| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/170/2012 Rady Gminy Strzałkowo

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) w związku z pkt 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. (M.P. z 2012r. poz. 587)

Rada Gminy Strzałkowo uchwala, co następuje :

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Strzałkowo wynoszą:

1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,69 zł od 1 m2 powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego :

a) od powierzchni do 10.000 m2 - 0,18 zł od 1 m2 powierzchni,

b) od nadwyżki powierzchni powyżej 10.000 m2 - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni.

2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) mieszkalnych ogrzewanych z kotłowni ekologicznych - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogrzewanych z kotłowni ekologicznych - 14,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,09 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

6) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

7) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ogrzewanych z kotłowni ekologicznych - 4,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

8) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/87/2011 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2011r. Nr 362 poz. 6467).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Musielak


Uzasadnienie

do Uchwały NR XIX/170/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości stanowią dochód Gminy, dzięki którym są realizowane określone zadania.
Stawki podatku od nieruchomości od: budynków mieszkalnych, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego zostały podwyższone o 4,0 % w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2012, czyli w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonym w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2012r. (M.P. z 2012r. poz. 508).
Stawka podatku od budowli związanych z działalnością gospodarczą oraz gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o powierzchni do 10.000m2 pozostała na poziomie z roku 2012, natomiast dla gruntów pozostałych stanowiących nadwyżkę powierzchni powyżej 10.000m2 przyjęto górną stawkę, czyli 0,45 zł za 1m2 powierzchni. Zróżnicowano stawki podatków od budynków mieszkalnych, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń w związku z ogrzewaniem w/w budynków z kotłowni ekologicznych.
Za kotłownię ekologiczną w rozumieniu niniejszej uchwały traktuje się: kotłownie opalane elektrycznie, olejem opałowym, gazem, peletami, zrąbkami, trocinami, granulatem z trocin, granulatem z drewna, biomasą oraz baterie słoneczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Musielak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »