| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Gminy Budzyń

z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie regulaminu dofinansowania instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków ze środkow budżetu gminy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Budzyń

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), art. 403 ust. 2, 3, 4, 5, 6, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 ze zmianami), w związku z art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) Rada Gminy Budzyń u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu gminy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Budzyń.

2. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup i montaż instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków służących do odprowadzenia ścieków z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Budzyń.

3. Ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

4. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest:

a) brak możliwości podłączenia do kanalizacji zbiorczej,

b) rzeczywiste ograniczenie zanieczyszczeń wód,

c) odłączenie funkcjonujących osadników,

d) złożenie wniosku wg wzoru określonego jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 50 % udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów na zakup wraz z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 3.500,- zł. (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). Jeżeli oczyszczalnia budowana jest dla większej liczby gospodarstw domowych kwota może ulec zwiększeniu po indywidualnym rozpatrzeniu złożonego w tej sprawie wniosku.

6. Wójt może żądać zwrotu dofinansowania jeśli w ciągu 10 lat od odbioru oczyszczalnia będzie nieprawidłowo funkcjonować.

7. Wnioski będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Budzyń w kolejności złożenia. Nie zrealizowane wnioski w danym roku budżetowym będą rozpatrywane w następnym roku.

8. Wnioski o dofinansowanie należy składać do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok udzielenia dofinansowania. W 2012 roku wnioski o dofinansowanie należy składać do dnia 31 marca 2012 r.

9. Podstawą udzielenia dotacji jest umowa, w której określa się całkowity koszt inwestycji i kwotę dofinansowania. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy, dotyczącej dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

10. Rozliczenie dotacji następować będzie poprzez przedłożenie faktur wymienionych w ust. 4, sporządzenie i podpisanie przez strony umowy protokołu odbioru instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków oraz przedłożenie przez wnioskodawcę zgłoszenia oddania do eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/70/2011
Rady Gminy Budzyń
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wniosek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/70/2011
Rady Gminy Budzyń
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Wzór umowy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chajec, Don-Siemion & Żyto Kancelaria Prawna

Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto jest zespołem wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin prawa i biznesu, charakteryzujących się praktycznym, pro-biznesowym podejściem i umiejętnością sprawnego działania, współpracujących ze sobą w biurach w Warszawie, Krakowie i Łodzi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »