiedniej,

h) ogrodzenia ażurowe na granicy działek.

§ 15. Na terenach zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 4U, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizację:

a) na terenie 2U- zabudowy sakralnej - wraz z obiektami towarzyszącymi;

b) na terenach 1U, 3U, 4U,- zabudowy usługowej: obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 400,0 m2.- usług handlu, gastronomii i administracji;

c) dojść i dojazdów związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwpożarowych i dróg wewnętrznych;

d) małej architektury, oświetlenia terenu, zieleni;

e) infrastruktury technicznej;

2) zasady zagospodarowania terenu.

a) dopuszcza się rozbudowę i remonty istniejących obiektów budowlanych pod warunkiem zachowania ustaleń niniejszej uchwały,

b) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy - do 50% powierzchni działki,

c) obowiązek zachowania - 30 % powierzchni działki w postaci terenów zieleni - powierzchnia biologicznie czynna;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

e) minimalna szerokość frontu działki nowo wydzielonej 20 m;

f) minimalna powierzchnia działki budowlanej dla terenu 1U, 2U, 3U - 450,0 m2, dla terenu 4U - 1000 m2,

g) dopuszczenie wydzielenia działek pod drogi wewnętrzne o minimalnej szerokości 6,0 m z bezpośrednim zjazdem na drogę publiczną;

h) dopuszczenie lokalizacji przed linią zabudowy schodów wychodzących poza nią na odległość do 1 m;

3) zasady i warunki zabudowy:

a) wysokość zabudowy:

- na terenie 2U dla budynku kapliczki nie więcej niż 15 m a dla budynków towarzyszących nie więcej niż 9,5 m;

- na terenie 1U, 3U, 4U do dwóch kondygnacji i nie więcej niż 9,5 m;

b) liczba kondygnacji: jedna kondygnacja podziemna, jedna nadziemna i poddasze użytkowe,

c) na terenie 1U, 3U i 4U obowiązują dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych od 20o do 45o, dopuszczalne są też dachy płaskie, a na terenie 2U dachy strome bez określenia kąta nachylenia połaci dachu;

d) ogrodzenia ażurowe na granicy działek.

§ 16. Na terenach zieleni urządzonej oraz usług sportu i rekreacji, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP/US, 2ZP/US, 3ZP/US, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizację:

a) zieleni urządzonej, ozdobnej, rekreacyjnej i parkowej.

b) placów zabaw, urządzeń sportowo-rekreacyjnych;

c) dopuszczenie lokalizacji budynków związanych z obsługą terenu, w tym szatni, sanitariatów, obiektów turystyki w postaci przydrożnych wiat i parkingów;

d) alejek parkowych stanowiących ciągi pieszo-rowerowe, dojazdów związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwpożarowych;

e) małej architektury, oświetlenia terenu, zieleni;

f) na terenie 3ZP/US lokalizację zieleni krajobrazowej wzdłuż linii rozgraniczającej z terenem 1WS;

g) infrastruktury technicznej;

h) parkingów;

2) zasady zagospodarowania terenu.

a) dopuszcza się rozbudowę i remonty istniejących urządzeń rekreacyjnych i obiektów budowlanych pod warunkiem zachowania ustaleń niniejszej uchwały,

b) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy - do 40% powierzchni działki,

c) obowiązek zachowania - 40 % powierzchni działki w postaci terenów zieleni - powierzchnia biologicznie czynna;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

e) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki 15 m;

f) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej - 700,0 m2;

g) na terenach 2ZP/US i 3ZP/US dopuszcza się wydzielenie działki pod drogę wewnętrzną o minimalnej szerokości - 6,0 m z bezpośrednim zjazdem na drogę publiczną;

h) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń ażurowych;

i) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych;

j) zakaz lokalizacji szyldów oraz reklam.

k) dopuszczenie wydzielenia terenu pod pojemniki na segregację odpadów komunalnych,

3) zasady i warunki zabudowy:

a) powierzchnia zabudowy dla jednego budynku nie więcej niż 120,0 m2, ;

b) wysokość zabudowy dla urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz budynków związanych z obsługą terenu, w tym szatni, sanitariatów do 6,0 m,

c) liczba kondygnacji dla obiektów : jedna kondygnacja nadziemna,

d) obowiązują dachy strome symetryczne nachylone od 20 do 45 stopni;

e) ogrodzenia ażurowe na granicy działek.

§ 17. Na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P, 2P, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizację:

a) obiektów produkcyjnych, garażowych, gospodarczych, technicznych, magazynowych, składowisk, administracyjnych i socjalno-sanitarnych;

b) małej architektury i oświetlenia terenu;

c) dojść i dojazdów związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwpożarowych;

d) terenów zieleni towarzyszącej;

2) zasady zagospodarowania terenu.

a) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy - do 40% powierzchni działki,

b) obowiązek zachowania - 30% powierzchni działki w postaci terenów zieleni,

c) minimalną powierzchnię działki budowlanej - 1000m2;

d) minimalną szerokość frontu działki budowlanej dla terenu - 20,0 m;

e) dopuszcza się wydzielenie działek pod drogi wewnętrzne o minimalnej szerokości - 6,0 m z bezpośrednim zjazdem na drogę publiczną,

f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

3) zasady i warunki zabudowy:

a) wysokość zabudowy do 16 m;

b) obowiązują dachy skośne o nachyleniu połaci od 20 do 45 stopni,

c) dopuszczenie dachów płaskich;

d) dopuszczenie łączenia obiektów;

§ 18. Na terenach zieleni urządzonej oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, ustala się następujące parametry zagospodarowania terenu:

1) lokalizację:

a) zieleni urządzonej o charakterze parkowym;

b) dojść i dojazdów związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwpożarowych;

c) małej architektury i oświetlenia terenu;

2) zasady zagospodarowania terenu.

a) zachowanie i ochronę istniejącej zieleni, w tym krzewów i drzew;

b) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia terenów;

c) nakaz dostosowania zieleni do lokalnych warunków glebowo-wodnych;

d) dopuszcza się wprowadzenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

e) zagospodarowanie zielenią izolacyjną obszarów, na których występuje infrastruktura techniczna zgodnie z przepisami szczególnymi;

f) zakaz realizacji utwardzonych dróg za wyjątkiem dojazdów gospodarczych i przeciwpożarowych;

g) nakaz wykonywania niezbędnych prac z zakresu: regulacji, w celu utrzymania terenu, nasadzeń lub wycinki drzew i krzewów, oraz innych działań związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni.

h) obowiązek zachowania - 50 % powierzchni działki w postaci terenów zieleni - powierzchnia biologicznie czynna;

i) na terenie 4ZP dopuszcza się przebudowę i remont istniejącego obiektu wpisanego do rejestru zabytków zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7.

§ 19. Na terenach zieleni izolacyjnej oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZI, 2ZI, ustala się następujące parametry zagospodarowania terenu:

1) lokalizację:

a) zieleni izolacyjnej - zimozielonej, wielopiętrowej i wysokiej o zwartym charakterze;

b) dojść i dojazdów związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwpożarowych;

c) małej architektury i oświetlenia terenu;

2) zasady zagospodarowania terenu.

a) dopuszcza się wprowadzenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

b) zagospodarowanie zielenią izolacyjną obszarów, na których występuje infrastruktura techniczna zgodnie z przepisami szczególnymi;

c) zakaz realizacji utwardzonych dróg za wyjątkiem dojazdów gospodarczych i przeciwpożarowych;

d) nakaz wykonywania niezbędnych prac z zakresu: regulacji, w celu utrzymania terenu, nasadzeń lub wycinki drzew i krzewów, oraz innych działań związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni.

e) obowiązek zachowania - 70 % powierzchni działki w postaci terenów zieleni - powierzchnia biologicznie czynna;

§ 20. Na terenie zieleni urządzonej i obiektu kultu religijnego, oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP/ZK, ustala się następujące parametry zagospodarowania terenu:

1) lokalizację:

a) zieleni urządzonej i przydrożnej kapliczki;

b) dojść związanych z funkcją terenu;

c) małej architektury i oświetlenia terenu;

2) zasady zagospodarowania terenu.

a) zachowanie i ochronę istniejącej zieleni, w tym krzewów i drzew;

b) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia terenów;

c) nakaz dostosowania zieleni do lokalnych warunków glebowo-wodnych;

d) obowiązek zachowania - 70 % powierzchni działki w postaci terenów zieleni - powierzchnia biologicznie czynna;

e) nakaz wykonywania niezbędnych prac z zakresu: konserwacji i remontów obiektu kapliczki, nasadzeń lub wycinki drzew i krzewów, oraz innych działań związanych pielęgnacją i utrzymaniem zieleni.

§ 21. Na terenie wód śródlądowych powierzchniowych, oznaczonym na rysunku planu symbolem WS, ustala się następujące parametry zagospodarowania terenu:

1) lokalizację:

a) wód śródlądowych powierzchniowych - zbiornik wodny;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) ustala się zakaz zrzutu wszelkich ścieków komunalnych do zbiornika wodnego,

b) nakaz wykonywania prac regulacyjnych i porządkowych;

c) dopuszczenie lokalizacji zieleni towarzyszącej,

d) dopuszczenie lokalizacji urządzeń i elementów zagospodarowania: przepusty, kładki, mostki, pomosty;

e) w sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą w zakresie użytkowania terenów WS mają zastosowanie przepisy szczególne.

§ 22. Na terenach dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-L, 2KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, ustala się:

1) klasyfikację:

a) dla terenów 1KD-L, 2KD-L - droga klasy lokalnej;

b) dla terenów 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D -drogi klasy dojazdowej;

2) dla terenów: 1KD-L, 2KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D zgodnie z rysunkiem planu:

a) układ jedno jezdniowy, z dwoma pasami ruchu z dopuszczeniem zwiększenia ilości pasów ruchu w strefach skrzyżowań;

b) dwustronne chodniki, z dopuszczeniem zamiany na ciągi pieszo-rowerowe;

c) zachowanie istniejących drzew i krzewów, które nie kolidują z planowanym zagospodarowaniem terenu;

d) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, przy uwzględnieniu wymaganych planem elementów komunikacji i urządzeń infrastruktury technicznej;

e) dopuszcza się lokalizację w pasach drogowych infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwolą.

3) dla terenów 1KDW, 2KDW, 3KDW, zgodnie z rysunkiem planu: układ jednoprzestrzenny z jednym pasem ruchu pieszo-jezdnego.

§ 23. Na terenie infrastruktury technicznej - wodociągi, oznaczonym na rysunku planu symbolem W, ustala się następujące parametry zagospodarowania terenu:

1) lokalizację:

a) istniejące ujęcia wody i stacji pomp, hydrofornia;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) strefa ochrony bezpośredniej istniejącego ujęcia wody zlokalizowanego na terenie oznaczonym symbolem W wynosi 8 m na zewnątrz studni .

b) zachowanie istniejącej zieleni wysokiej;

c) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, przy uwzględnieniu wymaganych planem elementów komunikacji i urządzeń infrastruktury technicznej;

d) obowiązek zachowania - 15 % powierzchni działki w postaci terenów zieleni - powierzchnia biologicznie czynna;

e) w sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą w zakresie użytkowania terenu oznaczonego symbolem W, mają zastosowanie przepisy szczególne.

§ 24. Na terenie infrastruktury technicznej - kanalizacja, oznaczonym na rysunku planu symbolem K, ustala się następujące parametry zagospodarowania terenu:

1) lokalizację:

a) oczyszczalni ścieków;

b) budynków technologicznych, pomocniczych;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy budynkami kubaturowymi - do 70% powierzchni działki,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów technologicznych obiektów otwartych usytuowana jest 20 m w głąb terenu od nieprzekraczalnej linii zabudowy.

d) dopuszcza się wprowadzenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

e) zakaz realizacji utwardzonych dróg publicznych za wyjątkiem dojazdów gospodarczych i przeciwpożarowych;

f) obowiązek zachowania - 15 % powierzchni działki w postaci terenów zieleni - powierzchnia biologicznie czynna,

g) nakaz wykonywania niezbędnych prac z zakresu: regulacji, w celu utrzymania terenu, nasadzeń lub wycinki drzew i krzewów, oraz innych działań związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni;

h) w sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą w zakresie użytkowania terenów K, mają zastosowanie przepisy szczególne.

3) zasady i warunki zabudowy:

a) wysokość zabudowy budynków technologicznych, pomocniczych - jedna kondygnacja nadziemna.

§ 25. Na terenach infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1E, 2E, 3E ustala się następujące parametry zagospodarowania terenu:

1) lokalizację:

a) stacji transformatorowych. Określenie ostatecznej rozbudowy sieci będzie możliwe po określeniu zapotrzebowania na moc. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inną niż zaznaczone na załączniku mapowym lokalizację stacji transformatorowych. W przypadku konieczności budowy stacji transformatorowych na terenach innych niż określone w planie, przedsiębiorstwo energetyczne wskaże miejsca pod ich budowę. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne nie będzie mogło pozyskać wskazanego gruntu dla potrzeb budowy stacji transformatorowych nowe miejsce wskaże Urząd Gminy w Orchowie.

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia działki do 50 m2,

b) dla lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych nie obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy;

c) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej;

d) zakaz realizacji utwardzonych dróg publicznych za wyjątkiem dojazdów gospodarczych i przeciwpożarowych;

e) nakaz wykonywania niezbędnych prac z zakresu: regulacji, w celu utrzymania terenu, nasadzeń lub wycinki drzew i krzewów, oraz innych działań związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni;

f) obowiązek zachowania - 15 % powierzchni działki w postaci terenów zieleni - powierzchnia biologicznie czynna;

g) w sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą w zakresie użytkowania terenów oznaczonych symbolami 1E, 2E, 3E, mają zastosowanie przepisy szczególne;

h) w uzasadnionych przypadkach dopuszczenie budowy nowych nadziemnych sieci infrastruktury technicznej.

§ 26. Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na ich nie występowanie na obszarze objętym planem.

§ 27. W planie nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych; nie określa się także szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

§ 28. Określa się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy zgodnie z przepisami szczególnymi.

1) Strefy oddziaływania linii elektroenergetycznych:

a) SN 15kV po 7.5 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów na zewnątrz linii;

b) nn 0,4 kV po 3.0 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów na zewnątrz linii;

c) na obszarach stref oddziaływania linii elektroenergetycznych obowiązuje zakaz lokalizowania wszelkiej zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej.

2) Strefa ochrony bezpośredniej istniejącego ujęcia wody wynosi 8m na zewnątrz studni.

§ 29. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) szerokość dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

2) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, chodników, ścieżek rowerowych w granicy obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym z uwzględnieniem ustaleń planu;

3) dopuszczenie etapowania przy rozbudowie układu drogowego zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, nie wymienionych planem elementów układu komunikacyjnego, w tym drogowych obiektów inżynierskich;

5) parametry układu komunikacyjnego zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi;

6) w zależności od programu funkcjonalnego zapewnienie na działce pełnych potrzeb parkingowych zgodnie z przepisami szczególnymi;

7) realizację dróg rowerowych zgodnie z warunkami technicznymi;

8) dopuszczenie jednego zjazdu dla każdej działki budowlanej, przy czym dla działek narożnych usytuowanie zjazdów poza strefą skrzyżowań.

9) parkowanie w granicach działki budowlanej:

a) dla obiektów usługowych, z wyjątkiem handlowych - 3 stanowiska postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej,

b) dla obiektów handlowych 4,5 stanowiska postojowego na 100m2 powierzchni użytkowej,

c) dla obiektów zamieszkania zbiorowego 25 stanowisk na każde 100 miejsc noclegowych;

d) sumaryczną liczbę stanowisk postojowych wynikającą z wymogów parkingowych dla obiektów wielofunkcyjnych, w tym zapewnienie stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych i rowerów, zgodnie z przepisami odrębnymi,

e) lokalizację miejsc przeładunku i postoju w granicach własnej działki dla obsługi obiektów i terenów samochodami ciężarowymi w ilości wynikającej z potrzeb planowanej funkcji;

§ 30. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) zachowanie istniejącej sieci infrastruktury technicznej z dopuszczeniem jej remontu i rozbudowy i przebudowy, a w przypadku lokalizacji poza terenami komunikacji przełożenia jej na tereny komunikacji;

2) odprowadzenie ścieków komunalnych do kanalizacji sanitarnej, a na obszarach, na których nie ma kanalizacji sanitarnej dopuszczenie odprowadzenia ścieków komunalnych do zbiorników bezodpływowych i ich wywóz do oczyszczalni ścieków do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej;

3) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

4) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów nieutwardzonych oraz połaci dachowych w granicach własnej działki;

5) odprowadzenie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z przepisami odrębnymi lub ich retencjonowanie i wtórne wykorzystanie do celów nawodnień po uprzednim podczyszczeniu do jakości określonej w przepisach odrębnych;

6) zezwala się w trakcie realizacji planu na całym obszarze opracowania lokalizację zadań dla realizacji inwestycji celu publicznego i wydzielanie terenu dla ich potrzeb w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z istniejącej sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4 kV, która będzie rozbudowywana do występującego zapotrzebowania na energię. Dopuszcza się budowę sieci elektroenergetycznej odpowiednio do zbilansowanych potrzeb i zgodnie z warunkami wydanymi przez przedsiębiorstwo energetyczne. Określenie ostatecznej rozbudowy sieci będzie możliwe po określeniu zapotrzebowania na moc.

7) budowę nowych linii elektroenergetycznych wyłącznie jako kablowych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się budowę linii elektroenergetycznych w formie napowietrznej.

8) dopuszczenie przebudowy linii napowietrznych na linie kablowe, zgodnie z zapisem § 30 ust. 1. Koszty związane z przebudową poniesie jednostka odpowiedzialna za planowanie przestrzenne lub Podmiot wchodzący w kolizję.

9) do czasu przebudowy linii napowietrznych na kablowe zachowanie pasów wolnych od zabudowy, zgodnie z zapisem § 28 ust. 1;

10) dopuszczenie lokalizacji małogabarytowych stacji transformatorowo-rozdzielczych na samodzielnych działkach o powierzchni do 50 m2 z dostępem do drogi publicznej;

11) wszystkie istniejące na obszarze urządzenia elektroenergetyczne należy wkomponować w projektowane zagospodarowanie przedmiotowego terenu, zachowując bezpieczne odległości zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;

12) dopuszczenie lokalizacji sieci telekomunikacyjnej na terenach komunikacji wyłącznie jako sieci podziemnej;

13) do celów grzewczych należy stosować paliwa charakteryzujące się niskimi wskaźnikami emisyjnymi takie jak: paliwa płynne, gazowe, stałe - drewno, biomasa, lub alternatywne źródła energii;

14) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;

15) dopuszczenie lokalizacji studni z wykorzystaniem wody wyłącznie dla celów gospodarczych.

16) przy zmianie przeznaczenia działek z urządzeniami melioracyjnymi na cele nierolnicze, należy wykonać przebudowę istniejących urządzeń melioracji wodnych dostosowując je do planowanego sposobu zagospodarowania terenu,

17) zakaz niszczenia, uszkadzania i zanieczyszczania urządzeń melioracji wodnych,

18) zakaz zmiany stosunków wodnych, zasypywania oczek wodnych i bezodpływowych naturalnych zagłębień terenu.

19) obowiązek zachowania systemu melioracyjnego, a w przypadku konieczności jego naruszenia należy dokonać przebudowy na koszt inwestora lub zastosować rozwiązanie zastępcze zgodnie z przepisami odrębnymi w uzgodnieniu z zarządcą tych urządzeń.

20) w zakresie sieci gazowych:

a) zaopatrzenie w gaz ziemny grupy ustala się z sieci gazociągów średniego ciśnienia zgodnie z obowiązującym Prawem Energetycznym po każdorazowym uzgodnieniu z operatorem systemu dystrybucyjnego i będzie zależało od szczegółowych warunków technicznych i ekonomicznych uzasadniających rozbudowę sieci gazowej,

b) prowadzenie gazociągów w pasach drogowych,

c) dopuszcza się możliwość stawiania stacji gazowych i wydzielenia terenu dla potrzeb ich budowy bez konieczności opracowywania zmian planu,

d) zachować strefy kontrolowane dla gazociągów układanych w ziemi zgodnie z odpowiednim Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, obowiązującym w dniu wydania pozwolenia na budowę gazociągu zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, na których to występują ograniczenia zabudowie i zagospodarowaniu,

e) w przypadku rozbudowy sieci gazowej istnieje ograniczenie własności właścicieli gruntów nad gazociągami tj. w pasie nad gazociągiem - związane z zagwarantowaniem dostępności do gazu dla służb eksploatacyjnych Operatora sieci gazowych.

21) nakaz uzgadniania wszelkich zadań inwestycyjnych i remontowych w fazie projektowania w przypadku kolizji z urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej.

§ 31. Nie określa się innych niż dotychczasowe sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, do czasu ich zagospodarowania zgodnego z uchwałą.

§ 32. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 20 %.

§ 33. 1) Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo.

2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLIII/279/10 RADY GMINY ORCHOWO z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach Mlecze i Kossakowo w gminie Orchowo, Dnia 21 lipca 2006 roku, Rada Gminy Orchowo podjęła Uchwałę Nr XXXIX/236/06 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mlecze i Kossakowo. Teren, dla których sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zajmuje łącznie powierzchnię ok. 215 ha., położony jest we wschodniej części Gminy i obejmuje miejscowości Mlecze i Kossakowo. Prace dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych działek prowadzone były w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 z 2007r. Nr 127, poz. 880, oraz z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo (Uchwała nr XXXV/218/06 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 lutego 2006r.) dla terenów objętych uchwałą widnieją zapisy: 1. "tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej", 2. "tereny o funkcji rekreacyjnej", 3. "ekosystemy łąk i pastwisk", 4. "tereny użytkowane rolniczo", 5. "ekosystemy leśne i zadrzewione", 6. "wody otwarte". Brak planu dla przedmiotowego terenu uniemożliwiał jakiekolwiek działania inwestycyjne w celu poprawy dostępności terenów dla rozwoju różnorodnych form sportu i rekreacji . Należy dodać, że przyjęte dla terenu objętego planem funkcje są zgodne z kierunkami rozwoju i polityką przestrzenną gminy Orchowo określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przyjęte w projekcie planu miejscowego funkcje terenu nie wpływają negatywnie na strukturę przestrzenną miejscowości. Ustalenia planu nie stoją w sprzeczności ze środowiskiem naturalnym i środowiskiem kulturowym we właściwy sposób zabezpieczając ochronę środowiska i jego zasobów. Prognoza oddziaływania na środowisko, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oceniła skutki wynikające z projektowanego przeznaczenia terenu dla środowiska, a także określiła stopień oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska i rozwiązania funkcjonalno - przestrzenne ustaleń projektu minimalizujące negatywne skutki takiego oddziaływania. W prognozie wykazano, iż realizacja zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "nie wywoła niepożądanych zmian w środowisku, natomiast udostępni gminie i inwestorom nowe tereny, zwiększając atrakcyjność turystyczną obszaru, zaś obecnym mieszkańcom udostępni nowe tereny rekreacyjno - sportowe, zwiększając atrakcyjność miejsca zamieszkania. Projektowany plan przyczyni się do kontroli stanu zagospodarowania przedmiotowego obszaru, wprowadzi proekologiczne zasady inwestycji, a także przyczyni się do większej dbałości o stan środowiska." W miejscu realizacji inwestycji występują wartościowe elementy środowiska naturalnego. Obszar objęty planem znajduje się na terenach przyrodniczo prawnie chronionych: w Powidzkim Parku Krajobrazowym, Powidzko - Bieniaszewskim Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz częściowo w granicach projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000 "Pojezierze Gnieźnieńskie" PLH 300026. W związku z powyższym, w sposób szczególny w planie zadbano o ochronę i kształtowanie cennego krajobrazu przyrodniczego. - Fragment opracowania w miejscowości Mlecze, położony jest w strefie ochrony stanowisk archeologicznych. W związku z tym w zapisach planu zawarty został zapis iż: "-dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego w strefie ochrony stanowisk archeologicznych, ustala się obowiązek uzgadniania z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - kierownikiem Delegatury w Koninie, wszelkich inwestycji związanych z zabudowaniem lub zagospodarowaniem terenu, a wymagających prac ziemnych, celem ustalenia obowiązującego inwestora zakresu badań archeologicznych. - 2. Na terenie 18 ML znajduje się obiekt o walorach zabytkowych - posesja nr 5 objęty ochroną konserwatorską." Zatem i ochrona środowiska kulturowego jest na analizowanym terenie chroniona zapisami planu. Uchwalenie planu dla przedmiotowych działek przyczyni się znacząco do polepszenia dostępności bazy sportowo rekreacyjnej dla mieszkańców gminy. Procedura sporządzenia przedmiotowego planu przeprowadzona została zgodnie z treścią art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt planu został przekazany do zaopiniowania i uzgadniania właściwym organom, w tym również określonym w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 17 pkt 10 i 11 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dnia 26 października w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orchowo, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orchowo oraz dnia 29.10.2009r. na tablicach ogłoszeń w miejscowości Linówiec, opublikowano obwieszczenie Wójta Gminy Orchowo o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego". Ponadto w dniu 27 października 2009r. w prasie lokalnej "Gazeta Słupecka" a w dniu 29.10.2009r. w tygodniku lokalnym "Pałuki" oraz w dniu 2 listopada 2009r. w Wieściach Orchowskich nr 10/09 ukazały się stosowne ogłoszenia Wójta Gminy Orchowo o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych działek wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko". Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko", dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 9 listopada do 8 grudnia 2009 roku. W dniu 7 grudnia 2009r. wyznaczono termin dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i zapisami w "Prognozie oddziaływania na środowisko". W ustawowym terminie tj. do dnia 22 grudnia 2009r. nie zostały zgłoszone żadne uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zapisów "Prognozy oddziaływania na środowisko". Wójt Gminy Orchowo, zgodnie z art. 17 pkt 14 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przedstawił Radzie Gminy Orchowo do uchwalenia projekt uchwały wraz z załącznikami: 1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) rozstrzygnięcie Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3) rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy Orchowo uchwaliła niniejszy plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/80/11
Rady Gminy Orchowo
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/80/11
Rady Gminy Orchowo
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/80/11
Rady Gminy Orchowo
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »