| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/91/2012 Rady Gminy Ceków-Kolonia

z dnia 11 lipca 2012r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ceków-Kolonia na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 maja 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. Z 2001r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt /Dz.U z 2003r Nr 106 poz.1002 z późniejszymi zmianami/ u c h w a l a s i ę co następuje;

§ 1. Przyjmuje się " Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ceków-Kolonia na rok 2012" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ceków-Kolonia

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Majewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/91/2012
Rady Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 11 lipca 2012 r.

P R O G R AM
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ceków-Kolonia

Rozdział 1.
Cel programu

1) Celem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności

zwierząt zwanym dalej programem jest:

- poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Ceków-Kolonia

- zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt domowych edukacja społeczeństwa w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz sposobów zapobiegania ich bezdomności

Rozdział 2.
Realizatorzy programu

1) Koordynatorem programu jest Wójt Gminy Ceków-Kolonia

2) Realizatorem programu są;

- organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt

- Policja poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku przez właścicieli zwierząt domowych oraz innych obowiązków wynikających z innych przepisów

- przedszkola, szkoły i instytucje kultury poprzez edukację dzieci , młodzieży i dorosłych w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności

Rozdział 3.
Sposoby realizacji celów programu

1) Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy realizowana będzie

przez;

- egzekwowanie przepisów prawa lokalnego w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt, określonych przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminie egzekwowanie , we współpracy z inspekcją weterynaryjną obowiązku wykonania corocznego szczepienia psów przeciw wściekliźnie

- prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego ich traktowania

2) Edukacja społeczeństwa gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania bezdomności odbywać się będzie poprzez:

- włączenie nauczycieli do propagowania treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska , zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, sposobami opieki nad zwierzętami, promowanie prawidłowych postaw zachowań w stosunku do zwierząt

- promowanie wspólnie z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi akcji, konkursów, spotkań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych na temat humanitarnego traktowania zwierząt , zapobiegania ich bezdomności, praw i obowiązków wynikających z faktu posiadania zwierząt oraz działań określonych w niniejszym programie;

- współprace z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;

- popieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt

3) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku oraz opieki dla zwierząt z terenu gminy realizuje się poprzez;

- przyjmowanie zgłoszeń o błąkających się zwierzętach pod wskazany przez Wójta kontakt

- odławianie z terenu gminy psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się lub pozostających bez opieki właściciela

- umożliwienie przekazywania pod tymczasową opiekę organizacji opieki nad zwierzętami, które w wyniku wypadków losowych /zgonu właściciela, przebywania w szpitalu itp.. utraciły właściciela

- poszukiwanie wspólnie z organizacjami opieki nad zwierzętami wolontariuszami i innymi osobami nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych

- udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono, a które czasowo potrzebują pod opiekę organizacji opieki nad zwierzętami

- w celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca opieki w schronisku została podpisana umowa ze schroniskiem a mianowicie: Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, 92-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56

4) Odławianie zwierząt bezdomnych z terenu gminy realizują;

- Wójt Gminy poprzez zawiadomienie schroniska lub specjalistycznej firmy o potrzebie odłowienia bezdomnego zwierzęcia domowego.

- odławiane zwierzęta są umieszczane w schronisku, a w przypadku zwierząt rannych również w zakładach leczniczych

- bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego o którym mowa w pkt. 7

5) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje;

- Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze schronisk

- organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji promujących adopcję zwierząt

6) Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują;

- Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt na usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych

7) W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, gospodarstwem zapewniającym miejsce dla zwierząt gospodarskich z terenu gminy Ceków-Kolonia jest gospodarstwo rolne znajdujące się w miejscowości Kosmów-Kolonia 9, 62-834 Ceków.

8) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowychz udziałem zwierząt może być realizowane przez;

- Wójta Gminy poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej udzielonej zwierzętom bezdomnym

Rozdział 4.
Finansowanie programu.

1) Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu, zabezpieczane są w budżecie Gminy Ceków-Kolonia w wysokości 3.210,00 zł z tego:

- 3.000,00 zł - na odbiór bezdomnych zwierząt i umieszczenie ich w schronisku

- 210,00 zł - usypianie ślepych miotów

Rozdział 5.

1) Gmina w ramach współpracy może udzielić organizacjom społecznym, których statutowe działania przyczyniają się do ochrony zwierząt, pomocy w różnych formach, min. w postaci:

- promocji podejmowania działań przez te organizacje np. za pomocą środków masowego przekazu

- udostępnienia sal na spotkania otwarte organizowanych w celu podnoszenia świadomości mieszkańców Gminy w zakresie przedmiotowych tematów.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Majewski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »