| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/184/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 46.186.631,37 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 43.010.953,37 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.175.678 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. . Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, zawarte w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 45.044.399,55 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 40.641.295,80 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.403.103,75 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej
z realizacją zadań powiatu, zawarte w załączniku Nr 2.

§ 3. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określa załącznik Nr 9 i 10.

§ 4. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.142.231,82 zł zostanie przeznaczona na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.998.862,18 zł
oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.141.094 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 6.

§ 6. . Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.673.147,75 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.654.705 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 2.200.000 zł,
z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
w kwocie 1.500.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Chodzieskiego do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000 zł,

2) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.500.000 zł,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,

4) przekazania uprawnień Staroście, dyrektorom szkół oraz dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących
w ramach działu z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz usługi budowlano - montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków,

5) przekazania uprawnień Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej
oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału,

6) przekazania uprawnień pozostałym kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyjątkiem wydatków
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych
oraz usługi budowlano - montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Ustala się kwotę 2.500.000 zł, do której Zarząd Powiatu Chodzieskiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 72.937,30 zł,

2) celowe w wysokości 426.373 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/184/2012
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu powiatu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/184/2012
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu powiatu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/184/2012
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/184/2012
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/184/2012
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/184/2012
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody i rozchody

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/184/2012
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/184/2012
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/184/2012
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Dochody na zadania z zakresu ochrony środowiska

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII/184/2012
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXII/184/2012
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Rezerwy ogólne i celowe

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »