| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/128/12 Rady Gminy Powidz

z dnia 20 września 2012r.

w sprawie ustanowienia logo Gminy Powidz i określenia zasad jego używania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31 poz. 130; z 1998 Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 123, poz. 1353; z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się logo Gminy Powidz, którego wizerunek oraz specyfikację kolorów określa załącznik do uchwały.

§ 2. Logo będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych, edukacyjnych, korespondencyjnych Gminy Powidz, w tym m.in.: na plakatach, banerach, Biuletynie Informacyjnym, papierze firmowym oraz innych drukach i materiałach promocyjnych wydawanych przez Gminę Powidz, a także na stoiskach i wystawach dotyczących Gminy Powidz.

§ 3. Logo Gminy Powidz używają:

1) Rada Gminy Powidz;

2) Wójt Gminy Powidz;

3) Urząd Gminy Powidz;

4) jednostki organizacyjne Gminy Powidz;

5) organy jednostek pomocniczych Gminy Powidz.

§ 4. 1. Wizerunek logo Gminy Powidz może być używany przez inne podmioty niż wymienione w § 3 pod warunkiem uzyskania zgody Wójta Gminy Powidz.

2. Wójt Gminy Powidz prowadzi ewidencję podmiotów, którym wyrażono zgodę na używanie wizerunku logo.

§ 5. 1. Udzielona zgoda wygasa wskutek:

1) upływu okresu, na który została udzielona,

2) zrzeczenia się uprawnionego do korzystania z wizerunku logo,

3) zaprzestania przez uprawnionego działalności, z którą zgoda była związana,

4) przeniesienia prawa do używania logo gminy bez zgody Wójta Gminy Powidz,

5) wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli takiego prawa udzielono zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 119, poz. 1117 ze zmianami).

2. Wójt Gminy Powidz może wyrażoną zgodę cofnąć lub zawiesić, jeżeli uprawniony naraża honor lub interes gminy na szkodę albo nie zachowuje warunków, na których zgoda została udzielona lub używa wizerunku logo niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 6. Logo Gminy nie może być wykorzystywane w kampanii w wyborach powszechnych każdego szczebla, prowadzonej przez komitety wyborcze ugrupowań, stowarzyszeń społecznych, fundacji, partii politycznych oraz przez kandydatów niezależnych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Powidz


Jakub Gwit


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/128/12
Rady Gminy Powidz
z dnia 20 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Opis logo Gminy Powidz


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIV/128/12

Rady Gminy Powidz

z dnia 20 września 2012 roku

w sprawie ustanowienia logo Gminy Powidz i określenia zasad jego używania

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach, jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. Zgodnie z tym przepisem do wyłącznej własności rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu i innych symboli gminy. Naczelny Sąd Administracyjny z wyroku z 14 lutego 2001r. sygn. Akt S.A./Sz 13499/99 przyznał jednostkom samorządu terytorialnego prawo posługiwania się własnym logo, podkreślając jednocześnie że podejmowanie uchwał w tym przedmiocie stanowi uprawnienia rady, które powinno być realizowane zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy o odznakach i mundurach oraz ustawy o samorządzie gminnym.

Opracowanie logo stanowi niezwykle ważny, a w dzisiejszych czasach niezbędny element skutecznej promocji i komunikacji wizerunkowej gminy. Opracowanie logo pozwoli na skuteczniejszą jej realizację oraz łatwiejsze dotarcie do odbiorców. Oryginalna i nowoczesna forma logo zapewni jego długą żywotność, a także pozwoli odróżnić się w działaniach promocyjno-wizerunkowych na tle innych gmin.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy Powidz


Jakub Gwit

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »